Hlavní obsah

říct, říci

Dokonavé sloveso

  1. (vyjádřit slovy) sagenkomu říci celou pravduj-m die volle Wahrheit sagen
  2. přen.(jinak než řečí) sagenCo tím chceš říct?Was willst du damit sagen?
  3. řekni, řekněte (pobídka k potvrzení) sag mal, sagt mal, sagen Sie mal
  4. (slíbit) sagen, zusagen

Vyskytuje se v

dát: dát si řícisich zu etw. bewegen lassen

jednoduše: jednoduše řečenoeinfach gesagt

jinak: jinak řečenoanders gesagt

mírně: mírně řečenogelinde gesagt

naplno: říci co naplnoetw. rundheraus sagen

obecně: obecně řečenoallgemein gesagt

upřímně: upřímně řečenoehrlich gesagt

: Řekni mu, ať brzy přijde.Sag ihm, dass er bald kommen soll.

beznadějně: říci co beznadějněetw. hoffnungslos sagen

co: Co řekne, to platí.Was er sagt, das gilt.

což: Což nám o tom někdo řekl?Hat es uns jemand gesagt?

hodný: Buďte tak hodný a řekněte mi...Seien Sie so nett und sagen Sie mir...

ironie: říci co s ironií/bez ironieetw. mit/ohne Ironie sagen

jak: Jak řekli, tak udělali.Wie sie sagten, so haben sie auch getan.

již: Jak již bylo řečeno.Wie schon gesagt wurde.

kloudný: Neřekl nic kloudného.Er sagte nichts Vernünftiges.

krátce: krátce řečenokurz gesagt/gefasst

lidé: Co tomu řeknou lidé?Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?

mít: Mám k tomu co říct.Ich habe dazu etwas zu sagen.

nadsázka: Bez nadsázky lze říci...Ohne Übertreibung kann man sagen...

naschvál: Řekl to naschvál.Er hat es mit Absicht gesagt.

nehorázný: říci nehoráznou ležeine bodenlose/ungeheure Lüge sagen

nechť: Řekni mu, nechť se okamžitě dostaví.Sag ihm, er soll sofort herkommen!

obhajoba: říci co na svou obhajobuetw. zu seiner Verteidigung sagen

oklika: Řekni to bez oklik!Sag es ohne Umschweife!

omluva: říci co na omluvuetw. zur Entschuldigung sagen

on, ona, ono: Ono se snadno řekne...Das ist leicht gesagt...

ostych: říci co bez ostychuetw. ohne Scheu sagen

ostýchat se: ostýchat se říct svůj názorsich scheuen, seine Meinung zu sagen

pak: Trváš-li na tom, pak ti řeknu pravdu.Wenn du daran festhältst, dann sage ich dir die Wahrheit.

pouhý: říci pouhou pravdureine Wahrheit sagen

předběhnout: Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.

rovnou: říci komu co rovnou do očíj-m etw. direkt ins Gesicht sagen

říct si: říct si o jídloum Essen bitten

souhrnem: Souhrnem lze říci, že...Zusammengenommen kann man sagen, dass...

sprostý: říct sprostou ležeine gemeine Lüge sagen

strachovat se: Strachuje se říct pravdu.Er hat Angst, die Wahrheit zu sagen.

stručně: stručně řečenokurz gesagt

stručnost: co říct ve vší stručnostietw. in aller Kürze sagen

svůj, svá, své, svoje: Řekni svůj názor.Sag deine Meinung.

takový: Nic takového jsem neřekl.Ich habe nichts dergleichen gesagt.

vytáčka: říci co bez vytáčeketw. ohne Ausflüchte sagen

že: Že by byla pilná, to se nedá říct.Dass sie fleißig wäre, kann man nicht sagen.

žertem: říci co žertemetw. aus Scherz sagen

klidný: udělat/říct co s klidným svědomímetw. ruhigen Gewissens tun/sagen

odstup: říct co s odstupemetw. mit Distanz sagen

plíce: říci komu co od plicj-m etw. frei von der Leber sagen

rovina: říci co na rovinuetw. geradeheraus sagen

těžce: Těžko říct.Schwer zu sagen.

hässlich: říci komu ohavná slovaj-m hässliche Worte sagen

bedenken: Pečlivě si rozvážil, co chtěl říci.Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen wollte.

Beherrschung: říci co s velkým ovládánímetw. mit großer Beherrschung sagen

Bescheid: dát vědět komu co, říci komu o čemj-m über etw. Akk Bescheid geben/sagen

besser: Řekni to lépe!Sag es besser!

brauchen: Stačí, když (mi) to řekneš.Du brauchst es (mir) nur zu sagen.

denen: ti (lidé), kterým řekla svůj názorjene Leute, denen sie ihre Meinung sagte

Ehre: K jeho/její cti musím říci, že ...Zu seiner/ihrer Ehre muss ich sagen, dass ...

eins: Jedno ti říct musím., Jedno ti řeknu.Eins muss ich dir sagen.

Evangelium: Vše, co řekne, je pro něj evangelium.Alles, was sie sagt, ist für ihn Evangelium.

heißen: Dobrý večer se řekne francouzsky bonsoir.Guten Abend heißt auf Französisch bonsoir.

indirekt: říct co nepřímoetw. indirekt sagen

meinen: Myslel bych, ..., Řekl bych, ...Ich würde meinen, ...

mögen: Chtěl bych říci...Ich möchte sagen...

nicht: Nikdo neměl odvahu říci ne.Nicht einer hatte den Mut, nein zu sagen.

pur: Řekni mi jen čistou pravdu.Sage mir nur pure Wahrheit.

reden: neříci ani slovokein Wort reden

Respekt: říci s respektem coetw. mit Respekt sagen

rühmen: Jsem pyšný, že mohu říci, že...Ich rühme mich, sagen zu dürfen, dass...

Sache: říci co k tématu/věcietw. zur Sache sagen

sagen: říci komu dobré ránoj-m Guten Morgen sagen

Scherz: říci co (jen) z legraceetw. (nur) aus Scherz sagen

sollen: (Řekni jí,) Ať jde dál.(Sag ihr,) Sie soll hereinkommen.

ungeschminkt: říci komu na rovinu svůj názorj-m ungeschminkt seine Meinung sagen

uns: Všechno nám řekl.Er hat uns alles gesagt.

Vertrauen: důvěrně říci komu coj-m etw. im Vertrauen sagen

was: Nevím, co (mám) říct.Ich weiß nicht, was ich sagen soll.

können: neumět říci nenicht Nein sagen können

říct: řekni, řeknětepobídka k potvrzení sag mal, sagt mal, sagen Sie mal