Hlavní obsah

je

Příslovce

  1. někdy v minulosti i budoucnostiseit/von jeodedávna
  2. po dle počtufünf Kronen je Stückkus po pěti korunáchGruppen von je fünf Personenskupiny po pěti osobách
  3. je nach etw. podle čeho počasí ap.

Spojka

  1. je + Komparativ ... desto + Komparativ čím + 2. stupeň, ... tím + 2. stupeňJe älter man wird, desto erfahrener wird man.Čím je člověk starší, tím je zkušenější.Je weiter der Preis noch reduziert wird, umso besser.Čím více se cena ještě sníží, tím lépe.
  2. je nachdem ob podle toho zda

Vyskytuje se v

allein: das ganze Leben allein seinbýt celý život opuštěný

an: an etw. Dat schuld seinbýt vinný čím

anlässlich: anlässlich seines Geburtstagsu příležitosti jeho narozenin

anweisen: den neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisenpoučit nového spolupracovníka o jeho práci

auf: auf der Post seinbýt na poště

aufeinander: aufeinander angewiesen seinbýt odkázán jeden na druhého

aus: aus Gold seinbýt ze zlata

aus sein: Das Radio ist aus.Rádio je vypnuté.

außer: bereits außer Lebensgefahr seinbýt již mimo nebezpečí života

außer: außer sich vor Zorn seinbýt zlostí bez sebe

äußerst: äußerst unpassend seinbýt krajně nevhodné

ausstatten: mit Talent ausgestattet seinbýt obdařen talentem

behaart: stark behaart seinbýt silně ochlupený

Belieben: nach Beliebenpodle libosti, jak je libo

beständig: gegen Hitze/Wasser beständig seinbýt odolný vůči horku/vodě

Betrieb: in/außer Betrieb seinbýt v provozu/mimo provoz

bleich: bleich wie eine Wand seinbýt bledý jako stěna

blind: auf einem Auge blind seinbýt slepý na jedno oko

dagegen: dagegen seinbýt proti nesouhlasit

daheim: daheim seinbýt doma

dahin: Mein Glück ist dahin.Moje štěstí je ztraceno.

dank: dank seinem guten Willen/seines guten Willensdíky jeho dobré vůli

dankbar: für etw. dankbar seinza co být vděčný

abbauen: Das Defizit wurde abgebaut.Deficit byl snížen.

aber: Sie ist nicht klug, wohl aber fleißig.Není chytrá, zato ale pilná.

aber: Ist das aber kalt!To je ale zima!

aber: Was sind das aber auch für Leute!Co je to jenom za lidi!

abfahren: Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.Jeho sestra odjíždí v pět hodin.

Abfall: Das kommt in den Abfall.To je na vyhození.

abfallen: přen. Die Angst fiel von ihm ab.Spadl z něho strach.

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

abgeben: Hast du meine Hausarbeit beim Lehrer abgegeben?Odevzdal jsi učiteli můj domácí úkol?

abgeben: Er gibt einen guten Polizisten ab.Je ukázkou dobrého policisty.

abhängen: Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.

abhängig: Ihr Freund ist von Drogen abhängig.Její přítel je závislý na drogách.

abkaufen: Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.(Od)Koupila od něho staré rádio.

abkehren: Ich kehrte mich von ihr ab.Odvrátila jsem se od ní.

abkehren: Ich kehrte den Schmutz von der Treppe ab.Odmetla jsem špínu ze schodů.

abklopfen: Ich klopfte mir den Mantel ab.Vyklepala jsem si kabát.

abnorm: abnormen Ehrgeiz habenbýt chorobně ctižádostivý

abquälen: Ich quälte mir ein Lächeln ab.Přinutil(a) jsem se k úsměvu.

abreiben: Ich rieb mir die Hände an den Hosen ab.Očistil jsem si ruce o kalhoty.

abscheulich: Es ist mir abscheulich kalt.Je mi strašná zima.

abschleppen: Ich habe mich mit dem Koffer abgeschleppt.Pěkně jsem se s tím kufrem nadřel.

abschließen: Die Tür war abgeschlossen.Dveře byly zamčené.

abschneiden: Dieser Pfad schneidet ab.Tato stezka je zkratka.

absehbar: Das Ende ihres Studiums ist noch nicht absehbar.Ukončení jejího studia je zatím v nedohlednu.

absehbar: Das sind absehbare Schäden.To jsou předvídatelné škody.

Abseits: im Abseits stehenbýt v ofsajdu

absetzen: Die Regierung wurde abgesetzt.Vláda byla odvolána.

abstoßen: Ich stieß mich vom Boden ab.Odrazila jsem se od země.

abwechseln: Ich wechs(e)le mich beim Abwaschen immer mit ihr ab.Střídám se vždycky při umývání s ní.

ach: Ach so, jetzt ist mir das klar!Ach tak, teď je mi to jasné!

adden: Ich habe ihn als Freund auf Facebook geaddet.Přidal jsem si ho do přátel na Facebooku.

ähnlich: Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.

ähnlich: Er ist seinem Bruder sehr ähnlich.Je velmi podobný svému bratrovi.

ähnlichsehen: Das sieht ihm ähnlich.To je mu podobné.

all: all sein Geldvšechny jeho peníze

all: Das ist alles.To je vše.

allein: Allein der Gedanke, das zu tun, war abscheulich.Samotná myšlenka to udělat byla odporná.

allerdings: Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.

als: Als ich noch Kind war,...Když jsem byl ještě dítě,...

als: Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

als: Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

also: Die Tür war offen, also musste jemand gekommen sein.Dveře byly otevřené, takže někdo musel přijít.

also: Also bitte, hältst du mich vielleicht für blöd?Prosím tě, copak jsem blbej?

Alter: Er ist (ungefähr) in meinem Alter.Je (zhruba) v mém věku.

Amt: im Amt seinbýt ve funkci

amüsieren: Die Leute amüsierten sich über sein Hobby.Lidé se posmívali jeho koníčku.

anbandeln: Er wollte mit ihr anbändeln.Chtěl ji sbalit.

anbieten: Ich bot mich zum Vorlesen an.Nabídl jsem se, že budu předčítat.

anders: Wie anders sollte ich es schaffen?Jak jinak jsem to měla zvládnout?

angeblich: Sie waren angeblich verheiratet.Údajně byli sezdáni.