Hlavní obsah

dát

Dokonavé sloveso

 1. (darovat, věnovat) gebendát komu penízej-m Geld gebendát život za koho/cofür j-n/etw. das Leben opfern
 2. (ránu ap.) gebendát na vědomí komu coj-m etw. zu verstehen geben
 3. (umístit) geben, legen, stellenDej to pryč!Gib das weg!dát (si) peníze stranouGeld beiseitelegen
 4. (poskytnout) gebendát komu svůj souhlasj-m seine Zustimmung gebendát komu výpověďj-m kündigendopr. dát přednostVorfahrt gewähren
 5. (odevzdat, vydat) gebendát komu co k oběduj-m etw. zum Mittagessen geben
 6. dát si (k jídlu, pití) essen, trinkendát si (při objednávce v restauraci) nehmendát si k snídani koláčzum Frühstück Kuchen essendát si po obědě kávunach dem Mittagessen einen Kaffee trinken
 7. (zaplatit) gebenCo ti za to dali?Wie viel hast du dafür bekommen?Kolik dáte?Wie viel geben Sie?dát komu spropitnéj-m Trinkgeld geben
 8. (investovat) geben, investieren
 9. (nechat udělat) lassendát si ušít šatysich ein Kleid nähen lassen
 10. (projevit se pasivně) lassen, erlaubennedat na sobě nic znátsich nichts anmerken lassendát si řícisich zu etw. bewegen lassen
 11. (dovolit, připustit) zulassen, erlaubennedat jinaknicht anders erlaubennedat dopustit na kohoauf j-n nichts kommen lassen
 12. (do ruky ap.) geben

Vyskytuje se v

dopustit: nedovolit kritiku nichts kommen* lassen*nedat dopustit

líbit: sich Dat gefallen* lassen*dát si líbit

odležet: ablagern lassen*, ÖrD abliegen* lassen*nechat odležet, dát odležet

bába: j-n abschlagendát komu babu

bokem: Geld beiseitelegendát (si) peníze bokem

Dán: blau wie ein Veilchen seinbýt opilý jako Dán

najevo: etw. zeigen/äußerndá(va)t najevo co

noc: j-m gute Nacht wünschendát komu dobrou noc

oprava: etw. in Reparatur gebendát co do opravy

bezhlavý: Hals über Kopf die Flucht ergreifendát se na bezhlavý útěk

bezpočetný: eine zahllose Menschenmengebezpočetný dav

bok: die Hände in die Hüften stemmenpřen. dát si ruce v bok

čekat: Das war zu erwarten.To se dalo čekat.

dát se: sich an die Arbeit machendát se do práce

dražba: etw. zur Versteigerung bringendát co do dražby

extra: Ich gebe es jedem extra.Dám to každému extra.

gól: ein Tor erzielendát gól

chladit: kalt stellendát chladit

impulz: etw. Dat einen Impuls gebendát k čemu impulz

instrukce: Instruktionen ausgebendát instrukce

kokos: j-m eins auf die Birne gebendát komu na kokos

lázeň: ein heißes Bad nehmendát si horkou lázeň

leda: Hier kann man höchstens ins Kino gehen.Tady se dá jít leda do kina.

lehký: j-m eine leichte Aufgabe gebendát komu lehký úkol

mnoho: j-m viele nützliche Hinweise gebendát mnoho užitečných tipů komu

nádavek: j-m etw. als Beigabe gebendát komu co nádavkem

nahoru: die Hände hochnehmendát ruce nahoru

náhubek: j-m einen Maulkorb anlegenpřen., expr. dát komu náhubek

nachytat: Du darfst dich nicht anschmieren lassen.Nesmíš se dát nachytat.

napříště: Nächstes Mal pass auf!Napříště si dej pozor!

nářez: j-m eine Tracht Prügel verabreichendát komu pořádný nářez

náskok: j-m Vorsprung gebendát komu náskok

nastavit: Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!Nastav ruku, něco ti dám!

nečestný: j-m einen unehrlichen Vorschlag unterbreitendát nečestný návrh komu

noviny: etw. in die Zeitung gebendát co do novin

obálka: einen Brief in den Briefumschlag steckendát dopis do obálky

očkovat: sich gegen Tetanus impfen lassendát se očkovat proti tetanu

oddálit se: Das Treffen lässt sich aufschieben.Schůzka se dá oddálit.

odůvodnit: Das ist durch nichts zu begründen.To se nedá ničím odůvodnit.

opačný: in die entgegengesetzte Richtung gehendát se opačným směrem

oželet: So etwas ist leicht zu verschmerzen.Něco takového se dá lehce oželet.

pak: Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.Odpočinul si, pak se dal do práce.

patřit: jedem geben, was ihm gehörtdát každému, co mu patří

pekáč: die Gans in den Bräter legendát husu na pekáč

pohlavek: j-m einen Klaps auf den Kopf gebendát komu pohlavek

pohyb: in Bewegung kommendát se do pohybu

cesta: die Reise antreten, sich auf Reisen begebendát se na cestu

dělat: Man kann nichts machen.Nedá se nic dělat.

dobro: eine Geschichte zum Besten gebendát k dobru historku

dohromady: etw. mit etw. zusammenbringendát dohromady co s čím

hlava: die Köpfe zusammensteckendát hlavy dohromady

index: j-n/etw. auf den Index setzendát koho/co na index

kopačka: j-m den Laufpass gebenpřen. dát komu kopačky

koš: j-m einen Korb gebendát komu košem

načas: sich Zeit lassendát si načas

oheň: für j-n/etw. die Hand ins Feuer legendát za koho/co ruku do ohně

písemně: Das kann ich dir schriftlich geben.To ti můžu dát písemně.

Ade: j-m Ade sagendát komu sbohem

ergreifen: die Flucht ergreifendát se na útěk

fristgemäß: j-m fristgemäß kündigenkomu dát výpověď ve lhůtě

Fußtritt: j-m einen Fußtritt geben/versetzenkopnout koho, dát/uštědřit komu kopanec

geben: j-m noch eine Chance gebendát komu ještě jednu šanci

gehen: in Ordnung gehendát do pořádku

halb: etw. halb und halb gebendát co půl na půl

Hieb: j-m einen Hieb gebenuhodit koho, dát komu ránu

Hinweis: j-m einen Hinweis gebendát komu radu, poradit komu

Hülle: etw. in eine Hülle tunzabalit, dát do obalu co

Impuls: j-m/etw. neue Impulse gebendát komu/čemu nové podněty

Karte: j-m seine Karte gebendát komu svou navštívenku

Klage: keinen Grund zur Klage gebennedat (žádný) důvod ke stížnosti

Klammer: ein Wort in Klammern setzendát slovo do závorky

klug: j-m einen klugen Rat gebenkomu dát chytrou radu

Kommando: das Kommando zum Schießen gebendát povel ke střelbě

Kündigung: j-m eine sofortige Kündigung gebendát komu okamžitou výpověď

Lektion: j-m eine Lektion erteilendát komu lekci

liefern: einen Beweis für etw. lieferndát důkaz pro co, dokázat co

redlich: sich redliche Mühe gebendát si velkou námahu

schachmatt: j-n schachmatt setzendát komu šachmat

sein: etw. ist zu erwartenco se dá čekat

setzen: sich in Bewegung setzendát se do pohybu

sinnfällig: etw. sinnfällig zum Ausdruck bringenjasně dát najevo co

stellen: j-m etw. Akk zur Verfügung stellendát komu co k dispozici

Tor: ein Tor schießendát branku

Umlauf: etw. Akk in Umlauf bringendát co do oběhu

ungenau: j-m eine ungenaue Auskunft gebendát komu nepřesnou informaci

Versprechen: j-m ein Versprechen gebendát komu slib

Wort: sein Wort geben/halten/brechendát/dodržet/porušit své slovo

dát: k jídlu, pití essen*, trinken*, při objednávce v restauraci nehmen*dát si

Zeichen: j-m ein Zeichen gebendát komu znamení

Ablage: Kleider in die Ablage bringendát šaty do poličky

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

Anstoß: den Anstoß zu etw. gebendát podnět k čemu

Arbeit: sich an die Arbeit machendát se do práce

aushalten: Hier lässt es sich (gut) aushalten!(Docela) se to tu dá vydržet!, Je to tu fajn!

Auskunft: j-m (eine) falsche Auskunft gebendát komu špatnou informaci

Bad: ein Bad nehmendát si koupel

Befehl: j-m einen Befehl geben/erteilendát komu rozkaz

beflügeln: j-s Fantasie beflügelnpovzbudit/dát křídla čí fantazii

begreifen: Das begreife, wer will!To se nedá pochopit!

beschaffen: Der Artikel war schwer zu beschaffen.Tento artikl se dal těžko sehnat.

Bescheid: j-m über etw. Akk Bescheid geben/sagendát vědět komu co, říci komu o čem

bestreiten: Die Behauptung lässt sich nicht bestreiten.To tvrzení se nedá popřít.

Bewegung: Das Auto setzte sich in Bewegung.Auto se dalo do pohybu.

bieten: Wer bietet mehr?Kdo dá více?

dafür: Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.Dala za to hodně peněz.

darangehen: Wir sollten darangehen, einen Arbeitsplan zu entwerfen.Měli bychom se dát do návrhu pracovního plánu.

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

Druck: etw. in (den) Druck gebendát co do tisku

Ehrenwort: j-m sein Ehrenwort auf etw. Akk gebendát komu čestné slovo na co

einklammern: ein Wort/einen Buchstaben einklammerndát slovo/písmeno do závorek

einlassen: sich in ein Gespräch einlassendát se do hovoru

einlegen: Sohlen in die Stiefel einlegendát vložky do holínek

einrahmen: ein Bild einrahmen lassendát zarámovat obraz

abgeben: Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?Dáš mi kousek tvé housky?

roztáhnout: roztáhnout dalekohleddas Fernrohr ausziehen