Hlavní obsah

možná

Částice

  • asi, pravděpodobněmöglich(erweise), vielleichtMožná to bylo jinak.Vielleicht war es anders.Možná bychom mohli ...Vielleicht könnten wir ...

Příslovce

  • je možnémöglichNení možná!Unmöglich!co možná nejdříve/nejdálemöglichst bald/weit

Vyskytuje se v

doba: in kürzester Zeitv nejkratší možné době

což: Ist es überhaupt möglich?Což je to vůbec možné?

dokázat: fast Unmögliches schaffendokázat téměř nemožné

dost: Das ist leicht möglich.To je dost možné.

jak: Wie ist das möglich?Jak je to možné?

možná: Unmöglich!Není možná!

možný: Wäre es möglich?Bylo by to možné?

nejlepší: die bestmögliche Lösungnejlepší možné řešení

nemožný: j-m eine unmögliche Aufgabe gebenzadat komu nemožný úkol

ošidit: Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.Tuto práci není možné ošidit.

pokoušet se: Sie versucht das Unmögliche.Pokouší se o nemožné.

vyčíst: Man kann ihm nichts vorhalten.Není mu možné nic vyčíst.

zhola: Es ist durchaus unmöglich!To je zhola nemožné!

bald: so bald wie möglichco možná nejdřív(e)

so: so schnell wie möglichtak rychle, jak je to možné

unmöglich: zeitlich völlig unmöglich seinbýt časově úplně nemožné

anstellen: alles Mögliche anstellenpodniknout všechno možné

Führer: Die Bergbesteigung ist nur mit einem Führer möglich.Výstup na horu je možný jen s průvodcem.

handeln: Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.

mögen: Es mag schon sein, dass...Je možné, že...

möglich: so bald wie möglichtak brzy, jak je to jen možné

möglichst: möglichst vielco (možná) nejvíce

versuchen: das Unmögliche versuchenzkusit nemožné

vielleicht: Er hat vielleicht recht.Možná má pravdu.