Hlavní obsah

post

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

Posten: auf dem Posten seinbýt fit

Posten: auf verlorenem Posten stehenbojovat předem prohranou bitvu

Posten: Posten stehenbýt na stráži

auf: auf der Post seinbýt na poště

bei: bei der Post arbeitenpracovat u pošty

abholen: ein Paket auf der Post abholenvyzvednout balík na poště

Anwärter: ein Anwärter auf einen Postenuchazeč o (pracovní) místo/post

arbeiten: bei der Post/in der Fabrik arbeitenpracovat na poště/v továrně

beziehen: eine Zeitung durch die Post beziehenodebírat noviny poštou

durchfliegen: Sie durchflog rasch die Post.Rychle prolétla poštu.

Eingang: der Eingang der Post/Waredoručení pošty/zboží

entheben: Er wurde seines Postens enthoben.Byl zbaven svého postu.

halten: Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.

funkcionářský: funkcionářský postder Funktionärsposten

pošta: elektronická poštadie elektronische Post/E-Mail

premiérský: premiérský postder Premierministerposten

předsunutý: předsunutá hlídkader Vorposten, vorgeschobener Posten

na: jít na poštuauf die/zur Post gehen

odnést: odnést balík na poštuein Paket zur Post bringen

otevřít: Pošta má otevřeno.Die Post ist geöffnet.

pošta: poslat dopis poštoueinen Brief mit der Post schicken

pošta: přečíst (si) poštudie Post lesen

pošta: jít na poštuzur Post gehen

póza: mluvit bez pózyohne Pose reden

pracovat: pracovat na poštěbei der Post arbeiten

roznášet: roznášet poštudie Post austragen

zanést: zanést balík na poštuein Paket zur Post bringen

zásilka: vyzvednout zásilku na poštědie Sendung auf der Post abholen

zodpovědný: zodpovědná funkceverantwortlicher Posten

Post: etw. mit der/per Post schickenposlat poštou co

Post: bei der Post arbeitenpracovat u pošty

Post: die Post austragen/zustellenroznášet/doručit poštu

Post: etw. auf die/zur Post bringen(za)nést co na poštu