Hlavní obsah

Grund

Vyskytuje se v

Grund: sich in Grund und Boden schämenstydět se do krve

Kelch: den (bitteren) Kelch bis auf den Grund/zur Neige leeren (müssen)(muset) vypít kalich hořkosti až do dna

begreiflich: begreifliche Gründe angebenuvést pochopitelné důvody

Klage: keinen Grund zur Klage gebennedat (žádný) důvod ke stížnosti

abgeben: Aus gesundheitlichen Gründen gab er seinen Vorsitz ab.Ze zdravotních důvodů se vzdal svého předsednictví.

Angabe: ohne Angabe von Gründenbez udání důvodů

angeben: etw. als Grund angebenuvést co jako důvod

Beschwerde: auf Grund der Beschwerde von j-mna základě čí stížnosti

humanitär: aus humanitären Gründenz humanitárních důvodů

irgendein: aus irgendeinem Grundz nějakého důvodu

mitspielen: Dabei spielen mehrere Gründe mit.Při tom hraje roli více důvodů.

umwandeln: Beide hatten sich von Grund auf umgewandelt.Obě se od základů změnily.

unerklärlich: aus unerklärlichen Gründenz nevysvětlitelných důvodů

pro: Gründe dafür und dagegendůvody pro a proti

základ: auf Grund etw. Genna základě čeho

důvod: viele Gründe für etw. habenmít mnoho důvodů pro co

nevyzpytatelný: unergründliche Ursachen/Gründenevyzpytatelné příčiny/důvody

osobní: persönliche Meinung/Gründeosobní názor/důvody

pádný: einen triftigen Grund für etw. habenmít k čemu pádný důvod

pohnutka: etw. aus persönlichen (Beweg)Gründen machenudělat co z osobních pohnutek

porucha: auf Grund einer Pannez důvodu poruchy

přeměnit: j-n/etw. von Grund auf verändernod základu přeměnit koho/co

přesvědčivý: einen überzeugenden Grund habenmít přesvědčivý důvod

udání: ohne Angabe von Gründenbez udání důvodů

zdravotní: aus gesundheitlichen Gründenze zdravotních důvodů

dno: den bitteren Kelch bis auf den Grund leerenvypít kalich hořkosti až do dna

dostat se: etw. Dat auf den Grund kommendostat se čemu na kloub

kalich: den bitteren Kelch bis auf den Grund leerenvypít kalich hořkosti až do dna

podlaha: etw. von Grund auf nehmenvzít co od podlahy

pohár: den bitteren Kelch bis auf den Grund leerenvypít pohár hořkosti až do dna

aufgrund, auf Grund: auf Grund der Tatsachena základě skutečnosti