Hlavní obsah

schwer

Přídavné jméno

  1. těžký hodně vážícíschwer wie Blei seinbýt těžký jako olovoeinen schweren Koffer schleppentáhnout těžký kufr
  2. těžký, silnýschwere Kopfschmerzen habenmít silné bolesti hlavy
  3. těžký vůně ap.
  4. těžký, těžce stravitelný
  5. těžký, vážícíIch bin 50 Kilo schwer.Vážím 50 kilogramů.

Vyskytuje se v

Geschütz: použít těžký kalibr proti komu/čemugegen j-n/etw. grobes/schweres Geschütz auffahren

Magen: ležet komu v žaludkuj-m (schwer) im/auf dem Magen liegen

schwer: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.

Zunge: mít těžký jazyk v opilosti ap.eine schwere Zunge haben

hinter: Má za sebou těžké období.Er hat eine schwere Zeit hinter sich.

Los: mít těžký údělein schweres Los haben

aussprechen: Jeho jméno se těžko vyslovuje.Sein Name spricht sich schwer aus.

beschädigen: Při srážce se jeho auto značně poškodilo.Bei dem Zusammenstoß wurde sein Auto schwer beschädigt.

beschaffen: Tento artikl se dal těžko sehnat.Der Artikel war schwer zu beschaffen.

beurteilen: Ten problém se těžko posuzuje.Das Problem ist schwer zu beurteilen.

bluten: muset těžce solitschwer bluten müssen

Depression: Trpí těžkými depresemi.Er leidet unter schweren Depressionen.

durchbeißen: Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.

Geburt: Je to porod. obtížná práce ap.hovor. Es ist eine schwere Geburt.

Junge: ostrý chlapík zločinechovor. ein schwerer Junge

lasten: Těžký batoh ho tížil na zádech.Der schwere Rucksack lastete auf seinem Rücken.

schwerfallen: Bylo mu zatěžko se jí omluvit.Es fiel ihm schwer, sich bei ihr zu entschuldigen.

schwer machen: komplikovat život sobě i druhýmsich und anderen das Leben schwer machen

tragen: nesmět nosit nic těžkého ze zdravotních důvodůnicht schwer tragen dürfen

und: Zkoušku udělám, i když je tak těžká!Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!

Unfall: utrpět těžký úrazeinen schweren Unfall erleiden

verkraften: S tímto zklamáním se jen těžko vyrovnala.Diese Enttäuschung hat sie nur schwer verkraftet.

verständlich: lehce/sotva/těžce pochopitelnéleicht/kaum/schwer verständlich

verunglücken: mít těžkou autonehodumit dem Auto schwer verunglücken

těžce: těžce postiženýschwer behindert

těžký: těžká hodinka kohoj-s schwere Stunde

deprese: příznaky těžké depreseSymptome einer schweren Depression

dolehnout: Na Afriku dolehlo hrozivé sucho.Afrika wurde von einer schweren Dürre betroffen.

nesmírně: nesmírně těžké rozhodnutíeine ungeheuer schwere Entscheidung

nezvladatelný: nezvladatelné dětischwer zu behandelnde Kinder

nezvyklý: nezvyklý na těžkou prácinicht an schwere Arbeit gewöhnt

obtížný: Nedělej to ještě obtížnější.Mach es nicht noch schwerer.

poprat se: poprat se se zákeřnou nemocímit einer schweren Krankheit fertigwerden

přesto: Dokázal to i přesto, že je těžce nemocný.Er hat es geschafft, obwohl er schwer krank ist.

přístupný: těžko přístupný hradeine schwer zugängliche Burg

víčko: Klíží se mu víčka.Die Lider werden ihm schwer.

vydřený: těžce vydřené penízeschwer erarbeitetes Geld

vzdorovat: vzdorovat těžkému osududem schweren Schicksal trotzen

vzepřít: vzepřít těžký kufreinen schweren Koffer hochstemmen

začátek: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.

zápasit: zápasit s těžkou nemocímit einer schweren Krankheit ringen

ztěžknout: Nohy mu ztěžkly.Seine Beine wurden schwer.

ztuha: Dveře se zavírají ztuha.Die Tür geht schwer zu.

zvládnutelný: těžce zvládnutelný problémein schwer zu bewältigendes Problem

období: mít za sebou těžké obdobíeine schwere Zeit hinter sich haben

říct: Těžko říct.Schwer zu sagen.

žaludek: přen. ležet komu v žaludkuj-m (schwer) im Magen liegen

Anfang: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.