Hlavní obsah

silně

Vyskytuje se v

pohlaví: silné pohlavídas starke Geschlecht

silný: silný kuřákein starker Raucher

sloveso: silná/slabá slovesastarke/schwache Verben

stránka: čí silná stránkaj-s starke Seite, j-s Stärke

anglický: mluvit se silným anglickým přízvukemmit starkem englischen Akzent sprechen

jedinec: silný jedineceine starke Einzelpersönlichkeit

konkurent: stát se silným konkurentemein starker Konkurrent werden

mráz: silný/tuhý mrázein starker/strenger Frost

nátura: mít silnou náturueine starke Natur haben

prochladnout: Silně prochladl.Er war stark erkältet.

sklonit se: sklonit se před silnějšímsich dem Stärkeren beugen

stisk: mít silný stisk rukyeinen kräftigen Händedruck haben

svištět: Venku sviští silný vítr.Draußen pfeift ein starker Wind.

zlomit se: Větev se v silném větru zlomila.Der Ast ist beim starken Wind abgebrochen.

kafe: To je silný kafe!Das ist ein starkes Stück!

silný: hovor. To je trochu silný kafe.Das ist (ein) starker Tobak.

aufkommen: Ein kräftiger Nordwind kam auf.Zvedl se silný severák.

behaart: stark behaart seinbýt silně ochlupený

Kaffee: schwarzen/heißen/starken Kaffee trinkenpít černou/horkou/silnou kávu

Konkurrenz: eine starke Konkurrenzsilná konkurence

schwer: schwere Kopfschmerzen habenmít silné bolesti hlavy

abbrechen: Das Ruder ist bei starkem Strom abgebrochen.Veslo se v silném proudu zlomilo.

Akzent: mit starkem Akzent sprechenmluvit se silným přízvukem

beeindrucken: Die Vorstellung beeindruckte mich stark.Představení na mě silně zapůsobilo.

Charakter: einen schwachen/starken Charakter habenmít slabý/silný charakter

Knochen: starke Knochen habenmít silné kosti

Recht: das Recht des Stärkerenprávo silnějšího

Sinn: einen starken Sinn für Gerechtigkeit habenmít silný smysl pro spravedlnost

stark: groß und stark seinbýt velký a silný

stark: ein 3 cm starkes Brettprkno silné 3 cm

stark: starke Schmerzen überwindenpřekonávat silné bolesti

stark: přen. Das ist stark!Tak to je síla!, To je silný kafe!

Stoß: ein kräftiger Stoßsilný náraz

wie: stark wie ein Bärsilný jako medvěd

Zug: ein starker Zug nach untensilný tah dolů