Hlavní obsah

groß

Přídavné jménogrößer, größt-

  1. groß und breit hovor.podrobně, dopodrobna povyprávět ap.
  2. im Großen und Ganzen obecně vzato
  3. (große) Augen machen hovor.valit oči žasnout

Vyskytuje se v

ganz: im (Großen und) Ganzenvcelku, veskrze, v zásadě

Ganze: aufs (große) Ganze gesehencelkově vzato, viděno vcelku

Geld: (das große) Geld machenvydělat velké peníze

Geschäft: sein großes/kleines Geschäft verrichten/machenjít na velkou/malou (stranu) na WC

Klappe: eine große Klappe habenotvírat si hubu, mít velkou hubu

leben: auf großem Fuß lebenžít (si) na vysoké noze

Notdurft: seine große/kleine Notdurft verrichtenvykonat velkou/malou potřebu vyprázdnit se

Rede: große Reden schwingenmachrovat, vychloubat se

Rosine: (große) Rosinen im Kopf habennosit hlavu v oblacích

Schnauze: eine große Schnauze habenmít velkou hubu chlubit se

Sprung: keine großen Sprünge machen könnennemoci si vyskakovat

Stil: im großen Stil, großen Stilsve velkém stylu obchodovat ap.

Stunde: j-s große Stundečí velká chvíle příležitost

Wagen: der Große/Kleine WagenVelký/Malý vůz souhvězdí

Wort: das große Wort haben/führenmít velké řeči

Zug: in großen/groben Zügenv hrubých rysech

aufspielen: sich vor anderen groß aufspielennaparovat se před ostatními

Einmaleins: das kleine/große Einmaleinsmalá/velká násobilka

Härte: von großer Härte seinmít vysokou tvrdost

Hunger: (großen) Hunger habenmít (velký) hlad

Verantwortung: eine große Verantwortung habenmít velkou (z)odpovědnost

von: eine Nachricht von großer Wichtigkeitzpráva velké důležitosti

Zeche: eine große Zeche machenudělat velkou útratu

Zeiger: der große/kleine Zeigervelká/malá hodinová ručička

zeitlich: ein großer zeitlicher Abstandvelký časový odstup

zu: zu großpříliš velký

Bedeutung: ein Mann von großer Bedeutungmuž velkého významu

Beherrschung: etw. mit großer Beherrschung sagenříci co s velkým ovládáním

berufen: zu großen Taten berufen seinbýt povolaný k velkým činům

Bier: großes/kleines Biervelké/malé pivo

darunter: Der Schirm ist groß genug, wir gehen beide darunter.Deštník je dost velký, vejdeme se pod něho oba.

Dienst: j-m einen guten/großen Dienst erweisenprokázat komu dobrou/velkou službu

dieser, diese, dieses: Dies war von großem Nutzen.To(to) bylo velmi užitečné.

erfreuen: sich großer Popularität erfreuentěšit se velké popularitě

Erwartung: große Erwartungen in j-n/etw. setzenklást v koho/co velké naděje

etwa: Er ist etwa so groß wie ich.Je přibližně tak velký jako já.

Ferien: die großen Ferienletní/velké prázdniny

folgen: Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.S velkým odstupem ho následovala do domu.

Nachfrage: große Nachfrage nach Digitalkamerasvelká poptávka po digitálních fotoaparátech

Not: große Notvelká bída

Respekt: einen großen Respekt vor Hunden habenmít strach ze psů

schlingen: Er schlang seine Suppe in großer Hast.Zhltnul polévku ve velkém spěchu.

so: Er ist so groß wie sein Bruder.Je tak velký jak jeho bratr.

Stange: přen., hovor. eine große Stange seinbýt dlouhán/tyčka/čahoun

stark: groß und stark seinbýt velký a silný

Stich: mit großen Stichen nähenšít velkými stehy

Stück: ein großes Stück von Kuchen abschneidenuříznout velký kus koláče

überfallen: Großer Hunger hat ihn überfallen.Přepadl ho velký hlad.

Versprechung: j-m große/leere Versprechungen machendávat komu velké/plané sliby

voraussagen: j-m eine große Zukunft voraussagenpředpovídat komu velkou budoucnost

Vorrat: einen großen Vorrat an Lebensmitteln habenmít velkou zásobu potravin

Wahrscheinlichkeit: etw. mit großer Wahrscheinlichkeit annehmenpředpokládat co s velkou pravděpodobností