Hlavní obsah

moc

Příslovce

  1. (velmi) viel, sehr, zu vielMoc mě to mrzí.Es tut mir sehr leid.Byl bych moc rád.Ich wäre sehr froh.
  2. (příliš) zu viel, sehr
  3. (s počítaným předmětem) vielBylo tam moc lidí.Es waren dort viele Leute.Znám ho moc let.Ich kenne ihn viele Jahre.

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost k působení) die Macht, die Kraftléčivá moc rostlindie Heilkraft der Pflanzen
  2. (schopnost něco vykonat) die Machtsnažit se (vší) mocísich mit aller Macht bemühenTo není v mé moci.Das steht nicht in meiner Macht.
  3. (zákonodárná ap.) die Macht, die Gewalt, die Kraftz moci úřednívon Amts wegenplná mocdie Vollmacht
  4. (vojenská ap.) die Macht, die Kraft

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez entbehren können*

děkovat: Děkuji moc(krát).Vielen Dank.

demonstrace: demonstrace mocidie Machtdemonstration

dík: díky mocvielen Dank

moc: z moci úřednívon Amts wegen

plný: práv. plná mocdie Vollmacht

rodičovský: práv. rodičovská mocelterliche Gewalt

řeč: nenadělat moc řečínicht viele Reden machen

výkonný: výkonná mocdie Exekutivgewalt

dostat se: dostat se k mocian die Macht kommen

fajn: Bylo to moc fajn.Das war sehr fein.

kouzelný: kouzelná mocdie Zauberkraft

namluvit: Moc toho nenamluví.Er macht nicht viele Reden.

spekulovat: Moc o tom nespekuluj.Spekuliere darüber nicht zu viel.

trochu: To je trochu moc.Das ist ein bisschen zu viel.

troufat si: Moc si troufáš!Du wagst zu viel!

uchvátit: uchvátit mocdie Macht ergreifen

žrát: Starý vařič žere moc proudu.Der alte Kocher frisst viel Strom.

hledět: hledět moc vysokohoch hinaus wollen

prst: moci si spočítat co na prstech (jedné ruky)sich etw. an fünf Fingern abzählen können

všechen, všechna, všechno: Všeho moc škodí.Allzu viel ist ungesund!

vypočítat: moci si vypočítat co na prstech (jedné ruky)sich etw. an den (zehn) Fingern abzählen können

vysoký: vyšší mochöhere Gewalt

disponieren: moci disponovat peněziüber sein Geld disponieren können

ergreifen: převzít moc i násilímdie Macht ergreifen

Herrschaft: dostat se k moci jako nástupcezur Herrschaft gelangen

kraft: z moci/podle zákonakraft eines Gesetzes

Macht: využít/zneužít své mociseine Macht gebrauchen/missbrauchen

Staatsgewalt: soudnictví/soudní mocdie richterliche Staatsgewalt

bekommen: Léčba mu moc neprospěla.Die Kur ist ihm schlecht bekommen.

bestellen: Moc ho ode mě pozdravuj!Bestelle ihm viele Grüße von mir!

bieten: Nemá moc co nabídnout.Er hat nicht viel zu bieten.

fehlen: Moc jsi mi chyběl!Du hast mir sehr gefehlt!

finanziell: moci si co finančně dovolitsich etw. finanziell leisten können

fragen: Je jen otázkou, zda budu moci přijít.Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.

Gewalt: strhnout na sebe mocdie Gewalt an sich reißen

hindern: Moc světla mě ruší při spaní.Viel Licht hindert mich beim Schlafen.

kommen: dostat se k mocian die Macht kommen

Sicherheit: moci tvrdit co s jistotouetw. mit Sicherheit behaupten können

verlieren: Tím ztratím moc času.Dadurch werde ich viel Zeit verlieren.

vermissen: Velmi jsem tě postrádal!, Moc jsi mi chyběl!Ich habe dich sehr vermisst!

viel: Nežádáš toho trochu moc?Verlangst du nicht ein bisschen viel?

Regierung: být u mocian der Regierung sein