Hlavní obsah

als

Spojka

  1. vyjadřuje časovou soudobost dějů ve větě hlavní a vedlejšíkdyžAls ich noch Kind war,...Když jsem byl ještě dítě,...
  2. (ve chvíli,) kdy(ž)...Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

Spojka

  1. nežälter als dustarší než ty
  2. was sonst als... co jiného než...Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?
  3. jako by, jako kdyby, jako kdyžEs kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.nichts (anderes) als...nic (jiného) než...

Spojka

  1. jakoEr arbeitet als Lehrer.Pracuje jako učitel.
  2. umso + Komparativ, als... tím + 2. stupeň, že...Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

Vyskytuje se v

als dass: zu + Adjektiv ... als dass ...příliš + přídavné jméno ... (než) aby/na to aby ...

aussehen: aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könntevypadat, jako by neuměl do třech napočítat

Hand: Besser einen Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

heute: lieber heute als morgenraději hned

insofern: insofern (als)pokud, v případě, že..., za předpokladu, že...

ob: als objako by

Polizei: dümmer sein, als die Polizei erlaubtbýt hloupější než zdrávo

schlecht: mehr schlecht als rechtnic moc, žádná sláva

sowohl: sowohl ... als (auch)jak ... tak (i)

übrig: j-m bleibt nichts (anderes übrig (als...)komu nezbývá nic jiného, (než..)

umso: umso ... als/weiltím ... že

weiter: nichts weiter (als)...nic víc (než)...

auftreten: vor dem Gericht als Zeuge auftretenvystupovat před soudem jako svědek

ausrufen: j-n als Sieger ausrufenprohlásit koho za vítěze

beträchtlich: beträchtlich schneller/größer, als ...podstatně rychlejší/větší, než ...

Muster: j-m als Muster dienensloužit komu za/jako vzor

sowohl: sowohl Männer und Frauen als auch Kinderjak muži a ženy, tak i děti

Währung: Euro als einheitliche Währung der Europäischen Unioneuro jako jednotná měna Evropské unie

Zeit: zu der Zeit, als...v (té) době, kdy...

adden: Ich habe ihn als Freund auf Facebook geaddet.Přidal jsem si ho do přátel na Facebooku.

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

als ob: Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.Dělal na mě dojem, jako by spal.

anbieten: sich j-m als Dolmetscher anbietennabídnout se komu jako tlumočník

anführen: etw. als/zur Entschuldigung anführenuvést co na omluvu

anführen: j-n als Zeugen anführenuvést koho jako svědka

angeben: etw. als Grund angebenuvést co jako důvod

Anschein: Es hat den Anschein, dass.../als ob...Vypadá to, jako by.../že...

arbeiten: als Tischler/Elektriker arbeitenpracovat jako truhlář/elektrikář

auffassen: j-s Worte als Vorwurf auffassenchápat čí slova jako výčitku

ausersehen: j-n als Leiter der Gruppe ausersehenzvolit koho vedoucím skupiny

ausweisen: Dieser Film weist ihn als begabten Regisseur aus.Tento film o něm svědčí jako o nadaném režisérovi.

bekennen: sich als/für schuldig bekennenpřiznat se ke své vině

berüchtigt: Er ist als Raufbold berüchtigt.Je pověstný jako rváč.

berufen: sich auf j-n als Zeugen berufendovolávat se koho jako svědka

betrachten: j-n als seinen Feind betrachtenpovažovat koho za svého nepřítele

dass: als dassnež aby

dazukommen: Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.Přišel jsem, právě když se stala nehoda.

denn: Er ist als Sänger bekannter denn als Komponist.Je známější jako zpěvák než jako skladatel.

drankommen: als Letzter drankommenpřijít na řadu jako poslední

eignen: Diese Vase eignet sich als Geschenk.Tato váza se hodí jako dárek.

Einleitung: zur/als Einleitungna úvod/začátek

Einschreiben: einen Brief als Einschreiben schickenposlat dopis doporučeně

einsetzen: Als wir in Not waren, hat er sich für uns eingesetzt.Když jsme byli v nouzi, zastal se nás.

einstellen: j-n als Aushilfe einstellenzaměstnat koho na výpomoc

entlarven: etw. als Lüge entlarvenodhalit co jako lež

erachten: etw. als seine Pflicht erachtenpokládat co za svou povinnost

erkennen: etw. als richtig erkennenuznat co za správné

ernennen: j-n als seinen/zu seinem Nachfolger ernennenjmenovat koho svým nástupcem

Ersatz: Ich bekam eine neue Tasche als Ersatz für die beschädigte.Dostal jsem novou tašku jako náhradu za tu poškozenou.

fungieren: als Schiedsrichter fungierenvykonávat funkci rozhodčího

gelten: Das gilt als sicher.Určitě to platí.

geschehen: Er tut, als wäre nichts geschehen.Dělá, jako by se nic nestalo.

handeln: Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.

interpretieren: Sein Schweigen kann man als Feigheit interpretieren.Jeho mlčení se dá interpretovat jako zbabělost.

Leute: Die Fabrik beschäftigt mehr als 200 Leute.Továrna zaměstnává více jak 200 lidí.

mehr: mehr als genugvíce než dost

mehr: mehr als zwei Jahrevíce než dva roky

melden: Er ist als vermisst gemeldet.Je nahlášen jako nezvěstný.

Nachteil: sich als Nachteil etw. Gen erweisenukázat se jako nevýhoda čeho

nehmen: etw. für/als ein gutes Zeichen nehmenbrát co jako dobré znamení

passieren: Er tat so, als sei nichts passiert.Dělal, jako by se nic nestalo.

Pfand: etw. als Pfand nehmenvzít si co jako zástavu

rangieren: als erster rangierenbýt první v pořadí

schlagen: Er ist als Kind viel (von seinen Eltern) geschlagen worden.Jako dítě byl (svými rodiči) hodně bit.

spät: hovor. besser spät als nielepší pozdě než nikdy

stürmen: přen. Als die Fans den Sänger sahen, stürmten sie die Bühne.Když fanoušci uviděli zpěváka, vzali pódium útokem.

tätig: als Lehrer tätig seinpracovat jako učitel

Tod: der Tod als Sensenmannsmrtka s kosou

tun: Sie tat so, als wäre nichts passiert.Dělala, jako by se nic nestalo.

verhängnisvoll: sich als verhängnisvoll erweisenukázat se osudným

viel: Er ist viel fleißiger als du.Je mnohem pilnější než ty.

wenig: Heute habe ich noch weniger Zeit als gestern.Dnes mám ještě méně času než včera.

wie: Sie war als Politikerin wie als Künstlerin sehr erfolgreich.Byla velmi úspěšná jako politička i jako umělkyně.

zurückschrecken: Er schreckte zurück, als er die Spinne sah.Uskočil, když uviděl pavouka.

zweckentfremden: die Garage als Büro zweckentfremdenpoužívat garáž jako kancelář

Glück: mehr Glück als Verstand habenmít víc štěstí než rozumu

verschlagen: Als sie das hörte, verschlug es ihr die Sprache.Když to uslyšela, vzalo jí to řeč.

dar: dostat co daremetw. geschenkt/als Geschenk bekommen

dost: mít víc než dostmehr als genug haben

dost: více než dostmehr als genug

vtip: být terčem vtipůals Zielscheibe des Spottes dienen

záminka: být pouhou záminkounur als bloßer Vorwand dienen