Hlavní obsah

halt

Citoslovce

Vyskytuje se v

Atem: j-n in Atem haltennedat komu vydechnout

aushalten: Das hält ja kein Pferd aus!To nevydrží ani kůň!

Ausschau: nach j-m/etw. Ausschau haltenvyhlížet koho/co, rozhlížet se po kom/čem

Ball: den Ball flach haltendržet se při zemi neriskovat

Bein: sich nicht (mehr) auf den Beinen halten könnensotva se udržet na nohou únavou, vyčerpáním ap.

Daumen: j-m, für j-n die Daumen drücken/haltendržet komu palce/pěsti

Gang: etw. Akk in Gang haltenudržovat v chodu co

Grenze: sich in Grenzen haltendržet se v mezích

halten: sich haltendržet se na nohou ap.

halten: sich haltendržet se zaujímat pozici

halten: sich haltenan etw. Akk držet se čeho předpisů ap., řídit se čím zákony ap.

halten: sich haltenan j-n obrátit se na koho na soud se stížností ap.

halten: sich nicht halten lassen, nicht zu halten seinnebýt k zastavení/udržení

halten: an sich haltendržet se, ovládnout se

halten: auf sich haltendbát o sebe

halten: j-n/etw. in Atem haltennapínat, udržovat v napětí koho/co

halten: seinen Mund haltendržet jazyk za zuby

haltmachen: vor j-m/etw. nicht Halt machennezastavit se před kým/čím

instand: etw. Akk instand haltenudržovat co, pečovat, starat se o co

Klappe: die Klappe haltendržet klapačku, sklapnout

Kriegsrat: Kriegsrat (ab)haltenmít válečnou poradu před sezonou ap.

Maul: das Maul haltendržet hubu

Mund: den Mund haltendržet jazyk za zuby, držet pusu

Mund: Halt (endlich) den Mund!Drž už (konečně) pusu!

Narr: j-n zum Narren haben/haltenmít koho za blázna

Rahmen: im Rahmen bleiben, sich im Rahmen haltenzůstat/držet se v mezích

Schach: j-n/etw. in Schach haltendržet koho/co v šachu, dát komu/čemu šach postavit se na odpor

schadlos: sich an etw. Dat für etw. schadlos haltenvynahradit si co, odškodnit se, zahojit se na čem

Schnauze: die Schnauze haltendržet hubu

Schranke: etw. Akk in Schranken haltendržet co v (patřičných) mezích

Schritt: mit j-m Schritt haltendržet krok s kým

Waage: sich Dat die Waage haltenbýt v rovnováze

Zaum: j-n/sich/etw. im Zaum(e)/in Zaum haltendržet koho/se/co na uzdě

einmal: Das ist nun einmal so und nicht anders.Holt je to tak a ne jinak.

feierlich: feierliche Rede haltenpronést slavnostní řeč

flammend: eine flammende Rede haltenmít plamennou řeč

gegen: das Gläschen gegen das Licht haltendržet sklenku proti světlu

Gewicht: sein Gewicht halten(u)držet si svou váhu

halten: eine Ansprache haltenmít proslov

halten: einen Gottesdienst haltensloužit mši

halten: Wache haltendržet stráž

halten: kniž. mit j-m Rat haltenporadit se s kým

halten: Hochzeit halten(o)slavit svatbu

Huhn: Hühner haltenchovat slepice

Kontrolle: j-n/etw. unter Kontrolle haltendržet koho/co pod kontrolou

Wort: sein Wort geben/halten/brechendát/dodržet/porušit své slovo

also: Also bitte, hältst du mich vielleicht für blöd?Prosím tě, copak jsem blbej?

anhalten: Der Wagen hielt vor dem Haus an.Vůz zastavil před domem.

Ausfahrt: die Ausfahrt eines Hofes frei haltennechat volný výjezd ze dvora

aussteigen: Nicht aussteigen, bevor der Zug hält!Nevystupovat, dokud vlak nezastaví!

Balance: die Balance haltendržet rovnováhu

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

Diät: Sie hält Diät.Drží dietu.

Dieb: Haltet den Dieb!Chyťte zloděje!

Distanz: Distanz zu den Mitarbeitern halten/wahrenudržovat/zachovávat (si) odstup od spolupracovníků

Durchfahrt: Bitte (die) Durchfahrt frei halten!Neparkovat - vjezd!

eben: Das ist eben nicht mehr zu ändern.To už se holt nezmění.

frei: eine freie Rede haltenpromluvit spatra

frisch: das Essen frisch haltenuchovávat jídlo čerstvé

Gleichgewicht: das Gleichgewicht halten/verlierenudržovat/ztratit rovnováhu

halten: etw. mit beiden Händen haltendržet co oběma rukama

halten: j-n an der Hand haltendržet koho za ruku

halten: Halte dich aufrecht!Drž se zpříma!

halten: Es hält dich niemand hier.Nikdo tě tu nedrží.

halten: Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.

halten: Diät haltendržet dietu

halten: einen Eid/Schwur haltendodržet přísahu

halten: Die meisten haben doch zu dir gehalten.Většina stála přece při tobě.

halten: Meine Großeltern halten Hühner.Mí prarodiče chovají slepice.

halten: Er wurde bei ihnen gehalten wie der eigene Sohn.Jednali s ním jako s vlastním synem.

halten: Seine Freundin hielten wir erst für seine Tochter.Jeho přítelkyni jsme nejdříve považovali za jeho dceru.

halten: Er hält einen guten Unterricht.Dobře vyučuje.

halten: Halt!Zastavit!, Stát!

Haus halten: mit den Vorräten Haus haltenhospodařit se zásobami

Klappe: Halt(e) die Klappe!Drž klapačku!, Sklapni!

Norm: sich an Normen haltendržet se norem

normal: sich sein normales Gewicht haltendržet si svou obvyklou váhu

Pferd: Pferde haltenchovat koně

Pflicht: etw. für seine Pflicht haltenpovažovat co za svou povinnost

Rede: eine feierliche Rede auf der Versammlung haltenpronést na shromáždění slavnostní řeč

Referat: ein Referat haltenmít referát

Richtung: die Richtung haltendržet směr

Schnabel: Halt (endlich) den Schnabel!Zavři (konečně) zobák!

Stunde: in der Stunde der Not zu j-m haltenve chvílích nouze stát při kom

unangebracht: etw. für unangebracht haltenco považovat za nevhodné

undenkbar: etw. für undenkbar haltenpovažovat co za nemyslitelné

unentbehrlich: sich für unentbehrlich haltenpovažovat se za nepostradatelného

weiter: Halt, nicht weiter!Zadrž, dál už ne!

autorita: považovat koho za autorituj-n für eine Autorität halten