Hlavní obsah

halt

Citoslovce

Vyskytuje se v

aushalten: Das hält ja kein Pferd aus!To nevydrží ani kůň!

Ausschau: nach j-m/etw. Ausschau haltenvyhlížet koho/co, rozhlížet se po kom/čem

Ball: den Ball flach haltendržet se při zemi neriskovat

Bein: sich nicht (mehr) auf den Beinen halten könnensotva se udržet na nohou únavou, vyčerpáním ap.

Daumen: j-m, für j-n die Daumen drücken/haltendržet komu palce/pěsti

Gang: etw. Akk in Gang haltenudržovat v chodu co

Grenze: sich in Grenzen haltendržet se v mezích

halten: sich haltendržet se na nohou ap.

haltmachen: vor j-m/etw. nicht Halt machennezastavit se před kým/čím

instand: etw. Akk instand haltenudržovat co, pečovat, starat se o co

Klappe: die Klappe haltendržet klapačku, sklapnout

Kriegsrat: Kriegsrat (ab)haltenmít válečnou poradu před sezonou ap.

Maul: das Maul haltendržet hubu

Mund: den Mund haltendržet jazyk za zuby, držet pusu

Narr: j-n zum Narren haben/haltenmít koho za blázna

Rahmen: im Rahmen bleiben, sich im Rahmen haltenzůstat/držet se v mezích

Schach: j-n/etw. in Schach haltendržet koho/co v šachu, dát komu/čemu šach postavit se na odpor

schadlos: sich an etw. Dat für etw. schadlos haltenvynahradit si co, odškodnit se, zahojit se na čem

Schnauze: die Schnauze haltendržet hubu

Schranke: etw. Akk in Schranken haltendržet co v (patřičných) mezích

Schritt: mit j-m Schritt haltendržet krok s kým

Waage: sich Dat die Waage haltenbýt v rovnováze

Zaum: j-n/sich/etw. im Zaum(e)/in Zaum haltendržet koho/se/co na uzdě

einmal: Holt je to tak a ne jinak.Das ist nun einmal so und nicht anders.

feierlich: feierliche Rede haltenpronést slavnostní řeč

flammend: eine flammende Rede haltenmít plamennou řeč

gegen: das Gläschen gegen das Licht haltendržet sklenku proti světlu

Gewicht: sein Gewicht halten(u)držet si svou váhu

Huhn: Hühner haltenchovat slepice

Kontrolle: j-n/etw. unter Kontrolle haltendržet koho/co pod kontrolou

Wort: sein Wort geben/halten/brechendát/dodržet/porušit své slovo

also: Also bitte, hältst du mich vielleicht für blöd?Prosím tě, copak jsem blbej?

anhalten: Der Wagen hielt vor dem Haus an.Vůz zastavil před domem.

Ausfahrt: die Ausfahrt eines Hofes frei haltennechat volný výjezd ze dvora

aussteigen: Nicht aussteigen, bevor der Zug hält!Nevystupovat, dokud vlak nezastaví!

Balance: die Balance haltendržet rovnováhu

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

Diät: Sie hält Diät.Drží dietu.

Dieb: Haltet den Dieb!Chyťte zloděje!

Distanz: Distanz zu den Mitarbeitern halten/wahrenudržovat/zachovávat (si) odstup od spolupracovníků

Durchfahrt: Bitte (die) Durchfahrt frei halten!Neparkovat - vjezd!

eben: To už se holt nezmění.Das ist eben nicht mehr zu ändern.

frei: eine freie Rede haltenpromluvit spatra

frisch: das Essen frisch haltenuchovávat jídlo čerstvé

Gleichgewicht: das Gleichgewicht halten/verlierenudržovat/ztratit rovnováhu

halt: So ist das halt im Leben!Tak to v životě holt chodí!

Haus halten: mit den Vorräten Haus haltenhospodařit se zásobami

Norm: sich an Normen haltendržet se norem

normal: sich sein normales Gewicht haltendržet si svou obvyklou váhu

Pferd: Pferde haltenchovat koně

Pflicht: etw. für seine Pflicht haltenpovažovat co za svou povinnost

Rede: eine feierliche Rede auf der Versammlung haltenpronést na shromáždění slavnostní řeč

Referat: ein Referat haltenmít referát

Richtung: die Richtung haltendržet směr

Schnabel: Halt (endlich) den Schnabel!Zavři (konečně) zobák!

Stunde: in der Stunde der Not zu j-m haltenve chvílích nouze stát při kom

unangebracht: etw. für unangebracht haltenco považovat za nevhodné

undenkbar: etw. für undenkbar haltenpovažovat co za nemyslitelné

unentbehrlich: sich für unentbehrlich haltenpovažovat se za nepostradatelného

weiter: Halt, nicht weiter!Zadrž, dál už ne!

Atem: j-n in Atem haltennedat komu vydechnout

autorita: j-n für eine Autorität haltenpovažovat koho za autoritu

čest: etw. für (s)eine Ehre haltenpokládat si za čest co

huba: Halt die Klappe/das Maul!Drž hubu!

chůze: mit j-m Schritt haltenstačit komu v chůzi

napětí: j-n in Atem haltendržet koho v napětí

slovo: sein Wort haltendodržet své slovo

zastávka: technischer Halttechnická zastávka

bavit se: Schwatz nicht!, Halt den Mund!hovor. Nebav se!

bezdůvodný: das Verbot für grundlos haltenpovažovat zákaz za bezdůvodný

bezpředmětný: etw. für gegenstandslos haltenpovažovat co za bezpředmětné

dávat: j-m eine Predigt haltendávat komu kázání

definitivní: etw. für definitiv haltenpovažovat co za definitivní

dieta: Diät haltendržet dietu

disciplína: Disziplin haltenudržovat disciplínu

držet: das Kind an der Hand haltendržet dítě za ruku

držet se: Haltet euch rechts!Držte se vpravo!

hlídka: die Wache halten/habendržet/mít hlídku

chod: die Sachen im Gange haltenudržovat věci v chodu

inteligentní: j-n für einen intelligenten Menschen haltenpovažovat za inteligentního člověka koho

kázání: j-m eine Predigt haltenhovor. dělat komu kázání

maličkost: etw. nur für eine Kleinigkeit haltenpokládat co za maličkost

málo: Ich halte Sie nur etwas auf.Zdržím vás jen málo.

mínění: keine große Meinung von j-m haben, wenig halten von j-mnemít o kom valné mínění

nebezpečný: j-n für gefährlich haltenpovažovat koho za nebezpečného

nevinný: j-n für unschuldig haltenuznat koho za nevinného

obřadný: eine zeremonielle Rede haltenpronést obřadnou řeč

odborník: j-n für einen Fachmann haltenpovažovat koho za odborníka

odmlčet se: Der Redner hielt kurz inne.Řečník se krátce odmlčel.

ochranný: über j-n die schützende Hand haltendržet nad kým ochrannou ruku

otěž: die Zügel fest in der Hand haltenmít otěže pevně v rukou

pochytat: Der Torwart hat alles gehalten.Brankář všechno pochytal.

potrpět si: Er hält auf Ordnung.Potrpí si na pořádek.

považovat: Er hält ihn für einen Freund.Považuje ho za přítele.

pozastavovat se: Du hältst dich darüber auf, dass...Pozastavuješ se nad tím, že...

projev: eine Rede haltenmít projev

proslov: eine Ansprache haltenpronést proslov

přátelství: mit j-m gute Freundschaft haltenudržovat přátelství s kým

předloha: sich an die Vorlage haltendržet se předlohy

přiměřený: etw. für angemessen haltenco považovat za přiměřené

přísný: strenge Diät haltendržet přísnou dietu

referovat: auf der Sitzung ein Referat haltenreferovat na schůzi

řečnit: eine Rede über die Freiheit haltenřečnit na téma svoboda

semknout se: Im Krieg halten die Leute immer zusammen.Ve válce se lidé vždy semknou.

sklapnout: Halt(e) endlich den Mund!Sklapni už konečně!

stranou: sich abseits haltendržet se stranou

svírat: die Waffe in der Hand fest haltensvírat v ruce zbraň

tajnost: etw. geheim haltenzachovat co v tajnosti

tempo: das Tempo haltendržet tempo

teplo: j-n/etw. warm haltenchovat koho/co v teple

uznat: Ich tue, was ich für richtig halte.Udělám, co uznám za dobré.

věznit: einen Verbrecher gefangen haltenvěznit zločince

výmysl: etw. für eine Erfindung haltenpovažovat co za výmysl

zábradlí: sich am Geländer (fest)haltendržet se zábradlí

zlo: etw. für ein notwendiges Übel haltenpovažovat co za nutné zlo

zvláštní: Sie hielt sich immer für etwas Besonderes.Považovala se vždy za něco zvláštního.

doba: mit der Zeit Schritt haltendržet krok s dobou

hladina: sich über Wasser haltenudržet se nad hladinou

jazyk: seine Zunge im Zaum haltendržet jazyk na uzdě