Hlavní obsah

hlava

Vyskytuje se v

padlý: hloupý auf den Kopf gefallenpadlý na hlavu

vrtat: působit starosti im Kopf herumgehen*vrtat hlavou

bolest: der Kopfschmerzbolest hlavy

k, ke, ku: von Kopf bis Fußod hlavy k patě

kočičí: das Katzenkopfpflasterkočičí hlavy dlažební kameny

navrch: große Augen machenmít oči navrch hlavy

podpěrka: die Kopflehnepodpěrka hlavy

pokrývka: die Kopfbedeckungpokrývka hlavy

přijít: den Kopf verlierenpřijít o hlavu

stoj: der Handstand/Kopfstandstoj na rukou/hlavě

hrnout se: Das Blut steigt in den Kopf.Krev se hrne do hlavy.

kolovat: Die Gedanken gehen in seinem Kopf um.Myšlenky mu kolují hlavou.

kroutit: den Kopf schüttelnkroutit hlavou

kývat: den Kopf im Rhythmus bewegenkývat hlavou do rytmu

mihnout se: Durch den Kopf fuhr ihm ein bösartiger Gedanke.přen. Hlavou se mu mihla zlomyslná myšlenka.

motat se: Mir schwindelt.Motá se mi hlava.

načisto: Er hat ganz und gar den Kopf verloren.Ztratil dočista hlavu.

nahrnout se: Das Blut ist ihm in den Kopf gestiegen.Krev se mu nahrnula do hlavy.

obří: der Riesenkopfobří hlava

odklonit: den Kopf abwendenodklonit hlavu

podložit: den Kopf mit einem Kissen (ab)stützenpodložit hlavu polštářem

pohazovat: den Kopf zurückwerfenpohazovat hlavou

pohladit: das Kind über den Kopf streichelnpohladit dítě po hlavě

pohodit: den Kopf zurückwerfenpohodit hlavou

poranit se: Er verletzte sich am Kopf.Poranil se na hlavě.

potřást: über j-n/etw. den Kopf schüttelnexpr. potřást hlavou nad kým/čím

pověsit se: sich kopfunter hängenpověsit se hlavou dolů

pracovat: mit den Händen/dem Kopf arbeitenpracovat rukama/hlavou

prášek: Tablette gegen Kopfschmerzenprášek proti bolení hlavy

prohnat: j-m eine Kugel durch den Kopf jagenprohnat komu kulku hlavou

předklonit: den Kopf vorneigenpředklonit hlavu

převyšovat: Sie überragt mich um einen Kopf.Převyšuje mě o hlavu.

přikývnutí: stilles Kopfnickentiché přikývnutí (hlavou)

rojit se: Durch seinen Kopf schwirren unterschiedliche Gedanken.přen. Rojí se mu v hlavě různorodé myšlenky.

rozbitý: aufgeschlagener Kopfrozbitá hlava

rozbolet (se): Ich bekam Kopfschmerzen davon.Rozbolela mě z toho hlava.

roztočit se: Ihm wurde plötzlich schwindlig.Roztočila se mu hlava.

řezat: j-n krumm und lahm prügelnřezat koho hlava nehlava

sehnout: den Kopf beugensehnout hlavu

sklonit: den Kopf senkensklonit hlavu

točit se: Mir schwindelt., Mir wird schwindlig.Točí se mi hlava.

úder: der Schlag auf den Kopfúder do hlavy

utnout: Das Fallbeil schlug ihm den Kopf ab.Gilotina mu uťala hlavu.

uzvednout: die Hantel über den Kopf hebenuzdvihnout činku nad hlavu

vrtět: über etw. ungläubig den Kopf schüttelnnevěřícně vrtět hlavou nad čím

vylíhnout se: Ich habe einen rettenden Plan ausgeheckt.V hlavě se mi vylíhl spásný nápad.

vystrčit: den Kopf aus dem Fenster (st)reckenvystrčit hlavu z okna

výška: in Kopfhöheve výšce hlavy

vytočit: den Kopf zur Seite drehenvytočit hlavu do strany

vztyčit: Er hat den Kopf stolz erhoben.Vztyčil hrdě hlavu.

zabořit: den Kopf in die Hände vergrabenzabořit hlavu do dlaní

zamotat: j-m den Kopf verdrehenzamotat hlavu komu

zamotat se: Mir wurde schwindlig., Mir schwindelte (es).Zamotala se mi hlava.

zatřást: Er hat den Kopf abweisend geschüttelt.Odmítavě zatřásl hlavou.

zavlát: Das Haar wehte ihr um den Kopf.Vlasy jí zavlály kolem hlavy.

zbláznit: Sie hat ihm den Kopf völlig verdreht.Úplně mu zbláznila hlavu.

brouk: j-m einen Floh ins Ohr setzennasadit komu brouka do hlavy

čistý: klaren Kopf habenpřen. mít čistou hlavu

dostat: j-m etw. in den Kopf stopfendostat komu co do hlavy

horký: einen heißen Kopf habenmít horkou hlavu

chladný: einen kühlen Kopf bewahrenzachovat si chladnou hlavu

chytrý: ein schlauer/kluger Kopf seinbýt chytrá hlava

jasný: bei klarem Verstand seinmít jasnou hlavu

kde: Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.Nevím, kde mi hlava stojí.

kulka: j-m eine Kugel durch den Kopf jagenprohnat komu kulku hlavou

máslo: Er hat Butter auf dem Kopf.Má máslo na hlavě.

mást: j-m den Kopf verdrehenmást hlavu komu

nalámat: Was habe ich mir darüber den Kopf zerbrochen!Co jsem si s tím hlavy nalámal!

namlátit: j-m etw. in den Kopf prügelnexpr. namlátit komu co do hlavy

nechat: sich etw. durch den Kopf gehen lassennechat si co projít hlavou

omlátit: j-m etw. Akk vor die Füße werfenomlátit komu co o hlavu

opatrovat: j-n/etw. hüten wie seinen Augapfelopatrovat koho/co jako oko v hlavě

otlouct: j-m etw. um die Ohren schlagenkomu co otlouct o hlavu

otřískat: j-m etw. Akk um die Ohren schlagenotřískat komu co o hlavu

poplést: j-m den Kopf verdrehenpoplést komu hlavu

sláma: Stroh im Kopf habenmít v hlavě slámu

splést: j-m den Kopf verdrehensplést komu hlavu

střecha: ein Dach über dem Kopf habenmít střechu nad hlavou

sypat: sich Asche aufs Haupt streuensypat si popel na hlavu

utrhnout: Er wird dir nicht gleich den Kopf abreißen.expr. Však on ti hlavu neutrhne.

věšet: den Kopf hängen lassenvěšet hlavu

víc: Zwei Köpfe wissen mehr als einer.Víc hlav víc ví.

vytlouct: j-m etw. Akk aus dem Kopf schlagenvytlouci komu co z hlavy

vzhůru: Hände/Kopf hoch!Ruce/Hlavu vzhůru!

zeď: mit dem Kopf durch die Wand rennenjít hlavou proti zdi

ztratit: den Kopf verlierenztratit hlavu

Haupt: das Haupt neigensklánět hlavu

Kopf: mit dem Kopf nickenpokyvovat hlavou

kopfüber: kopfüber ins Wasser springenskočit do vody po hlavě

nach: den Kopf nach links drehenotočit hlavu nalevo

schwer: schwere Kopfschmerzen habenmít silné bolesti hlavy

abschminken: hovor. Das kannst du dir abschminken!Na to zapomeň!, To pusť z hlavy!

aufschlagen: sich den Kopf aufschlagennarazit si hlavu

binden: Ich band mir ein Tuch um den Kopf.Uvázala jsem si šátek kolem hlavy.

Dachschaden: einen (kleinen) Dachschaden habennemít to v hlavě úplně v pořádku

dicht: hovor. dicht an/bei dichttělo na tělo, hlava na hlavě

hlava: von Kopf bis Fußod hlavy až k patě

drehen: den Kopf leicht drehenlehce otočit hlavu

durchstoßen: Bei dem Unfall durchstieß ihr Kopf die Windschutzscheibe.Při nehodě prorazila hlavou čelní sklo.

fühlen: Man konnte die Beule am Kopf fühlen.Ta boule na hlavě se dala nahmatat.

hoch: die Hände hoch über den Kopf hebenzvednout ruce vysoko nad hlavu

Kopfschmerz: eine Tablette gegen Kopfschmerzenprášek od bolesti hlavy

neigen: den Kopf zum Gruß neigensklonit hlavu na pozdrav

nicken: zustimmend nickensouhlasně kývat (hlavou)

schlagen: mit dem Kopf gegen den Schrank schlagenbouchnout se do hlavy o skříň

schütteln: über etw. den Kopf/mit dem Kopf schüttelnkroutit/vrtět hlavou nad čím

schwindlig: Mir ist schwindlig.Je mi špatně/mdlo, Motá se mi hlava.

ticken: bei j-m tickt es nicht richtigkdo to nemá v hlavě v pořádku

überragen: Er überragt seinen Vater um Haupteslänge.Je o hlavu vyšší než otec.

überschlagen: etw. rasch im Kopf überschlagenrychle si v hlavě spočítat co

wehtun: Mein Kopf tut mir weh.Bolí mě hlava.

zuneigen: Sie neigte ihm ihren Kopf zu.Naklonila k němu hlavu.

zurücklegen: den Kopf zurücklegen und in die Höhe schauenzaklonit hlavu a podívat se do výšky

behalten: die Nerven behaltenzachovat chladnou hlavu

Kopfzerbrechen: sich Dat über etw. (kein) Kopfzerbrechen machen(ne)lámat si hlavu nad/s čím