Hlavní obsah

um

Předložka; s 4. pád

 1. kolem, okolo, za místněum die Ecke biegenzahnout za rohum das Haus (herum) laufenoběhnout dům (kolem) dokola
 2. um sich + Verb sloveso + kolem sebenervös um sich schauennervózně se rozhlížet kolem sebe
 3. v(e) časověum sieben (Uhr)v sedm (hodin)
 4. kolem, okolo časověum Weihnachtenkolem Vánocso um den 15. Mai (herum)tak kolem 15. května
 5. užívá se k udání určitého obnosu nebo hodnotyoum zwei Jahre älter seinbýt o dva roky staršísich um zwei Euro verrechnenpřepočítat se o dvě eura
 6. za o ceněum 200 Euro verkaufenprodat za 200 eur
 7. Substantiv + um + Substantiv užívá se k označení posloupnostipodstatné jméno + za + podstatné jménoeinen Fehler um den anderen machendělat chybu za chybou
 8. užívá se k připojení dodatkusich Sorgen um j-n machendělat si starosti o kohoj-n um etw. bittenžádat koho o coj-n um etw. beneidenzávidět komu co

Příslovce

 • okolo, kolem, asiEs waren um die 500 Leute da.Bylo tu okolo 500 lidí.

Spojka

 1. um ... zu + Inf. abySie kam, um sich zu entschuldigen.Přišla, aby se omluvila.
 2. Adjektiv + genug, um ... zu + Inf. dost (na to) ..., aby...Er ist dumm genug, um so einen Fehler zu machen.Je dost hloupý (na to), aby udělal takovou chybu.
 3. zu + Adjektiv, um ... zu + Inf. příliš + přídavné jméno ..., (než) aby...Er ist zu krank, um zu arbeiten.Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.

Vyskytuje se v

besser: tím lípum so besser

Brei: komu mazat med kolem hubyj-m Brei um den Mund schmieren

Butterbrot: za babku, za groš něco prodat ap.für/um ein Butterbrot

deinetwillen: kvůli tobě, pro tebeum deinetwillen

derentwillen: kvůli nim/ní, kvůli kterým/které, pro ně/nium derentwillen

euretwillen: kvůli vám, pro vás pro vaše dobroum euretwillen

Finger: omotat si kolem prstu kohoj-n um den (kleinen) Finger wickeln

Ganze: Jde o všechno.Es geht ums Ganze.

Gott: proboha úlek ap.um Gottes willen

Grad: obrátit/otočit (se) o sto osmdesát stupňů změnit názorsich um hundertachtzig Grad drehen

greifen: šířit se, rozšiřovat se, rozmáhat se požár ap.um sich greifen

Haar: o vlas, o chlup skoroum ein Haar

Hals: padnout kolem krku komuj-m um den Hals fallen

Honig: mazat komu med kolem hubyj-m Honig um den Mund schmieren

ihretwillen: kvůli ní, pro ni pro její dobroum ihretwillen

Ihretwillen: kvůli vám při vykáníum Ihretwillen

jeder, jede, jedes: za každou cenuum jeden Preis

kein, keine: za žádnou cenu, za nic na světěum keinen Preis

Kopf: Jde o krk.Es geht um Kopf und Kragen.

Lärm: mnoho povyku pro nicviel Lärm um nichts

Leben: přijít o životums Leben kommen

Magen: komu se zvedá žaludek je zlej-m dreht sich der Magen um

meinetwillen: kvůli mně, pro měum meinetwillen

nichts: mnoho povyku pro nicviel Lärm um nichts

Preis: za každou cenuum jeden Preis

Schritt: krok za krokem, postupněSchritt für/um Schritt

Tod: Jde o život.Es geht um Tod oder Leben.

um: sloveso + kolem sebeum sich + Verb

unsertwillen: kvůli nám, pro nás, s ohledem na násum unsertwillen

verrecken: ani za nic (na světě)(nicht) ums Verrecken

viel: mnoho povyku pro nicviel Lärm um nichts

Welt: pro všechno na světěum alles in der Welt

willen: kvůli komu/čemu, pro koho/co(um) etw. Gen willen

Zug: jeden po druhém, bez přestáníZug um Zug

acht: o/okolo osméum/gegen acht

baldmöglichst: žádat o co nejrychlejší vyřízeníum baldmöglichste Erledigung bitten

eher: čím dřív, tím lípje eher, um so besser

fallen: padnout komu kolem krkuj-m um den Hals fallen

halb: o půl dvanáctéum halb zwölf

Hälfte: mít o polovinu víceum die Hälfte mehr haben

hier: tady za rohemhier um die Ecke

Kleinigkeit: muset se starat o každou maličkostsich um jede Kleinigkeit kümmern müssen

Lauf: závod v běhuein Lauf um die Wette

rund: stále dokolarund um die Uhr

Verstand: připravit koho o rozumj-n um den Verstand bringen

zwölf: v poledne/o půlnoci(um) zwölf Uhr mittags/nachts

abfahren: Jeho sestra odjíždí v pět hodin.Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.

Achse: otáčet se kolem (své) vlastní osysich um (seine) eigene Achse drehen

Angst: mít strach o svůj životAngst um sein Leben haben

anlaufen: Trajekt připlul do přístavu v osm hodin večer.Die Fähre hat den Hafen um acht Uhr am Abend angelaufen.

ansprechen: Požádal mě o peníze.Er hat mich um Geld angesprochen.

aufkommen: aby nevznikly žádné pochybypřen. um keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen

bangen: Bojí se o své pracovní místo.Er bangt um seinen Arbeitsplatz.

Barrikade: přijít na barikádách o životauf den Barrikaden ums Leben kommen

bescheißen: Odrbal nás o 50 eur.Er hat uns um fünfzig Euro beschissen.

biegen: zahnout za rohum die Ecke biegen

binden: Uvázala jsem si šátek kolem hlavy.Ich band mir ein Tuch um den Kopf.

bitten: prosit koho o informacij-n um eine Auskunft bitten

bringen: připravit o peníze kohoj-n um das Geld bringen

Dreck: Starejte se o své (věci)!Kümmert euch um eueren eigenen Dreck!

Ecke: bydlet (hned) za rohem blízko(gleich) um die Ecke wohnen

fragen: požádat koho o raduj-n um Rat fragen

früh: vstávat ve čtyři ránoum vier Uhr früh aufstehen

Geduld: Prosím tě o (malé) strpení.Ich bitte dich um (ein wenig) Geduld.

Gegend: v okolí Hamburkuin der Gegend um/von Hamburg

gehen: Vlak jede v 15:15 hodin.Der Zug geht um 15:15 Uhr.

Gnade: prosit koho o milostj-n um Gnade bitten

handeln: U tohoto nálezu se jedná o vázu ze 3. století.Bei diesem Fund handelt es sich um eine Vase aus dem 3. Jahrhundert.

hauchen: dýchnout na ruce, aby se zahřályauf die Hände hauchen, um sie zu wärmen

kämpfen: bojovat o svou existencium seine Existenz kämpfen

kommen: přijít o životums Leben kommen

kreisen: Satelit obíhá kolem Země.Der Satellit kreist um die Erde.

kümmern: starat se o nemocnéhosich um einen Kranken kümmern

laufen: běžet o závodum die Wette laufen

Mitternacht: o/kolem/po půlnocium/gegen/nach Mitternacht

nachmittags: Vlak jezdí odpoledne ve tři.Der Zug fährt nachmittags um drei ab.

passen: V 15 hodin se mi to hodí.Um 15 Uhr passt es mir gut.

ranken: Růže se pnou kolem altánku.Rosen ranken sich um die Laube.

Rekord: Zlepšil svůj rekord o dva metry.Er verbesserte seinen Rekord um zwei Meter.

ringen: usilovat o úspěchum Erfolg ringen

rotieren: otáčet se kolem vlastní osyum die eigene Achse rotieren

rufen: volat o pomocum/nach Hilfe rufen

schließen: Obchody zavírají v šest hodin.Die Läden schließen um 18 Uhr.

schlingen: omotat kolem krku šáleinen Schal um den Hals schlingen

Auge: oko za oko, zub za zubAuge um Auge, Zahn um Zahn

bože: Bože můj!Um Gottes Willen!

licence: požádat o licencium die Lizenz ersuchen

oběh: astron. oběh Země kolem Slunceder Umlauf der Erde um die Sonne

pán: Pro pána boha!Um Gottes Willen!

pro: pro nic za nicum ein Nichts/für nichts und wieder nichts

roh: vchod za rohemEingang um die Ecke

svůj, svá, své, svoje: Hleď si svého!Kümere dich um deine Angelegenheiten!

všechen, všechna, všechno: Jde o všechno!Es geht um alles!

za: za nic na světěum nichts in der Welt

aby: Přišel, aby tě poznal.Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.

azyl: požádat o azylum Asyl ersuchen

bát se: Bojí se o dítě.Sie fürchtet um das Kind.

bázeň: bázeň o rodičedie Sorge um die Eltern

existence: bojovat o existenciums Dasein kämpfen

formálně: formálně požádat koho o rukuj-n förmlich um die Hand bitten

hádka: hádka o penízeein Streit ums Geld

hrát: hrát o penízeum Geld spielen

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Der Zug fährt um drei ab.

jít: O koho jde?Um wen geht es?

kolem: otáčet se kolem své osysich um seine eigene Achse drehen

kolovat: Myšlenky mu kolují hlavou.Die Gedanken gehen in seinem Kopf um.

končit: Divadlo končí v deset hodin.Das Theaterstück endet um zehn Uhr.

koulet: Koulí to s ním dobře.Er geht mit ihm geschickt um.

minutka: o minutku se opozditsich um eine Minute verspäten

nadvláda: bojovat o nadvláduum die Vorherrschaft kämpfen

nastavět: nastavět židle kolem stoludie Stühle um den Tisch herum stellen

nemocný: starat se o nemocnésich um die Kranken kümmern

nemožný: pokoušet se o nemožnésich um Unmögliches bemühen

nonstop: vysílat nonstoprund um die Uhr senden

o: o půlnocium Mitternacht

obíhat: Peníze obíhají.Das Geld läuft um.

obletět: Desetkrát obletěl zeměkouli.Er ist 10 Mal um die Erde geflogen.

odklad: žádat o odklad zkouškyum den Aufschub der Prüfung bitten

odpověď: žádat o odpověďum Antwort bitten

ohlédnout se: Ohlédni se po nějaké tužce.Schau dich nach einem Bleistift um.

ohrada: prkenná ohrada kolem staveništěder Bretterzaun um die Baustelle herum

oklika: jít oklikou kolem lesaeinen Umweg um den Wald machen

okolo: sedět okolo stolurings um den Tisch sitzen

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Ich bitte Sie um Entschuldigung.

omotat: omotat si šálu kolem krkusich den Schal um den Hals wickeln

omotat se: Had se omotal kolem stromu.Die Schlange hat sich um den Baum geschlungen.

ošidit: ošidit koho o dědictvíj-n um das Erbe prellen

otevřít: Obchod se otevírá v 7 hodin.Das Geschäft wird um 7 Uhr geöffnet.

otřít se: Pes se jí otřel o ruku.Der Hund strich um ihre Hand.

ovinout: ovinout komu šálu kolem krkuj-m den Schal (um den Hals) umwickeln

pohádat se: pohádat se s nadřízeným o výši platumit dem Vorgesetzten um die Höhe des Gehaltes zanken

pokácet: Pokácel všechny kuželky.Er stieß alle Kegel um.

polovina: být o polovinu většíhalb so groß/um eine Hälfte größer sein

pomoc: volat o pomocum Hilfe rufen

pootočit se: Kolo se trochu pootočilo.Das Rad drehte sich ein wenig (um).

poprosit: poprosit rodiče za odpuštěnídie Eltern um Verzeihung bitten

posunout: posunout zkoušku o tři dnydie Prüfung um zwei Tage verschieben

pozeptat se: Pozeptej se tam.Hör dich dort um.

pozlobit: Udělal to, aby ji pozlobil.Er tat es, um sie (ein wenig) zu ärgern.

požádat: požádat koho o pomocj-n um Hilfe bitten

požehnání: modlit se za požehnáníum den Segen beten

prosba: prosba o pomoceine Bitte um Hilfe

prostě: přijít se prostě zeptatkommen um bloß zu fragen