Hlavní obsah

země, zem

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (zeměkoule) die Erdeplaneta Zeměder Planet Erderáj na zemidas Paradies auf Erden
  2. (stát) das Land
  3. (zemský povrch, půda) die Erde, der (Erd)Bodensednout si na zemsich auf den Boden setzenvrhnout se k zemisich zu Boden stürzen
  4. (podlaha) der (Fuß)Bodenvytřít zemden Boden wischen
  5. (pevnina) das (Fest)LandZemě na obzoru.Land in Sicht.

Vyskytuje se v

dráha: dráha Zemědie Erdbahn

hostitelský: hostitelská zemědas Gastland

korunní: korunní zemědas Kronland

nepřátelský: nepřátelská zemědas Feindesland

oběh: astron. oběh Země kolem Slunceder Umlauf der Erde um die Sonne

původ: země původudas Herkunftsland

ráj: ráj na zemidas Paradies auf Erden

rodný: rodná zemědas Vaterland

rozvojový: rozvojová zemědas Entwicklungsland

agrární: agrární zemědas Agrarland

daleký: daleká zeměfernes Land

družice: Měsíc je družicí Země.Der Mond ist ein Satellit der Erde.

hluboko: hluboko pod zemítief unter der Erde

hornatý: hornatá zeměein gebirgiges Land

koutek: zapadlý koutek zeměein vergessener Winkel des Landes

ležet: ležet v posteli/na zemiim Bett/auf dem Boden liegen

nitro: vniknout do nitra zeměins Landesinnere vordringen

oběhnout: Země oběhne Slunce za 365 dní.Die Erde umkreist die Sonne in 365 Tagen.

obrana: obrana města/státu/zemědie Verteidigung der Stadt/des Staates/des Landes

obranyschopnost: posilovat obranyschopnost zemědie Wehrfähigkeit des Landes stärken

obsah: vysypat obsah košíku na zemden Inhalt des Korbes auf den Boden ausschütten

odlepit se: Letadlo se odlepilo od země.Das Flugzeug hat vom Boden abgehoben.

patron: svatý Václav, patron české zeměheiliger Wenzel, der Patron Böhmens

plivat: Neplivejte na zem!Spuckt nicht auf den Boden!

pobočka: Naše firma má pobočky v celé zemi.Unsere Firma hat Niederlassungen im ganzen Land.

potají: potají opustit zemidas Land heimlich verlassen

povalovat se: Oblečení se jí povaluje po zemi.Ihre Kleidung liegt auf dem Boden herum.

propašovat: propašovat do země drogyDrogen ins Land einschmuggeln

průmyslově: průmyslově vyspělá zeměein industriell hochentwickeltes Land

přimknout se: přimknout se k rodné zemisich an die Heimat klammern

přitlačit: přitlačit protivníka k zemiden Gegner an den Boden drücken

původ: původ života na Zemider Ursprung des Lebens auf der Erde

rozhlásit: rozhlásit zprávu po celé zemidie Nachricht im ganzen Lande verkünden

rozprostřít: rozprostřít koberec na zemden Teppich auf dem Boden ausbreiten

rozsypat: rozsypat sůl na zemSalz auf dem Boden verstreuen

sehnout se: sehnout se k zemi (pro peněženku)sich zum Boden (für die Geldtasche) bücken

sesout se: sesout se k zemizu Boden sinken

spočívat: spočívat na zemi a odpočívatauf dem Boden ruhen und sich erholen

většinou: Naše výrobky se vyváží většinou do sousedních zemí.Unsere Produkte werden größtenteils in die Nachbarländer exportiert.

vrazit: vrazit kůl do zeměeinen Pfahl in die Erde einstoßen

vrážet: vrážet kůly do zemědie Pfähle in die Erde (ein)stoßen

vstřebat: Zem vstřebala vodu.Die Erde saugte das Wasser auf.

vtáhnout: Zem vtáhla vlhkost.Die Erde absorbierte die Feuchtigkeit.

vyhrábnout: vyhrábnout kořeny ze zeměWurzeln aus dem Boden ausheben

vysypat se: Kabelka se vysypala na zem.Die Handtasche wurde auf den Boden ausgeschüttet.

zabodnout: zabodnout kolík do zeměeinen Bolzen in die Erde einstechen

zarýt se: Krtek se zaryl zpět do země.Der Maulwurf wühlte sich wieder in die Erde ein.

zavléct: zavléct do země epidemiieine Epidemie ins Land einschleppen

zdecimovaný: země zdecimovaná válkoudurch den Krieg dezimiertes Land

zvednout: zvednout ze země kámeneinen Stein vom Boden aufheben

nebe: mít nebe na zemiein Paradies auf Erden haben

peklo: mít peklo na Zemidie Hölle auf Erden haben