Hlavní obsah

silný

Vyskytuje se v

pohlaví: das starke Geschlechtsilné pohlaví

sloveso: starke/schwache Verbensilná/slabá slovesa

stránka: j-s starke Seite, j-s Stärkečí silná stránka

anglický: mit starkem englischen Akzent sprechenmluvit se silným anglickým přízvukem

jedinec: eine starke Einzelpersönlichkeitsilný jedinec

konkurent: ein starker Konkurrent werdenstát se silným konkurentem

mráz: ein starker/strenger Frostsilný/tuhý mráz

nátura: eine starke Natur habenmít silnou náturu

sklonit se: sich dem Stärkeren beugensklonit se před silnějším

stisk: einen kräftigen Händedruck habenmít silný stisk ruky

svištět: Draußen pfeift ein starker Wind.Venku sviští silný vítr.

zlomit se: Der Ast ist beim starken Wind abgebrochen.Větev se v silném větru zlomila.

kafe: Das ist ein starkes Stück!To je silný kafe!

aufkommen: Ein kräftiger Nordwind kam auf.Zvedl se silný severák.

Kaffee: schwarzen/heißen/starken Kaffee trinkenpít černou/horkou/silnou kávu

Konkurrenz: eine starke Konkurrenzsilná konkurence

schwer: schwere Kopfschmerzen habenmít silné bolesti hlavy

abbrechen: Das Ruder ist bei starkem Strom abgebrochen.Veslo se v silném proudu zlomilo.

Akzent: mit starkem Akzent sprechenmluvit se silným přízvukem

Charakter: einen schwachen/starken Charakter habenmít slabý/silný charakter

Knochen: starke Knochen habenmít silné kosti

Recht: das Recht des Stärkerenprávo silnějšího

Sinn: einen starken Sinn für Gerechtigkeit habenmít silný smysl pro spravedlnost

stark: groß und stark seinbýt velký a silný

Stoß: ein kräftiger Stoßsilný náraz

wie: stark wie ein Bärsilný jako medvěd

Zug: ein starker Zug nach untensilný tah dolů

silný: ein starker Rauchersilný kuřák