Hlavní obsah

dál

Podstatné jméno, rod ženský

Příslovce

  1. (v porovnání - vzdáleností ap.) weiterdál než kdo/coweiter als j./etw.Stojí o kus dál.Er steht ein Stück weiter.
  2. (pokračování děje) weitermluvit dálweiter sprechen

Vyskytuje se v

daleký: der Weitsprungsport. skok daleký

děj: der Naturprozesspřírodní děj

dělo: der Wasserwerfervodní dělo

hřmění: der Kanonendonnerhřmění děl

méně: immer wenigerčím dál méně

být: Es ist nicht weit.Není to daleko.

civilizace: von der Zivilisation weit entfernt seinpřen. být daleko od civilizace

co: Was ist los?Co se děje?

dabovat: einen Kinderfilm synchronisierendabovat film pro děti

dál: weiter als j./etw.dál než kdo/co

dalece: Wie weit versteht er das?Jak dalece tomu rozumí?

daleko: Wie weit ist es noch?Jak je to ještě daleko?

dít se: Was ist hier los?Co se tu děje?

dohlédnout: Ich kann nicht weit sehen.Daleko nedohlédnu.

dohodit: den Speer möglichst weit werfendohodit oštěpem co nejdál

doletět: Der Schuss kann weit fliegen.Střela doletí daleko.

doskočit: Er sprang am weitesten von allen.Doskočil nejdál ze všech.

dostřelit: Die Schrotbüchse kann nicht weit tragen.Brokovnice nemůže dostřelit daleko.

dotáhnout: es weit bringendotáhnout to daleko

držet: die Kinder zu Hause haltendržet děti doma

hloupost: eine Kleinigkeit für die Kinder kaufenkoupit nějakou hloupost pro děti

jen: Der Zug fährt nur sonntags.Ten vlak jezdí jen v neděli.

jet: Setzen wir fort!Jedeme dál!

jezdit: Der (Auto)Bus verkehrt an Sonntagen nicht.Autobus v neděli nejezdí.

jít: Komm herein.Pojď dál.

kroužek: das Freizeitangebot für Kindernabídka kroužků pro děti

milý: liebe Kinder/Elternmilé děti/milí rodiče

možná: möglichst bald/weitco možná nejdříve/nejdále

mrtvý: Sonntags sind die Straßen leblos.V neděli jsou ulice mrtvé.

nad, nade: Kinder über 12 Jahreděti nad 12 let

napínavost: die Spannung der Handlungnapínavost děje

navádět: die Kinder gegen den Vater aufwiegelnnavádět děti proti otci

navyknout: den Kindern Ordnung angewöhnennavyknout děti pořádku

nedaleko: Es ist nicht weit von hier.Je to nedaleko odtud.

nedaleký: Er wohnt im nahen Dorf.Bydlí v nedaleké vesnici.

nejen, nejenom: die Märchen nicht nur für Kinderpohádky nejen pro děti

nepokojný: unruhige Kindernepokojné děti

nezvladatelný: schwer zu behandelnde Kindernezvladatelné děti

odehrávat se: Die Filmhandlung spielt sich in England ab.Děj filmu se odehrává v Anglii.

odpovědný: Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich.Rodiče jsou odpovědní za děti.

odvézt: die Kinder in die Schule fahrenodvézt děti do školy

ohlídat: j-m die Kinder bewachenohlídat komu děti

opatrovat: Nachmittags hütet die Oma die Kinder.Odpoledne opatruje děti babička.

osamostatnit se: Ihre Kinder sind schon selbstständig geworden.Jejich děti se už osamostatnily.

papouškovat: Die Kinder plappern den Erwachsenen alles nach.Děti papouškují všechno po dospělých.

popohánět: Kinder zum Aufräumen antreibenpopohánět děti k úklidu

popohnat: die Kinder ins Bett treibenpopohnat děti do postele

pospat si: Sonntags schläft er gern lange.V neděli si rád pospí.

pro: Lektüre für Kinderčetba pro děti

protiletadlový: die Flug(zeug)abwehrkanone, die Flakprotiletadlové dělo

protitankový: Panzerabwehrkanoneprotitankové dělo

přídavek: das Kindergeld, der Kinderzuschusspřídavky na děti

přivyknout: die Kinder an Ordnung gewöhnenpřivyknout děti pořádku

rachotit: In der Ferne rattert das Maschinengewehr.V dáli rachotí kulomet.

jablko: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

poctivost: Ehrlichkeit ist die beste Politik.S poctivostí nejdál dojdeš.

ptáče: Morgenstunde hat Gold im Munde.Ranní ptáče dál doskáče.

der, die, das: die Verwandten und deren Kinderpříbuzní a jejich děti

fern: fern der Heimatdaleko od vlasti

für: ein Buch für Kinderkniha pro děti

nahe: nahe beim Bahnhof arbeitenpracovat nedaleko nádraží

rein: Kommen Sie rein!Pojďte dále!, Vstupte!

so: und so weitera tak dále

sowohl: sowohl Männer und Frauen als auch Kinderjak muži a ženy, tak i děti

unfern: unfern vom Marktplatznedaleko tržiště

unter: Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti let

von: von Paris aus mit dem Bus weiterreisenz Paříže cestovat dál autobusem

weitaus: weitaus besserdaleko lépe

weithin: weithin zu hören seinbýt slyšet daleko

zu: Nur zu!, Immer zu!Jen tak dál!

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

angewöhnen: Ich habe den Kindern angewöhnt, pünktlich zu sein.Navykl jsem děti dochvilnosti.

aufhören: Das muss aufhören!To musí skončit!, Tak to dál nejde!

beaufsichtigen: die Arbeiter/Kinder beaufsichtigendohlížet na dělníky/děti

beteiligen: Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.Všechny děti se účastnily hry.

bleiben lassen: die Kinder zu Hause bleiben lassennechat děti doma

davon: nicht weit davonnedaleko odtud

Disziplin: Der Weitsprung ist eine Disziplin der Leichtathletik.Skok daleký je jednou z disciplín lehké atletiky.

Doktor: Die Kinder spielten Doktor.Děti si hrály na doktora.

ehrlich: přen. Ehrlich währt am längsten.S poctivostí nejdál dojdeš.

einladen: j-n für Sonntag zum Tee einladenpozvat koho v neděli na čaj

erziehen: seine Kinder zur Selbständigkeit erziehenvést své děti k samostatnosti

es: Du wirst es noch weit bringen.Ty to dotáhneš daleko.

fachlich: sich fachlich weiterbildendále se odborně vzdělávat

fortbilden: Die Sekretärin will sich fortbilden.Sekretářka se chce dále vzdělávat.

gewöhnen: die Kinder an Ordnung gewöhnenpřivyknout děti pořádku

haften: Eltern haften für ihre Kinder.Rodiče ručí za své děti.

hin: Wie weit ist es noch hin?Jak je to tam ještě daleko?

hineinbitten: Der Arzt bat den Patienten hinein.Lékař pozval pacienta dále.

jagen: die Kinder aus dem Bett jagenvyhnat děti z postele

kein, keine: Sie haben keine Kinder.Nemají děti.

kinderlieb: (sehr) kinderlieb seinmít (velmi) rád děti

klappen: Die Kinder klappen mit den Türen.Děti bouchají dveřmi.

kurzhalten: die Kinder kurzhaltendržet děti zkrátka

Mal: Er wird von Mal zu Mal besser.Je čím dál lepší.

mögen: Kinder mögen gerne Süßigkeiten.Děti mívají rády sladkosti.

queren: Die Kinder querten die Straße.Děti přešly cestu.

rangeln: Die Kinder rangelten in der Schule.Děti se ve škole tahaly.

rechnen: Dazu musst du noch die Kinder rechnen.K tomu musíš ještě připočíst děti.

sie: Frau Bauer, kommen Sie herein!Paní Bauerová, pojďte dál!

sollen: (Sag ihr,) Sie soll hereinkommen.(Řekni jí,) Ať jde dál.

sorgen: für die Kinder sorgenpečovat o děti

spielen: přen., hovor. Was wird hier gespielt?Co se tady děje?

stürzen: Die Kinder stürzten sich auf die Süßigkeiten.Děti se vrhly na sladkosti.

taugen: Dieser Film taugt nicht für Kinder.Tento film není vhodný pro děti.

treiben: es zu weit treibenzacházet příliš daleko

verziehen: Sie haben ihre Kinder verzogen.Rozmazlili svoje děti.

vorgehen: Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.Nikdo neví, co se tady vlastně děje.

was: Was ist los?Co se děje?, Co se stalo?

weg: Ist das Kino weit weg?Je to kino odtud daleko?

weiter: Bitte weiter!Prosím, dál!

weitergeben: ein Buch weitergebenpředat knihu dál

weitermachen: iron. Mach nur so weiter!Jen tak dál!, Jen pokračuj!

werfen: Er hat den Speer sehr weit geworfen.Hodil daleko oštěpem.

zulaufen: Die Kinder liefen auf den Vater zu.Děti přiběhly k otci.

halt: Halt! Hier können sie nicht durch!Stát! Tudy dále nemůžete!