Hlavní obsah

als

Spojka

  1. vyjadřuje časovou soudobost dějů ve větě hlavní a vedlejšíkdyžAls ich noch Kind war,...Když jsem byl ještě dítě,...
  2. (ve chvíli,) kdy(ž)...Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

Spojka

  1. nežälter als dustarší než ty
  2. was sonst als... co jiného než...Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?
  3. jako by, jako kdyby, jako kdyžEs kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.nichts (anderes) als...nic (jiného) než...

Spojka

  1. jakoEr arbeitet als Lehrer.Pracuje jako učitel.
  2. umso + Komparativ, als... tím + 2. stupeň, že...Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

Vyskytuje se v

als: was sonst als...co jiného než...

als dass: zu + Adjektiv ... als dass ...příliš + přídavné jméno ... (než) aby/na to aby ...

aussehen: aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könntevypadat, jako by neuměl do třech napočítat

Hand: Besser einen Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

heute: lieber heute als morgenraději hned

insofern: insofern (als)pokud, v případě, že..., za předpokladu, že...

ob: als objako by

Polizei: dümmer sein, als die Polizei erlaubtbýt hloupější než zdrávo

schlecht: mehr schlecht als rechtnic moc, žádná sláva

sowohl: sowohl ... als (auch)jak ... tak (i)

übrig: j-m bleibt nichts (anderes übrig (als...)komu nezbývá nic jiného, (než..)

umso: umso ... als/weiltím ... že

weiter: nichts weiter (als)...nic víc (než)...

auftreten: vor dem Gericht als Zeuge auftretenvystupovat před soudem jako svědek

ausrufen: j-n als Sieger ausrufenprohlásit koho za vítěze

beträchtlich: beträchtlich schneller/größer, als ...podstatně rychlejší/větší, než ...

Muster: j-m als Muster dienensloužit komu za/jako vzor

Währung: Euro als einheitliche Währung der Europäischen Unioneuro jako jednotná měna Evropské unie

Zeit: zu der Zeit, als...v (té) době, kdy...

adden: Ich habe ihn als Freund auf Facebook geaddet.Přidal jsem si ho do přátel na Facebooku.

als ob: Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.Dělal na mě dojem, jako by spal.

anbieten: sich j-m als Dolmetscher anbietennabídnout se komu jako tlumočník

anführen: etw. als/zur Entschuldigung anführenuvést co na omluvu

angeben: etw. als Grund angebenuvést co jako důvod

Anschein: Es hat den Anschein, dass.../als ob...Vypadá to, jako by.../že...

arbeiten: als Tischler/Elektriker arbeitenpracovat jako truhlář/elektrikář

auffassen: j-s Worte als Vorwurf auffassenchápat čí slova jako výčitku

ausersehen: j-n als Leiter der Gruppe ausersehenzvolit koho vedoucím skupiny

ausweisen: Dieser Film weist ihn als begabten Regisseur aus.Tento film o něm svědčí jako o nadaném režisérovi.

bekennen: sich als/für schuldig bekennenpřiznat se ke své vině

berüchtigt: Er ist als Raufbold berüchtigt.Je pověstný jako rváč.

berufen: sich auf j-n als Zeugen berufendovolávat se koho jako svědka

betrachten: j-n als seinen Feind betrachtenpovažovat koho za svého nepřítele

dass: als dassnež aby

dazukommen: Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.Přišel jsem, právě když se stala nehoda.

denn: Er ist als Sänger bekannter denn als Komponist.Je známější jako zpěvák než jako skladatel.

drankommen: als Letzter drankommenpřijít na řadu jako poslední

eignen: Diese Vase eignet sich als Geschenk.Tato váza se hodí jako dárek.

Einleitung: zur/als Einleitungna úvod/začátek

Einschreiben: einen Brief als Einschreiben schickenposlat dopis doporučeně

einsetzen: Als wir in Not waren, hat er sich für uns eingesetzt.Když jsme byli v nouzi, zastal se nás.

einstellen: j-n als Aushilfe einstellenzaměstnat koho na výpomoc

entlarven: etw. als Lüge entlarvenodhalit co jako lež

erachten: etw. als seine Pflicht erachtenpokládat co za svou povinnost

erkennen: etw. als richtig erkennenuznat co za správné

ernennen: j-n als seinen/zu seinem Nachfolger ernennenjmenovat koho svým nástupcem

Ersatz: Ich bekam eine neue Tasche als Ersatz für die beschädigte.Dostal jsem novou tašku jako náhradu za tu poškozenou.

fungieren: als Schiedsrichter fungierenvykonávat funkci rozhodčího

gelten: Das gilt als sicher.Určitě to platí.

geschehen: Er tut, als wäre nichts geschehen.Dělá, jako by se nic nestalo.

handeln: Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.

Haus: Tu als ob du zu Hause wärst!(Chovej se) Jako doma!

interpretieren: Sein Schweigen kann man als Feigheit interpretieren.Jeho mlčení se dá interpretovat jako zbabělost.

Leute: Die Fabrik beschäftigt mehr als 200 Leute.Továrna zaměstnává více jak 200 lidí.

mehr: mehr als genugvíce než dost

melden: Er ist als vermisst gemeldet.Je nahlášen jako nezvěstný.

Nachteil: sich als Nachteil etw. Gen erweisenukázat se jako nevýhoda čeho

nehmen: etw. für/als ein gutes Zeichen nehmenbrát co jako dobré znamení

passieren: Er tat so, als sei nichts passiert.Dělal, jako by se nic nestalo.

Pfand: etw. als Pfand nehmenvzít si co jako zástavu

rangieren: als erster rangierenbýt první v pořadí

schlagen: Er ist als Kind viel (von seinen Eltern) geschlagen worden.Jako dítě byl (svými rodiči) hodně bit.

spät: hovor. besser spät als nielepší pozdě než nikdy

stürmen: přen. Als die Fans den Sänger sahen, stürmten sie die Bühne.Když fanoušci uviděli zpěváka, vzali pódium útokem.

tätig: als Lehrer tätig seinpracovat jako učitel

Tod: der Tod als Sensenmannsmrtka s kosou

tun: Sie tat so, als wäre nichts passiert.Dělala, jako by se nic nestalo.

verhängnisvoll: sich als verhängnisvoll erweisenukázat se osudným

viel: Er ist viel fleißiger als du.Je mnohem pilnější než ty.

wenig: Heute habe ich noch weniger Zeit als gestern.Dnes mám ještě méně času než včera.

wie: Sie war als Politikerin wie als Künstlerin sehr erfolgreich.Byla velmi úspěšná jako politička i jako umělkyně.

zurückschrecken: Er schreckte zurück, als er die Spinne sah.Uskočil, když uviděl pavouka.

zweckentfremden: die Garage als Büro zweckentfremdenpoužívat garáž jako kancelář

Glück: mehr Glück als Verstand habenmít víc štěstí než rozumu

verschlagen: Als sie das hörte, verschlug es ihr die Sprache.Když to uslyšela, vzalo jí to řeč.

dar: etw. geschenkt/als Geschenk bekommendostat co darem

dost: mehr als genug habenmít víc než dost

vtip: als Zielscheibe des Spottes dienenbýt terčem vtipů

záminka: nur als bloßer Vorwand dienenbýt pouhou záminkou

bonbonek: als Bonbon zum Schluss etw. Genjako bonbonek na závěr čeho

cenit si: j-n als Fachmann wertschätzencenit si koho jako odborníka

člen: j-n als Mitglied aufnehmenpřijmout koho za člena

dáma: Der König zählt mehr als die Dame.Král má větší hodnotu než dáma.

doběhnout: Er kam als Dritter an.Doběhl jako třetí.

hosteska: auf der Messe als Hostess arbeitenpracovat jako hosteska na veletrhu

jak: sowohl zu Hause als auch im Auslandjak doma, tak v cizině

jako: j-n als Dieb bezeichnenhovor. označit koho jako zloděje

jakoby: Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.

jiný: mehr als jeder anderevíce než kdo jiný

kandidát: j-n als Kandidaten aufstellenkoho nominovat jako kandidáta

když: Als ich das erfuhr...Když jsem se to dozvěděla...

leda: Nichts als Ärger hat man damit.To je leda pro zlost.

lepší: Er ist besser als du.Je lepší než ty.

lev: als Löwe geboren seinbýt narozen ve Lvu

malý: Als ich noch klein war.Když jsem byl ještě malý.

mnohem: Er war viel älter als sie.Byl mnohem starší než ona.

model: als Model(l) arbeitenpracovat jako model

mozek: eher mit dem Gehirn als mit dem Herzen denkenuvažovat spíš mozkem než srdcem

nádavek: j-m etw. als Beigabe gebendát komu co nádavkem

nejdřív: Er war als erster von allen fertig.Byl hotov nejdřív ze všech.

nezbývat: Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.

než: Besser etwas als nichts.Lepší něco než nic.

o: Sie ist zwei Jahre älter als ich.Je o dva roky starší než já.

obeslat: j-n als Zeuge vorladenobeslat svědka

ostatní: Er war größer als die Anderen.Byl větší než ostatní.

označkovat: das Kind als problematisch bezeichnenoznačkovat dítě jako problémové

posvačit: Obst als Zwischenmahlzeit essenposvačit ovoce

pracovat: als Tischler arbeitenpracovat jako stolař

proslavit se: Er hat sich als brillanter Mathematiker hervorgetan.Proslavil se jako brilantní matematik.

předehra: als ein Vorspiel zu etw. dienensloužit jako předehra k čemu

předvolat: Er wurde als Zeuge vorgeladen.Byl předvolán jako svědek.

převléct se: Er verkleidete sich zum Maskenball als Schornsteinfeger.Převlékl se na maškarní za kominíka.

přijmout: etw. als Fakt annehmenpřijmout co jako fakt

působiště: meine erste Wirkungsstätte als Lehrermé první učitelské působiště

spíkr: Er arbeitete beim Fernsehen als Ansager.Pracoval v televizi jako spíkr.

starší: Er ist zehn Jahre älter als ich.Je o deset let starší než já.

svědek: als Zeuge aussagenvypovídat jako svědek

tak: Sie spricht sowohl Englisch als auch Deutsch.Mluví jak anglicky, tak německy.

tipovat: auf den Gastgeber als Sieger tippentipovat domácí za vítěze

uchytit se: sich als Jurist durchsetzenuchytit se jako právník

užitek: mehr Schaden als Nutzenvíc škody než užitku

věno: etw. als Mitgift bekommendostat co věnem

víc: mehr als acht Personenvíc než osm osob

vtom: Er war schon am Gehen, als auf einmal jemand klingelte.Byl už na odchodu, když vtom někdo zazvonil.

vtrhnout: Der Vater stürmte als Erster zur Tür herein.Táta vtrhl do dveří jako první.

vyděsit se: Sie erschrak, als er eintrat.Vyděsila se, když vešel.

vyklubat se: Die Bilder entpuppten sich als Fälschungen.Z obrazů se vyklubaly padělky.

vyobrazit: Er wurde im Film als Dummkopf dargestellt.Ve filmu ho vyobrazili jako hlupáka.

zajatec: j-n als Gefangenen nehmenvzít koho jako zajatce

zástava: etw. als Pfand gebendát co jako zástavu

zazvonit: Als ich weggehen wollte, (da) läutete das Telefon.Když jsem chtěl jít, zazvonil telefon.

že: Er tat, als ob er schlafen würde.Dělal, že spí.

holub: Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

košile: Das Hemd näher als der Rock.Bližší košile než kabát.

krev: Blut ist dicker als Wasser.Krev není voda.

moudrý: Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.Ráno je moudřejší večera.

nadměrný: mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenjet nadměrnou rychlostí

okamžitý: augenblickliche Geschwindigkeitfyz. okamžitá rychlost

překročit: die zulässige Geschwindigkeit überschreitenpřekročit povolenou rychlost

dovolený: die zulässige Geschwindigkeitdovolená rychlost

přípustný: zulässige Abweichung/Geschwindigkeitpřípustná odchylka/rychlost

zvýšit: die Geschwindigkeit steigernzvýšit rychlost

fahren: mit unangemessener Geschwindigkeit fahrenjet nepřiměřenou rychlostí