Hlavní obsah

pracovat

Nedokonavé sloveso

  1. (dělat práci) arbeiten, Arbeit leisten(manuálně) werkenpracovat rukama/hlavoumit den Händen/dem Kopf arbeitenpracovat na poliauf dem Feld werken
  2. (vykonávat zaměstnání) arbeiten, einen Beruf ausübenpracovat jako stolařals Tischler arbeitenpracovat na poštěbei der Post arbeitenpracovat na směnyin Schichten arbeitenpracovat přes časÜberstunden machen
  3. (být činný) arbeiten
  4. (používat při práci) arbeiten, handhabenpracovat na počítačiam Computer arbeiten
  5. (fungovat) arbeiten

Vyskytuje se v

naplno: voll fahren/arbeitenjet/pracovat naplno

almužna: für ein Almosen arbeitenpracovat za almužnu

: Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.

denně: Wie viel Stunden pro Tag arbeiten Sie?Kolik hodin denně pracujete?

dohromady: mit j-m zusammen arbeitenpracovat dohromady s kým

hosteska: auf der Messe als Hostess arbeitenpracovat jako hosteska na veletrhu

ilegálně: illegal arbeiten, schwarzarbeitenilegálně pracovat

model: als Model(l) arbeitenpracovat jako model

mokro: in der Nässe arbeitenpracovat v mokru

načerno: schwarzarbeitenpracovat načerno

nevyčerpatelně: unerschöpflich arbeitennevyčerpatelně pracovat

ocelárna: im Stahlwerk arbeitenpracovat v ocelárně

odpoledne: den ganzen Nachmittag arbeitenpracovat celé odpoledne

ostošest: mit Volldampf arbeitenpracovat ostošest

plantáž: auf Plantagen arbeitenpracovat na plantážích

potravinářství: in der Nahrungsmittelindustrie arbeitenpracovat v potravinářství

prádelna: in einer Wäscherei arbeitenpracovat v prádelně

projekt: an einem Projekt arbeitenpracovat na projektu

přes, přese: Überstunden machenpracovat přes čas

příznačný: Er hat mit bezeichnender Bescheidenheit gearbeitet.Pracoval s příznačnou skromností.

různý: unter verschiedenen Bedingungen arbeitenpracovat za různých podmínek

řečnit: Schwatze nicht und arbeite!Neřečni a pracuj!

směna: in zwei Schichten arbeitenpracovat na dvě směny

soustavně: systematisch arbeiten/vorgehensystematicky pracovat/postupovat

spíkr: Er arbeitete beim Fernsehen als Ansager.Pracoval v televizi jako spíkr.

šachta: im Bergwerk arbeitenpracovat na šachtě

těžce: schwer arbeitentěžce pracovat

tlak: unter Druck arbeitenpracovat pod tlakem

víc: Mehr arbeiten, weniger sprechen.Více pracovat, méně mluvit.

vinice: im Weinberg arbeitenpracovat na vinici

vyspávat: Er arbeitet nachts und am Tag schläft er.Pracuje v noci a ve dne vyspává.

zahrádka: im Garten arbeitenpracovat na zahrádce

zodpovědně: verantwortlich arbeitenzodpovědně pracovat

kdo: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.Kdo nepracuje, ať nejí.

auswärts: auswärts arbeitenpracovat mimo bydliště

bei: bei der Post arbeitenpracovat u pošty

durch: den ganzen Tag durch arbeitenpracovat (po) celý den

emsig: an etw. emsig arbeitenna čem pilně pracovat

fern: in ferner Stadt arbeitenpracovat ve vzdáleném městě

halbtags: halbtags arbeitenpracovat na poloviční úvazek

nackt: mit nacktem Oberkörper arbeitenpracovat svlečený do půl těla

nahe: nahe beim Bahnhof arbeitenpracovat nedaleko nádraží

Post: bei der Post arbeitenpracovat u pošty

als: Er arbeitet als Lehrer.Pracuje jako učitel.

ängstlich: mit ängstlicher Genauigkeit arbeitenpracovat s úzkostlivou přesností

arbeiten: seit langem an seinem Buch arbeitenjiž dlouho pracovat na své knize

da: Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.

Entgelt: gegen/für Entgelt arbeitenpracovat za odměnu

Garten: im Garten arbeitenpracovat na zahradě

Geld: Er lässt sein Geld arbeiten.Nechává své peníze pracovat.

jemand: Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.Znám někoho, kdo tam již pracuje.

pausenlos: Er arbeitet pausenlos.Pracuje bez přestávek.

Staat: beim Staat arbeitenpracovat ve státní správě

tätig: als Lehrer tätig seinpracovat jako učitel

tun: Ich habe zu tun.Musím pracovat.

um: Er ist zu krank, um zu arbeiten.Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.

völlig: Er arbeitet völlig zuverlässig.Pracuje naprosto spolehlivě.

drei: Er arbeitet/isst für drei.Pracuje/Jí za dva.

pracovat: mit den Händen/dem Kopf arbeitenpracovat rukama/hlavou