Hlavní obsah

so

Příslovce

 1. tak, takto, takhle tímto způsobemDas machst du gut so!Takhle to děláš dobře!und so weitera tak dále
 2. tak do takové míryEr ist so groß wie sein Bruder.Je tak velký jak jeho bratr.so schnell wie möglichtak rychle, jak je to možné
 3. užívá se ke zdůraznění logických následkůtak, takže
 4. hovor.tak, tak asi, přibližně
 5. tak, takový takového druhuSo ein Lügner!Takový lhář!

Spojka

 1. jakkoliv, i když, ačkoli
 2. so + Adjektiv, Adverb..., so + Adjektiv, Adverb jak + přídavné jméno, příslovce ..., tak + přídavné jméno, příslovce
 3. so..., dass... tak..., že...Der Film war so langweilig, dass ich dabei fast eingeschlafen wäre.Ten film byl tak nudný, že jsem málem usnul.
 4. so + Adjektiv + zu + Inf. tak..., že/aby/a...Sie war so freundlich, mir zu helfen.Byla tak ochotná a pomohla mi.
 5. so..., wie tak..., jakDas Haus sieht nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe.Dům nevypadá tak, jak jsem si představovala.

Částice

 1. tak
 2. (ja) so tak(ový), teda, alevyjadřuje velkou intenzituEs ist hier so schön!Je tady tak krásně!Ich bin ja so froh darüber.Mám z toho takovou radost!
 3. skutečně, opravdu
 4. pořádWie geht es dir so?A jak se pořád máš?
 5. takužívá se na začátku výzvy k vyjádření netrpělivosti nebo rozčilení
 6. tak (tedy), aužívá se jako komentář při určité činnosti

Vyskytuje se v

Auge: kam až oko dohlédneso weit das Auge reicht

aussehen: To si jenom myslíš!So siehst du aus!

Bart: být vousatý vtip ap.(so) einen Bart haben

besser: tím lípum so besser

betten: Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

da sein: (Tak) to tady ještě nebylo!So was ist noch nie da gewesen!

dir: Jak ty mně, tak já tobě.Wie du mir, so ich dir.

doppelt: dvakrát tak + Adj./Adv. velký ap.doppelt so + Adj./Adv.

etwa: asi/přibližně/zhruba takso etwa

etwas: něco takového většinou chyba, hloupost ap.so etwas

fort: a tak dále, a (tak) podobněund so fort

Gott: když pánbůh dá, dá-li pánbůhso Gott will

kommen: K tomu nesmí dojít!, To se nesmí stát!So weit kommt's noch!

na: No tohle!Na so was!

nur: jen tak bez zvláštního důvodunur so

recht: Přesně tak! Správně! Tak to má být!Recht so!, So ist es recht!, Das ist recht!

sein: Nebuď (přece) takový!, No tak!Sei doch nicht so!

so: jak + přídavné jméno, příslovce ..., tak + přídavné jméno, příslovceso + Adjektiv, Adverb..., so + Adjektiv, Adverb

so weit: být připravenýso weit sein

stimmen: To je v pořádku!, To nechte! v restauraci při placení ap.Stimmt so!

treffen: Jak to tak bývá...Wie es sich so trifft...

tun: Nedělej (se)!, Nepřetvařuj se!, Nepřeháněj!Tu doch nicht so!

und: a tak dáleund so weiter

weiter: a tak dále atd.und so weiter

wie: tak ... jakso ... wie

ah: Ach tak!, Tak tedy!Ah so!

bald: co možná nejdřív(e)so bald wie möglich

eher: čím dřív, tím lípje eher, um so besser

eineinhalb: jedenapůlkrát tolikeineinhalb mal so viel

einmal: Holt je to tak a ne jinak.Das ist nun einmal so und nicht anders.

jaja: Tak tak, tak to je!Jaja, so ist es!

Quatsch: Taková blbost!So ein Quatsch!

zumindest: tak se to alespoň zdáloso schien es zumindest

ähnlich: Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).Er heißt Schneider oder so ähnlich.

als: Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?Wo sonst als hier kann man so gut essen?

angeben: Jen se tak nechlub!Gib bloß nicht so an!

ansehen: Nedívej se na mě tak!Sieh mich nicht so an!

Ärger: Taková mrzutost!So ein Ärger!

aufblähen: Nenaparuj se tak!Bläh dich nicht so auf!

aufblasen: Nenaparuj se tolik!Blas dich doch nicht so auf!

beschaffen: Zboží je tak uzpůsobené/takové, že ...Die Ware ist so beschaffen, dass ...

blöd, blöde: Nedělej ze sebe takového blbce!Stell dich nicht so blöd an!

borniert: Nebuď přece tak zabedněný!Sei doch nicht so borniert!

dass: Byla tak smutná, že plakala.Sie war so traurig, dass sie weinte.

denn: Kdes byl zase tak dlouho?Wo bist du denn (wieder) so lange geblieben?

dumm: Není tak hloupá, jak vypadá.Sie ist nicht so dumm, wie sie aussieht.

eilig: Má vždy tak naspěch.Er hat es immer so eilig.

erleben: Už jste něco takového zažili/viděli?Hat man so etwas schon erlebt?

halt: Tak to v životě holt chodí!So ist das halt im Leben!

herhaben: Kde vzal tolik peněz?Wo hat er so viel Geld her?

hetzen: Nehoň se tak, máš čas!Hetz dich nicht so, du hast Zeit!

ihr: Jste tak milí.Ihr seid so lieb.

irgend: Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.

möglich: tak brzy, jak je to jen možnéso bald wie möglich

munkeln: Povídá se všelicos.Man munkelt (so) allerlei.

passieren: Dělal, jako by se nic nestalo.Er tat so, als sei nichts passiert.

rennen: Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.Ich rannte, so schnell ich konnte.

sagen: Jak se tak říká.Wie man so schön sagt.

Scheiße: Taková hovadina!So eine Scheiße!

so viel: tolik co jáso viel wie ich

so wenig: Mám tak málo zkušeností jako on.Ich habe so wenig Erfahrung wie er.

spritzen: Necákej tak!Spritz doch nicht so!

tragisch: Neber to tak tragicky!Nimm es nicht so tragisch!

um: tak kolem 15. květnaso um den 15. Mai (herum)

unsereiner: Našinec si něco takového nemůže dovolit.Unsereiner kann sich so etwas nicht leisten.

verhalten: Ta záležitost se má totiž tak...Die Angelegenheit verhält sich nämlich so ...

weitermachen: Jen tak dál!, Jen pokračuj!iron. Mach nur so weiter!

wenig: Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.Es waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.

ach: aha, ach tak, jo takach so

či: ať tak, či onak(entweder) so oder so

tak: tak zvanýso genannt

akorát: A to se stane akorát mně.Und so (et)was passiert gerade mir.

bázlivý: Nebuď tak bázlivý.Sei nicht so ängstlich.

být: Je stejně starý jako já.Er ist so alt wie ich.

dlouhý: co nejdelšíso lang wie möglich, möglichst lang

dobrý: Buď tak dobrý!Sei so gut!

dohlédnout: přen. Kam až oko dohlédne.So weit das Auge reicht.

drobit: Nedrob tolik!Krümele nicht so rum!

dvakrát: dvakrát lepší než...doppelt so gut wie...

hned: To se hned tak nevidí.Das sieht man nicht so oft.

hodný: Buďte tak hodný a řekněte mi...Seien Sie so nett und sagen Sie mir...

hrnout se: Zákazníci se mu jen hrnou.Die Kunden laufen ihm nur so zu.

jak: Jak řekli, tak udělali.Wie sie sagten, so haben sie auch getan.

jindy: jindy tak klidný člověkder sonst so ruhige Mensch

jít: Tak to dál nepůjde.So geht es nicht weiter.

když: Když on je tak milý!Er ist doch so nett!

kéž: Kéž to tak zůstane!Möge es so bleiben!

levný: co nejlevnějšímöglichst billig, so billig wie möglich

mnoho: Mám teď tak mnoho práce!Ich habe zurzeit so viel Arbeit!

mračit se: Nemrač se!Schau nicht so finster drein!

nacákat: Kdo nacákal v koupelně?Wer hat so im Bad herumgespritzt?

naopak: Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!

ne: No ne, to bych nikdy nečekal.Nanu, so (et)was würde ich nie erwarten.

nechat: Já to tak nenechám.Ich werde es nicht so lassen.

nejdřív: Přijdu co nejdřív.Ich komme so bald wie möglich.

nenasytný: Nebuď tak nenasytný!Sei nicht so unersättlich!

neslaný: taková neslaná odpověďso eine leere Antwort

nu: Nu, pojď už!So, komm schon!

on, ona, ono: Ono to není tak jednoduché!Das ist nicht so einfach!

oželet: Něco takového se dá lehce oželet.So etwas ist leicht zu verschmerzen.

plácnout: Jen jsem to tak plácl.Ich habe es nur so hingesagt.

podobně: a tak podobněund so ähnlich

podrážděný: Nevím, proč je tak podrážděný.Ich weiß nicht, warum er so aufgeregt ist.

pohodit: pohodit své věci jen tak po pokojiseine Sachen nur so im Zimmer herumwerfen

polovina: být o polovinu většíhalb so groß/um eine Hälfte größer sein

povykovat: Nepovykuj tak!Johle nicht so!

proklouznout: Proklouzlo mu to jen tak mezi řečí.Es entschlüpfte ihm nur so nebenbei.

rozčílit: Co tě tak rozčílilo?Was hat dich so erregt?

rozrušit: Co tě tak rozrušilo?Was hat dich so verstört?

roztahovat se: Neroztahuj se!Breite dich nicht so aus!

sršet: Srší jen dobrými nápady.Er sprüht nur so vor guten Ideen.

takhle: Bylo to takhle brzo na jaře.Es war so im frühen Frühling.

takový: Jaká otázka, taková odpověď.Wie die Frage, so die Antwort.

takto: Takhle to dál nejde.So geht es nicht weiter.

tolik: Už tolik neprší.Es regnet nicht mehr so viel.

třeba: Snědl bych toho třeba dvakrát tolik.Ich würde sogar doppelt so viel davon essen.

uhánět: Tak dlouho ho uháněla, až to udělal.Sie hat ihm so lange zugesetzt, bis er es getan hat.

vyklouznout: To mi jen tak vyklouzlo.Es ist mir einfach so herausgerutscht.

vykolejený: Jsem z toho úplně vykolejený.So etwas macht mich fassungslos.

vystihnout: Takový zážitek nelze vystihnout slovy.So ein Erlebnis kann man nicht in Worte fassen.

zdaleka: Nebylo to ani zdaleka tak snadné.Es war bei weitem nicht so einfach.

zhruba: zhruba takso etwa

zkouška: jen tak, na zkouškunur so, auf Probe

zvaný: tak zvanýso genannt

že: Co se děje, že jsi tak smutná?Was ist los, dass du so traurig bist?

: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

dál: Tak už to dál nejde.So geht das nicht weiter.

dobrota: Buď té dobroty...Sei so gut ...

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht.

jídlo: Jak k jídlu, tak k dílu.Wie einer isst, so arbeitet er auch.

koza: Rozumí tomu jako koza petrželi.Er versteht davon so viel wie der Hahn vom Eierlegen.

krám: Jaký pán, takový krám.Wie der Herr, so's Gescherr.

lehce: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Wie gewonnen, so zerronnen.

lehnout (si): Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

les: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.Wie man in den Wald (hinein)ruft, so schallt es heraus.

málo: Za málo peněz málo muziky.Wie der Preis, so die Ware.

oko: Kam jen oko dohlédne...So weit das Auge reicht...

ten, ta, to: Čím (je) starší, tím (je) hloupější.Je älter (er ist), um so dümmer (ist er).

ucho: přísl. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

živý: Jakože jsem živ!So wahr ich lebe!

co: co udělat co nejrychlejietw. so schnell wie möglich machen