Hlavní obsah

pracovat

Nedokonavé sloveso

  1. (dělat práci) arbeiten, Arbeit leisten(manuálně) werkenpracovat rukama/hlavoumit den Händen/dem Kopf arbeitenpracovat na poliauf dem Feld werken
  2. (vykonávat zaměstnání) arbeiten, einen Beruf ausübenpracovat jako stolařals Tischler arbeitenpracovat na poštěbei der Post arbeitenpracovat na směnyin Schichten arbeitenpracovat přes časÜberstunden machen
  3. (být činný) arbeiten
  4. (používat při práci) arbeiten, handhabenpracovat na počítačiam Computer arbeiten
  5. (fungovat) arbeiten

Vyskytuje se v

naplno: jet/pracovat naplnovoll fahren/arbeiten

almužna: pracovat za almužnufür ein Almosen arbeiten

: Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

denně: Kolik hodin denně pracujete?Wie viele Stunden am Tag arbeiten Sie?

dohromady: pracovat dohromady s kýmmit j-m zusammen arbeiten

hosteska: pracovat jako hosteska na veletrhuauf der Messe als Hostess arbeiten

ilegálně: ilegálně pracovatillegal arbeiten, schwarzarbeiten

model: pracovat jako modelals Model(l) arbeiten

mokro: pracovat v mokruin der Nässe arbeiten

načerno: pracovat načernoschwarzarbeiten

nevyčerpatelně: nevyčerpatelně pracovatunerschöpflich arbeiten

ocelárna: pracovat v ocelárněim Stahlwerk arbeiten

odpoledne: pracovat celé odpoledneden ganzen Nachmittag arbeiten

ostošest: pracovat ostošestmit Volldampf arbeiten

plantáž: pracovat na plantážíchauf Plantagen arbeiten

potravinářství: pracovat v potravinářstvíin der Lebensmittelindustrie arbeiten

prádelna: pracovat v prádelněin einer Wäscherei arbeiten

projekt: pracovat na projektuan einem Projekt arbeiten

přes, přese: pracovat přes časÜberstunden machen

příznačný: Pracoval s příznačnou skromností.Er hat mit bezeichnender Bescheidenheit gearbeitet.

různý: pracovat za různých podmínekunter verschiedenen Bedingungen arbeiten

řečnit: Neřečni a pracuj!Schwatze nicht und arbeite!

směna: pracovat na dvě směnyin zwei Schichten arbeiten

soustavně: systematicky pracovat/postupovatsystematisch arbeiten/vorgehen

spíkr: Pracoval v televizi jako spíkr.Er arbeitete beim Fernsehen als Ansager.

šachta: pracovat na šachtěim Bergwerk arbeiten

těžce: těžce pracovatschwer arbeiten

tlak: pracovat pod tlakemunter Druck arbeiten

víc: Více pracovat, méně mluvit.Mehr arbeiten, weniger sprechen.

vinice: pracovat na viniciim Weinberg arbeiten

vyspávat: Pracuje v noci a ve dne vyspává.Er arbeitet nachts und am Tag schläft er.

zahrádka: pracovat na zahrádceim Garten arbeiten

zodpovědně: zodpovědně pracovatverantwortlich arbeiten

kdo: Kdo nepracuje, ať nejí.Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.

auswärts: auswärts arbeitenpracovat mimo bydliště

bei: bei der Post arbeitenpracovat u pošty

bei: bei der Arbeit seinprávě pracovat

durch: den ganzen Tag durch arbeitenpracovat (po) celý den

emsig: an etw. emsig arbeitenna čem pilně pracovat

fern: in ferner Stadt arbeitenpracovat ve vzdáleném městě

halbtags: halbtags arbeitenpracovat na poloviční úvazek

nackt: mit nacktem Oberkörper arbeitenpracovat svlečený do půl těla

nahe: nahe beim Bahnhof arbeitenpracovat nedaleko nádraží

Post: bei der Post arbeitenpracovat u pošty

als: Er arbeitet als Lehrer.Pracuje jako učitel.

ängstlich: mit ängstlicher Genauigkeit arbeitenpracovat s úzkostlivou přesností

arbeiten: seit langem an seinem Buch arbeitenjiž dlouho pracovat na své knize

arbeiten: noch hart an sich arbeiten müssenmuset na sobě ještě tvrdě pracovat

arbeiten: als Tischler/Elektriker arbeitenpracovat jako truhlář/elektrikář

arbeiten: bei der Post/in der Fabrik arbeitenpracovat na poště/v továrně

da: Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi mzda připadá příliš nízká.

Entgelt: gegen/für Entgelt arbeitenpracovat za odměnu

Fernarbeit: in Fernarbeit arbeitenpracovat na dálku

Garten: im Garten arbeitenpracovat na zahradě

Geld: Er lässt sein Geld arbeiten.Nechává své peníze pracovat.

jemand: Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.Znám někoho, kdo tam již pracuje.

pausenlos: Er arbeitet pausenlos.Pracuje bez přestávek.

Staat: beim Staat arbeitenpracovat ve státní správě

tätig: als Lehrer tätig seinpracovat jako učitel

tun: Ich habe zu tun.Musím pracovat.

um: Er ist zu krank, um zu arbeiten.Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.

völlig: Er arbeitet völlig zuverlässig.Pracuje naprosto spolehlivě.

arbeiten: sein Geld arbeiten lassennechat své peníze pracovat

drei: Er arbeitet/isst für drei.Pracuje/Jí za dva.