Hlavní obsah

stát

Nedokonavé sloveso

 1. (v pozoru ap.) stehenstát ve frontěin der Schlange stehenstát na strážiWache stehen
 2. (o předmětech) stehen, liegen
 3. (existovat) stehen
 4. (podporovat někoho) beistehen j-m, stehen zu j-m
 5. stát (si) (trvat na něčem) stehen zu etw.
 6. (přát si) stehen auf j-n/etw.
 7. hovor.(být napsáno) stehen

Nedokonavé sloveso

 1. (mít peněžitou cenu) kostenKolik to stojí?Wie viel kostet das?
 2. (vyžadovat úsilí ap.) kosten
 3. (zasluhovat) wert seinZa pokus to stojí.Das ist eines Versuches wert.

Podstatné jméno, rod mužský

 • der Staatdostat příspěvek od státueinen Zuschuss vom Staat erhaltenSpojené státy americkédie Vereinigten Staaten (von Amerika)

Vyskytuje se v

stát: stát (si)trvat na něčem stehen* zu etw.

fronta: stát ve frontěin der Schlange stehen

národnostní: národnostní státder Nationalitätenstaat

následnický: následnický státder Nachfolgestaat

neutrální: neutrální státein neutraler Staat

občan: občan státuder Staatsbürger

průmyslový: průmyslový státder Industriestaat

řeč: To nestojí za řeč!Das ist nicht der Rede wert!

spolkový: spolkový státder Bundesstaat

stát se: Rádo se stalo.Gern geschehen!

v, ve: stát v pozorustillstehen, strammstehen

vidění: stát za viděnísehenswert sein

vnitřní: vnitřní záležitosti státuinterne Angelegenheiten eines Staates

zmínka: co nestojí za zmínkuetw. verdient keine Erwähnung

aby: Aby se mu tak něco stalo!Nur nicht, dass ihm was zustößt!

akorát: A to se stane akorát mně.Und so (et)was passiert gerade mir.

bariéra: stát za bariérouhinter der Barriere stehen

centrálně: centrálně řízený státein zentral gesteuerter Staat

centrum: stát v centru zájmuim Zentrum des Interesses stehen

copak: Copak se stalo?Was ist denn los?

cože: Cože se mu stalo?Was ist ihm passiert?

dál: Stojí o kus dál.Er steht ein Stück weiter.

hned: Stál hned vedle.Er stand gleich daneben.

hnutí: stát bez hnutíregungslos stehen

kolik: Kolik to stojí?Wie viel kostet das?

konflikt: konflikt dvou státůein Konflikt zwischen zwei Staaten

konkurent: stát se silným konkurentemein starker Konkurrent werden

mladý: mladý státein junger Staat

mnohonárodnostní: mnohonárodnostní státein multinationaler Staat

mocný: mocný státein mächtiger Staat

moct: Tady nemůžete stát.Hier dürfen Sie nicht stehen.

napravo: stát napravo od oknarechts vom Fenster stehen

něco: To bude něco stát.Das wird etwas kosten.

nedávno: hovor. Stalo se to teď nedávno.Es ist neulich geschehen.

nějaký: Stalo se to před nějakými deseti roky.Es geschah vor etwa zehn Jahren.

nejednou: Už se mi to nejednou stalo.Es ist mir schon öfters passiert.

nejistý: stát na nejistých nohouauf unsicheren Beinen stehen

německý: bývalé německé státy NDR a NSRehemalige deutsche Staaten DDR und BRD

neštěstí: Stalo se neštěstí.Es ist ein Unglück passiert.

oběť: Stal se obětí kapsářů.Er wurde Opfer von Taschendieben.

obrana: obrana města/státu/zemědie Verteidigung der Stadt/des Staates/des Landes

odkrytý: Odkryté malby stojí za vidění.Freigelegte Malereien sind sehenswert.

okolo: Stál uprostřed, ostatní okolo.Er stand in der Mitte, die anderen ringsherum.

pás: stát ve vodě po pásim Wasser bis zur Taille stehen

počátkem: Stalo se to počátkem jara.Es passierte zu Beginn des Frühlings.

proti: Stáli proti sobě.Sie standen sich gegenüber.

průjezdní: průjezdní státder Transitstaat, der Durchfuhrstaat

před, přede: stát před volbouvor der Wahl stehen

představitel: vedoucí představitel strany a státuder Hauptvertreter der Partei und des Staates

přímo: stát přímogerade stehen

pult: stát za pultemhinter dem Ladentisch stehen

rád: Rádo se stalo.Gern geschehen.

rámec: v rámci státuinnerhalb des Staates

reprezentace: reprezentace státu/podnikudie Repräsentation des Staates/Betriebes

sousední: sousední stát/městoder Nachbarstaat/die Nachbarstadt

stráž: stát na strážiWache stehen

svíčka: stát rovně jako svíčkakerzengerade stehen

špička: stát na špičkáchauf den Zehen stehen

těsně: Stáli těsně vedle sebe.Sie standen eng nebeneinander.

uprostřed: stát uprostřed náměstíin der Mitte des Platzes stehen, mitten auf dem Platz stehen

uznaný: státem uznané svátkystaatlich anerkannte Feiertage

úžas: stát v němém úžasustumm vor Staunen dastehen

věřící: stát se věřícímgläubig werden

vevnitř: stát vevnitř čehoinnerhalb etw. Gen stehen

vprostřed: zůstat stát vprostřed sálumitten im Saal stehen bleiben

za: stát jeden za druhýmhintereinanderstehen

záda: Stáli zády k sobě.Sie standen Rücken an Rücken.

zadluženost: Zadluženost státu roste.Die Staatsverschuldung steigt.

zástup: stát v zástupuin Reihe stehen

zvláštní: Nestalo se nic zvláštního.Es ist nichts Seltsames passiert.

žebříček: stát vysoko na společenském žebříčkuauf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehen

židovský: židovský státder jüdische Staat

hřích: expr. stát za hřícheine Sünde wert sein

kde: Nevím, kde mi hlava stojí.Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.

kolébka: přen. stát u kolébky čehoan der Wiege etw. Gen stehen

noha: stát na hliněných nohouauf wackeligen Beinen stehen

pendrek: stát za pendrekeinen Dreck wert sein

pozadí: stát v pozadí čehoim Hintergrund etw. Dat stehen

přítěž: stát se pro koho přítěžífür j-n zur Last werden

rozum: Zůstává nad tím rozum stát.Da bleibt einem der Verstand stehen.

sloup: zůstat stát jako solný sloupzur Salzsäule erstarren

tvář: stát tváří v tvář komu/čemuj-m/etw. Auge in Auge gegenüberstehen

tvrdý: stát jako tvrdé ywie ein Ölgötze dastehen

ústa: stát s otevřenými ústymit offenem Mund dastehen

zůstávat: Rozum nad tím zůstává stát!Da steht einem der Verstand still!

andersherum: stát obráceněandersherum stehen

anstehen: stát ve frontě na vstupenkynach Eintrittskarten anstehen

auseinander: stát nepatrně od sebeein bisschen auseinander stehen

beiseite: Stála stranou.Sie stand beiseite.

Kraft: stát koho mnoho silj-n viel Kraft kosten

ledig: stát se svobodnou matkoueine ledige Mutter werden

Schlange: stát ve frontě/v řaděSchlange stehen

süchtig: stát se závislým na alkoholuvon Alkohol süchtig werden

versteinert: stát jako zkamenělýwie versteinert stehen

Zentrum: stát ve středu čeho pozornosti ap.im Zentrum von etw. stehen

aneinander: Stany stojí těsně u sebe.Die Zelte stehen dicht aneinander.

Beute: stát se čí kořistíj-m zur Beute fallen

Brett: stát na prknechauf den Brettern stehen

Brust: stát ve vodě po prsabis zur Brust im Wasser stehen

damit: Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.Er spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.

dastehen: stát tu jako zkamenělýwie versteinert dastehen

dazukommen: Přišel jsem, právě když se stala nehoda.Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.

Gebiet: území země/státudas Gebiet eines Landes/Staates

gegenüber: Její dům stojí naproti kostelu.Ihr Haus steht gegenüber der Kirche.

geschehen: Dělá, jako by se nic nestalo.Er tut, als wäre nichts geschehen.

Gewissheit: Předpoklad se stal skutečností.Die Vermutung wurde zur Gewissheit.

halten: Většina stála přece při tobě.Die meisten haben doch zu dir gehalten.

irgendwas: Stalo se něco?Ist irgendwas?

kein, keine: Ty šaty nestály ani 20 euro.Das Kleid hat kein 20 Euro gekostet.

Kopf: Vstupné stojí 10 eur na hlavu.Pro Kopf werden 10 Euro Eintrittsgeld verlangt.

kosten: Kolik to stojí?Wie viel kostet es?

passieren: Dělal, jako by se nic nestalo.Er tat so, als sei nichts passiert.

solcherart: Takové chyby se už nesmí stát.Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.

Staat: založit státeinen Staat gründen

Stand: skákat ze stojeaus dem Stand springen

stehen: stát za domemhinter dem Haus stehen

Stunde: ve chvílích nouze stát při komin der Stunde der Not zu j-m halten

taugen: Ta kniha nestojí za nic.Das Buch taugt nichts.

tun: Dělala, jako by se nic nestalo.Sie tat so, als wäre nichts passiert.

unentschlossen: Nerozhodně stál přede dveřmi.Unentschlossen stand er vor der Tür.

unterstehen: Tady můžeme v dešti stát.Hier können wir während des Regens unterstehen.

Ursache: Není zač!, Rádo se stalo!Keine Ursache!

vor: stát před domemvor dem Haus stehen

vorkommen: To se mi nemůže nikdy stát.Das kann mir nie vorkommen.

warten: stát na semaforu a čekat na zelenouan der Ampel stehen und auf Grün warten

was: Co se děje?, Co se stalo?Was ist los?

weltbewegend: Nic zvláštního se nestalo.přen. Es ist nichts Weltbewegendes passiert.

werden: Z vody se stal led.Das Wasser wurde zu Eis.

würdigen: nestát komu za pozdravj-n keines Grußes würdigen

Zeit: Jeho koníček stojí (hodně) času.Sein Hobby kostet (viel) Zeit.

zustoßen: Doufejme, že se mu nic nestalo.Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen.

halt: Stát! Tudy dále nemůžete!Halt! Hier können sie nicht durch!

abstehen: Skříň stojí příliš daleko (od stěny).Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.

volant: zámek volantudas Lenkradschloss, die Lenkradsperre

opilost: opilost za volantemTrunkenheit am Steuer

pootočit: pootočit volantemdas Lenkrad ein wenig drehen

točit: točit volantemam Lenkrad drehen

zatočit: zatočit volantemdas Lenkrad drehen

Steuer: sedět za volantemam Steuer sitzen