Hlavní obsah

möglichst

Vyskytuje se v

bald: co možná nejdřív(e)so bald wie möglich

so: tak rychle, jak je to možnéso schnell wie möglich

anstellen: podniknout všechno možnéalles Mögliche anstellen

Führer: Výstup na horu je možný jen s průvodcem.Die Bergbesteigung ist nur mit einem Führer möglich.

handeln: Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.

möglich: tak brzy, jak je to jen možnéso bald wie möglich

möglichst: co (možná) nejvícemöglichst viel

Rahmen: být v rámci možnostíim Rahmen des Möglichen liegen

so viel: co nejvícso viel wie möglich

mez: v mezích možnostíinnerhalb der Grenzen des Möglichen

možnost: v rámci možnostíim Rahmen des Möglichen

co: co udělat co nejrychlejietw. so schnell wie möglich machen

což: Což je to vůbec možné?Ist es überhaupt möglich?

dlouhý: co nejdelšíso lang wie möglich, möglichst lang

dohodit: dohodit oštěpem co nejdálden Speer möglichst weit werfen

dost: To je dost možné.Das ist leicht möglich.

jak: Jak je to možné?Wie ist das möglich?

levný: co nejlevnějšímöglichst billig, so billig wie möglich

možná: co možná nejdříve/nejdálemöglichst bald/weit

možno: Je možno to provést.Es ist möglich es auszuführen.

možný: Bylo by to možné?Wäre es möglich?

nejdřív: Přijdu co nejdřív.Ich komme so bald wie möglich.

případný: případné změnymögliche Änderungen

rámec: v rámci možnostíim Rahmen des Möglichen

Bereich: být v mezích možnostíim Bereich des Möglichen liegen