Hlavní obsah

vysoký

Přídavné jméno

  1. (velký na výšku) hoch, Hoch-, großvysoký člověkein großer Menschmuž vysoké postavyein Mann von hoher Gestaltvěž vysoká 60 metrůein sechzig Meter hoher TurmJak jsi vysoký?Wie groß bist du?Vysoké Tatrydie Hohe Tatrasport. skok vysokýder Hochsprung
  2. (značný, velký)dožít se vysokého věkuein hohes Alter erreichenzastávat vysoký úřadein hohes Amt bekleidenvysoká školadie Hochschulemed. vysoký krevní tlakder Bluthochdruckpráv. Nejvyšší souddas Oberste Gericht, das Höchstgericht
  3. (ušlechtilý) hoch, Hoch-

Vyskytuje se v

čas: höchste Zeitnejvyšší čas

míra: in höchstem Maßena nejvyšší míru

napětí: die Niederspannung/Hochspannung/Gleichspannungnízké/vysoké/stejnosměrné napětí

oblačnost: niedrige/hohe Wolkennízká/vysoká oblačnost

pás: der Hochdruckgürtelmeteor. (subtropický) pás vysokého tlaku vzduchu

skok: der Weitsprung/Hochsprung/Stabhochsprungskok daleký/vysoký/o tyči

úroveň: ein hoher Lebensstandardvysoká životní úroveň

čelo: eine hohe/niedrige Stirn habenmít vysoké/nízké čelo

dosáhnout: ein hohes Alter erreichendosáhnout vysokého věku

kredit: einen großen Kredit habenmít vysoký kredit

likvidnost: hohe Liquiditätvysoká likvidnost

meta: die höchsten Ziele erreichendosáhnout nejvyšších met

nepoměrně: unverhältnismäßig großnepoměrně vysoký

odbornost: hohe Gelehrsamkeitvysoká odbornost

opěradlo: eine hohe Lehnevysoké opěradlo

otáčka: auf hohen Tourenmotor., tech. ve vysokých otáčkách

podnítit: den Sportler zu höheren Leistungen anstachelnpodnítit sportovce k vyšším výkonům

prohra: eine knappe/unerwartete/hohe Niederlagetěsná/nečekaná/vysoká prohra

přijmout: j-n an die Hochschule aufnehmenpřijmout koho na vysokou školu

rychlost: zulässige Höchstgeschwindigkeitnejvyšší dovolená rychlost

skloubit: den Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbindenskloubit vrcholový sport se studiem na vysoké škole

uvalit: j-m hohe Steuern auferlegenuvalit na koho vysoké daně

výběžek: der Ausläufer eines Hochdruckgebietesmeteor. výběžek vyššího tlaku

vyměřit: Ihm wurde eine hohe Strafe bemessen.Vyměřili mu vysoký trest.

vysoká: an der Uni studierenstudovat vysokou

výživný: ein hoher/niedriger Nährwertvysoká/nízká výživná hodnota

zrovna: Er ist ebenso groß wie ich.Je zrovna tak vysoký jako já.

noha: auf großem Fuß(e) lebenžít na vysoké noze

anstacheln: j-n zu größeren Leistungen anstachelnpobídnout koho k vyšším výkonům

Härte: von großer Härte seinmít vysokou tvrdost

Höhe: eine Mauer von zwei Meter Höhezeď vysoká dva metry

Instanz: sich an eine höhere Instanz wendenobrátit se na vyšší instanci

Tatra: Hohe/Niedere TatraVysoké/Nízké Tatry

Achtung: Achtung, Hochspannung!Pozor, vysoké napětí!

Anspruch: Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.

Beamte: die höheren Beamtenvyšší úředníci

Dach: ein hohes/flaches Dachvysoká/plochá střecha

darum: ein Park mit einer hohen Mauer darumpark s vysokou zdí kolem

Decke: eine hohe/niedrige Deckevysoký/nízký strop

entrichten: hohe Gebühren an die Bank entrichtenplatit bance vysoké poplatky

fordern: einen hohen Preis fordernpožadovat vysokou cenu

hoch: hohe Absätze tragennosit vysoké podpatky

Hochschule: Sie studiert an einer Hochschule.Studuje na vysoké škole.

Konsum: einen hohen Konsum an Alkohol habenmít vysokou spotřebu alkoholu

Lebensgefahr: Achtung, Hochspannung! Lebensgefahr!Pozor, vysoké napětí! Životu nebezpečno!

Nummer: eine hohe Nummervysoké číslo

Profit: hohe Profite erzielendosáhnout vysokých zisků

überragen: Er überragt seinen Vater um Haupteslänge.Je o hlavu vyšší než otec.

überspringen: Sie hat im Hochsprung 1,90 m übersprungen.Při skoku vysokém přeskočila 1,90 m.

verbrauchen: Der Motor verbraucht zu viel Benzin.Motor má vysokou spotřebu benzinu.

verlangen: mehr Lohn/eine Erklärung verlangenpožadovat vyšší plat/vysvětlení

verschieden: Die Häuser sind verschieden breit/hoch.Domy jsou různě široké/vysoké.

vysoký: die Hohe TatraVysoké Tatry

herstellen: vytvořit se, vyvinout se, nastat dobrý vztah ap.sich herstellen

getreu: vytvořit věrný obraz čehoein getreues Abbild von etw. herstellen

explosiv: vyrobit výbušnou směsexplosives Gemisch herstellen

maschinell: co vyrábět strojověetw. maschinell herstellen

pořádek: zjednat kde pořádekwo die Ordnung herstellen

primitivně: primitivně vyrábět coetw. primitiv herstellen