Hlavní obsah

silný

Vyskytuje se v

pohlaví: silné pohlavídas starke Geschlecht

sloveso: silná/slabá slovesastarke/schwache Verben

stránka: čí silná stránkaj-s starke Seite, j-s Stärke

anglický: mluvit se silným anglickým přízvukemmit starkem englischen Akzent sprechen

jedinec: silný jedineceine starke Einzelpersönlichkeit

konkurent: stát se silným konkurentemein starker Konkurrent werden

mráz: silný/tuhý mrázein starker/strenger Frost

nátura: mít silnou náturueine starke Natur haben

sklonit se: sklonit se před silnějšímsich dem Stärkeren beugen

stisk: mít silný stisk rukyeinen kräftigen Händedruck haben

svištět: Venku sviští silný vítr.Draußen pfeift ein starker Wind.

zlomit se: Větev se v silném větru zlomila.Der Ast ist beim starken Wind abgebrochen.

kafe: To je silný kafe!Das ist ein starkes Stück!