Hlavní obsah

auf

Předložka

  1. na na povrchuauf dem Tischna stoleauf der Bankna lavici
  2. označuje směr pohybu, při kterém je dotčena plocha shora dolůna povrchdie Tasche auf den Boden legenpoložit tašku na zem
  3. v bance ap., na policii ap.auf der Post seinbýt na poštěauf Reisenna cestách
  4. na žebřík ap.auf eine Spitze kletternšplhat na vrchol
  5. auf etw. Akk zu k čemu směrauf den Hafen zuk přístavuauf das Ende zuke konci
  6. na prostorová vzdálenostDer Lärm war auf einige Meter zu hören.Hluk byl slyšet na několik metrů.
  7. na označení časového obdobíauf eine Wochena jeden týden
  8. na doporučení ap.auf Wunschna přáníauf Befehlna příkaz

Předložka

  1. auf etw. Akk gehen jít kam na poštu ap.

Příslovce

  • užívá se jako výzva, aby někdo něco otevřelTür auf!Otevři dveře!

Vyskytuje se v

achtzig: vřít (vzteky)auf achtzig sein

alt: na stará kolena ve vysokém věkuauf meine alten Tage

Anhieb: napoprvé, na první pokusauf (den ersten) Anhieb

Arm: vodit koho za nos, utahovat si z kohoj-n auf den Arm nehmen

auf: k čemu směrauf etw. Akk zu

aufgehen: komu to docvakloj-m geht der Knopf auf

Bahn: dostat se na šikmou plochuauf die schiefe Bahn geraten/kommen

bald: (Brzy) Nashle!Bis (auf) bald !

Barrikade: jít do ulic, protestovatauf die Barrikaden gehen/steigen

Bein: postavit se (zase) na nohy uzdravit se(wieder) auf die Beine kommen

biegen: stůj co stůjauf Biegen und Brechen

Bildfläche: objevit se, vynořit se v místnosti ap.auf der Bildfläche erscheinen

bis: až do poslední(ho) čeho místa, koruny ap.bis auf den letzten etw. + Partizip Perfekt

bleiben: zůstat (nohama) na zemi, držet se při zemiauf der Erde bleiben

Boden: padnout na úrodnou půduauf fruchtbaren Boden fallen

brennen: co pálí koho na jazykuetw. Nom brennt j-m auf der Zunge

bringen: koho popohnatj-n auf Draht bringen

Busch: tahat z koho rozumy/informacebei j-m auf den Busch klopfen

Butter: mít máslo na hlavěButter auf dem Kopf haben

Damm: být zase ve své kůžiwieder auf dem Damm sein

Dampfer: být na omylu, být vedleauf dem falschen Dampfer sein/sitzen/sich befinden

Dauer: napořád, navždy na neomezenou dobuauf Dauer

Decke: komu padá všechno na hlavu, na koho všechno padáj-m fällt die Decke auf den Kopf

Deckel: dát komu za uši vyčinitj-m eins auf den Deckel geben

drücken: hrát na cityauf die Tränendrüse drücken

Drücker: na poslední chvíliauf den letzten Drücker

Durchfahrt: poslouchat na půl uchadie Ohren auf Durchfahrt stellen

einmal: najednou, vtom znenadáníauf einmal

Erde: zůstat (nohama) na zemiauf der Erde bleiben

ewig: navěky, navždy(auf) immer und ewig

ex: vypít na ex sklenici vodky ap.(auf) ex trinken

Fährte: být komu na stopěj-m auf der Fährte sein

Fall: v každém případě, na každý pádauf jeden Fall

Faust: hodit se ke komu/čemu jako pěst na okozu j-m/etw. wie die Faust aufs Auge passen

Finger: klepnout koho přes prstyj-m auf die Finger klopfen

fliegen: vyletět na ulici dostat výpověďauf die Straße fliegen

Fuß: stát na vlastních noháchauf eigenen Füßen stehen

Ganze: celkově vzato, viděno vcelkuaufs (große) Ganze gesehen

Gefahr: na vlastní nebezpečí/rizikoauf eigene Gefahr

gehen: pohybovat se na tenkém leděaufs Eis tanzen gehen

Geist: jít na nervy komuj-m auf den Geist gehen

Geldbeutel: sedět na penězích být lakomýauf dem Geldbeutel sitzen

Gemüt: deprimovat, ubíjet kohoj-m aufs Gemüt schlagen

geraten: dostat se na šikmou plochuauf die schiefe Bahn geraten

Geratewohl: nazdařbůh, naslepo, bůhvíkamaufs Geratewohl

Gerichtsweg: soudní cestouauf dem Gerichtsweg

Geschäftskosten: na náklady firmyauf Geschäftskosten

Gewissen: mít koho/co na svědomíj-n/etw. auf dem Gewissen haben

Glatteis: převézt, oblafnout kohoj-n aufs Glatteis führen

Gleis: odsunout koho/co na vedlejší kolejj-n/etw. auf ein totes Gleis schieben

Glück: naslepo, nazdařbůhauf gut Glück

Goldwaage: brát všechno doslovně/smrtelně vážněalles/jedes Wort auf die Goldwaage legen

Granit: narazit na tuhý odpor u koho s čím, vylámat si zuby na čembei j-m mit etw. auf Granit beißen

Grund: od základu, úplně něco změnit ap.von Grund auf/aus

Haar: navlas (přesný)auf ein Haar

Hals: mít koho/co na krkuj-n/etw. auf dem Hals haben

halten: dbát o sebeauf sich halten

Hand: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Besser einen Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach.

hart: Jde do tuhého.Es geht hart auf hart.

hauchen: vdechnout komu polibek na tvář, koho letmo políbit na tvářj-m einen Kuss auf die Wange hauchen

Herz: mít srdce na pravém místědas Herz auf dem rechten Fleck haben

Hieb: jednou ranou, jedním vrzemauf einen Hieb

Hinterbein: stavět se na zadnísich auf die Hinterbeine stellen

hoch: na širém mořiauf hoher See

Hochglanz: dát do pucu, pořádně uklidit coetw. Akk auf Hochglanz bringen

Hölle: mít peklo na zemidie Hölle auf Erden haben

Holz: nechat na sobě dříví štípatHolz auf sich hacken lassen

Holzweg: být vedle/na omyluauf dem Holzweg sein, sich auf dem Holzweg befinden

hundert: přijít do varuauf hundert kommen

Jahr: přesně na denauf Jahr und Tag

jung: odmalička, od dětstvívon jung auf

Kante: (mít) na kahánkuauf der Kante (stehen)

Kappe: vzít co na své trikoetw. Akk auf seine (eigene) Kappe nehmen

Karte: odkrýt karty/vyložit karty (na stůl)die Karten aufdecken/auf den Tisch legen

Kasten: mít něco v hlavě, být bednaetwas auf dem Kasten haben

kein, keine: v žádném případěauf keinen Fall, in keinem Falle

Keks: jít komu na nervyj-m auf den Keks gehen

Kelch: (muset) vypít kalich hořkosti až do dnaden (bitteren) Kelch bis auf den Grund/zur Neige leeren (müssen)

Kieker: měřit si koho/co nedůvěřivěj-n/etw. auf dem Kieker haben

Klappe: dát komu přes klapačkuj-m eins auf die Klappe geben

klein: od malička, od dětstvívon klein auf

Konto: na čí konto/účetauf j-s Konto

Abstellgleis: odsunout koho na vedlejší kolejj-n aufs Abstellgleis schieben