Hlavní obsah

dir

Zájmeno

  1. tobě, tiWie geht's dir?Jak se máš?, Jak se ti vede?
  2. sobě, siWasch dir die Hände!Umyj si ruce!

Zájmeno

  1. Wie du mir, so ich dir. Jak ty mně, tak tobě.

Vyskytuje se v

abarbeiten: sich abarbeitenupracovat se, udřít se

abbrechen: alle Brücken hinter sich abbrechenspálit za sebou všechny mosty

abfinden: sich abfindenmit j-m shodnout se, dohodnout se s kým

abfinden: sich abfindenmit j-m/etw. spokojit se, být spokojen s kým/čím

abflachen: sich abflachenzplošťovat se, vyrovnávat se, klesat břeh ap.

abflachen: sich abflachensnížit se, (po)klesnout koncentrace ap.

abgeben: sich abgebenmit j-m/etw. zabývat se kým/čím, věnovat se komu/čemu

abgrenzen: sich abgrenzenvon j-m/etw. distancovat se od koho/čeho

abheben: sich abhebenopadávat, odlepovat se

abheben: sich abhebenvon j-m/etw. odlišovat se, lišit se od koho/čeho, vyjímat se kde

abhetzen: sich abhetzenuhnat se, uštvat se od spěchu

abhungern: sich abhungernnašetřit si, naspořit si, ušetřit na jídle

abhungern: sich abhungernvyhladovět

abjagen: sich abjagenuštvat se, uhnat se

abkapseln: sich abkapselnopouzdřit se nádor ap.

abkapseln: sich abkapselngegen j-n/etw., von j-m/etw. uzavřít se, izolovat se před kým/čím před okolím ap., stranit se koho/čeho přátel ap.

abkühlen: sich abkühlenochladit se, zchladnout

ablagern: sich ablagernusazovat se, ukládat se vápník v trubkách ap.

ableiten: sich ableitenvon/aus etw. pocházet z čeho, být odvozený od čeho

ablösen: sich ablösenoddělovat se, odlupovat se, odprýskávat barva ap.

abmurksen: sich abmurksenmit etw. lopotit se, mordovat se, namáhat se s čím

abnabeln: sich abnabelnvon j-m/etw. odpoutat se, odstřihnout se od koho/čeho

abnutzen: sich abnutzenopotřebo(vá)vat se

abquälen: sich abquälenmit j-m/etw. natrápit se, nadřít se s kým/čím

abreagieren: sich abreagierenodreagovat se

abschleifen: sich abschleifenobrousit se obložení ap.

abschleppen: sich abschleppenmit etw., an etw. Dat nadřít se s čím, natahat se čeho

abschnellen: sich abschnellenvon etw. odrazit se od čeho nohama od země

abschwächen: sich abschwächenutišit se, zklidnit se, zmírnit se vítr, hluk ap.

abseilen: sich abseilenvypařit se, zmizet

absenken: sich absenkensvažovat se

absichern: sich absicherngegen etw. zabezpečit se, pojistit se proti čemu

absondern: sich absondernvon j-m/etw. stranit se koho/čeho, separovat se, izolovat se od koho/čeho

abspalten: sich abspaltenvon j-m/etw. odštěpit se od koho/čeho skupina od strany ap.

abspiegeln: sich abspiegelnzrcadlit se, odrážet se na vodní hladině ap.

abspielen: sich abspielendít se, odehrávat se, uskutečňovat se

absplittern: sich absplitternodštěpit se, odtrhnout se, oddělit se od politické strany ap.

absprechen: sich absprechenmit j-m domluvit se s kým

abspulen: sich abspulenodmotávat se, odvíjet se nit ap.

abstützen: sich abstützenvon etw. zapřít se, opřít se o co

abzeichnen: sich abzeichnenrýsovat se obrat, trend ap.

Adresse: sich an die richtige Adresse wendenobrátit se na správnou adresu

agglomerieren: sich agglomerierenkupit se, shlukovat se, hromadit se

ähnlich: Das sieht dir ähnlich!To je ti podobné!

akkumulieren: sich akkumulierenhromadit se, kupit se

amüsieren: sich amüsierenbavit se

amüsieren: sich amüsierenüber j-n/etw. smát se, posmívat se komu/čemu

anbahnen: sich anbahnenzačínat, vznikat přátelství ap.

anbieten: sich anbietennabídnout se

anbieten: sich anbietennabízet se, připadat v úvahu řešení ap.

ändern: sich ändernměnit se člověk, počasí ap.

andeuten: sich andeutenrýsovat se, jevit se, hlásit se příznivý obrat ap.

aneinanderreihen: sich aneinanderreihenřadit se knihy podle velikosti ap.

anfassen: sich anfassenbýt na dotek hebký ap.

anfühlen: sich anfühlenbýt na dotek hebký ap.

angeln: sich angelnulovit (si) ženicha ap.

ängstigen: sich ängstigenvor j-m/etw., um j-n/etw. strachovat se, obávat se koho/čeho, o koho/co, mít strach z koho/čeho, o koho/co

angurten: (sich) angurtenpřipoutat (se), připásat (se) v autě, letadle ap.

anhäufen: sich anhäufenhromadit se, kupit se

anklammern: sich anklammernan j-m/etw., an j-n/etw. přimknout se ke komu/čemu, upnout se na koho/co

ankrallen: sich ankrallenzatnout drápy

ankünden: sich ankündenhlásit se, dávat o sobě vědět nemoc ap.

ankündigen: sich ankündigenhlásit se, dávat o sobě vědět podzim, bouřka ap.

anlachen: sich anlachenj-n sbalit koho, začít si s kým

anlegen: sich anlegenmit j-m navážet se do koho

anlernen: sich anlernenetw. Akk naučit se, osvojit si co

annähern: sich annähernetw. Dat přibližovat se k čemu k zemi ap.

annähern: sich annähernj-m/etw. sblížit se s kým, přiblížit se komu

anpassen: sich anpassenpřizpůsobit se okolnostem ap.

anreihen: sich anreihenzařadit se

ansagen: sich ansagenbei j-m ohlásit se u koho

ansammeln: sich ansammelnshromáždit se, nahrnout se, přivalit se dav, lidé ap.

ansammeln: sich ansammelnhromadit se, kupit se práce ap.

anschließen: sich anschließenj-m/etw. připojit se, přidružit se ke komu/čemu ke skupině, k názoru

ansehen: sich ansehenvypadat, zdát se

ansetzen: sich ansetzenusazovat se vápno ap., tvořit se, vznikat měděnka ap.

ansiedeln: sich ansiedelnusadit se

anspinnen: sich anspinnenrozvíjet se rozhovor ap., začínat, vyvíjet se spolupráce ap.

anstauen: sich anstauenhromadit se krev, voda ap.

anstecken: sich ansteckenbei j-m mit etw. nakazit se, infikovat se od koho čím

anstellen: sich anstellenum etw., nach etw. postavit se do řady na co, zařadit se u pokladny ap.

anstrengen: sich anstrengen(vyna)snažit se, namáhat se

antrinken: sich Dat einen antrinkennalít se, opít se, mít opičku

anvertrauen: sich anvertrauenj-m svěřit se, vypovídat se komu

anziehen: Gegensätze ziehen einander/sich an.Protiklady se přitahují.

arbeiten: sich arbeitenpropracov(áv)at se hromadou dopisů, sněhovými závějemi ap.

ärgern: sich ärgernüber j-n/etw. (roz)zlobit se, naštvat se, dopálit se kvůli komu/čemu

Ärmel: Leck mich am Ärmel!Polib mi prdel!

Ärmel: (sich Dat) etw. Akk aus dem Ärmel schütteln(vy)sypat co z rukávu

arrangieren: sich arrangierenmit j-m shodnout se, domluvit se s kým