Hlavní obsah

Leute

Pomnožné podstatné jméno

  1. lidéAuf der Party waren lauter sympathische Leute.Na večírku byli samí sympatičtí lidé.Die Fabrik beschäftigt mehr als 200 Leute.Továrna zaměstnává více jak 200 lidí.
  2. hovor.lidé, blízcí

Vyskytuje se v

aber: Was sind das aber auch für Leute!Co je to jenom za lidi!

amüsieren: Die Leute amüsierten sich über sein Hobby.Lidé se posmívali jeho koníčku.

ankommen: Der Film kommt bei den Leuten an.Film má u lidí ohlas.

aussuchen: drei Leute für eine Arbeit aussuchenvybrat tři lidi na práci

beschäftigen: Wie viel Leute beschäftigt er?Kolik lidí zaměstnává?

bis: Bis auf drei sind alle Leute gefahren.Až na tři všichni jeli.

denen: jene Leute, denen sie ihre Meinung sagteti (lidé), kterým řekla svůj názor

dort: Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.Tu i tam mají lidé stejné problémy.

einlassen: Lass dich bloß nicht mit diesen Leuten ein!Jenom si s těmi lidmi nic nezačínej!

heraussuchen: Sie sucht sich ihre Leute schon gut heraus.Ona si už své lidi dobře vybere.

ihresgleichen: Leuten wie ihresgleichen ist nicht zu trauen.Lidem, jako jsou oni, se nedá důvěřovat.

immer: Es kommen immer mehr Leute.Přichází stále více lidí.

individuell: Leute befriedigen ihre individuellen Bedürfnisse.Lidé uspokojují své individuální potřeby.

um: Es waren um die 500 Leute da.Bylo tu okolo 500 lidí.

Kleid: Kleider machen Leute.Šaty dělají člověka.

mezi: unter die Leute gehenchodit mezi lidi

dřív: Früher gab es hier mehr Leute.Dřív tu bylo víc lidí.

lidé: Dort waren viele Leute.Bylo tam mnoho lidí.

moc: Es waren dort viele Leute.Bylo tam moc lidí.

oběhnout: Du musst alle wichtigen Leute besuchen.Musíš oběhnout důležité lidi.

převládající: vorherrschende Meinung unter den Leutenpřevládající názor mezi lidmi

semknout se: Im Krieg halten die Leute immer zusammen.Ve válce se lidé vždy semknou.

slábnout: Das Gedächtnis der alten Leute wird schwächer.Paměť starých lidí slábne.

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: Er traf immer dieselbe Leute.Setkával se stále s týmiž lidmi.

varovat se: falsche Leute meidenvarovat se falešných lidí

vroubit: Viele Leute säumten den Weg.Cesta je vroubena zástupy lidí.

všude: Überall waren viele Leute.Všude bylo plno lidí.

získat: Leute für eine gute Idee gewinnenzískat lidi pro dobrou myšlenku

člověk: Kleider machen Leute.Šaty dělají člověka.

prádlo: schmutzige Wäsche vor anderen Leuten waschenprát na veřejnosti špinavé prádlo

šaty: Kleider machen Leute.Šaty dělají člověka.

Leute: Auf der Party waren lauter sympathische Leute.Na večírku byli samí sympatičtí lidé.