Hlavní obsah

um

Předložka; s 4. pád

 1. kolem, okolo, za místněum die Ecke biegenzahnout za rohum das Haus (herum) laufenoběhnout dům (kolem) dokola
 2. um sich + Verb sloveso + kolem sebenervös um sich schauennervózně se rozhlížet kolem sebe
 3. v(e) časověum sieben (Uhr)v sedm (hodin)
 4. kolem, okolo časověum Weihnachtenkolem Vánocso um den 15. Mai (herum)tak kolem 15. května
 5. užívá se k udání určitého obnosu nebo hodnotyoum zwei Jahre älter seinbýt o dva roky staršísich um zwei Euro verrechnenpřepočítat se o dvě eura
 6. za o ceněum 200 Euro verkaufenprodat za 200 eur
 7. Substantiv + um + Substantiv užívá se k označení posloupnostipodstatné jméno + za + podstatné jménoeinen Fehler um den anderen machendělat chybu za chybou
 8. užívá se k připojení dodatkusich Sorgen um j-n machendělat si starosti o kohoj-n um etw. bittenžádat koho o coj-n um etw. beneidenzávidět komu co

Příslovce

 • okolo, kolem, asiEs waren um die 500 Leute da.Bylo tu okolo 500 lidí.

Spojka

 1. um ... zu + Inf. abySie kam, um sich zu entschuldigen.Přišla, aby se omluvila.
 2. Adjektiv + genug, um ... zu + Inf. dost (na to) ..., aby...Er ist dumm genug, um so einen Fehler zu machen.Je dost hloupý (na to), aby udělal takovou chybu.
 3. zu + Adjektiv, um ... zu + Inf. příliš + přídavné jméno ..., (než) aby...Er ist zu krank, um zu arbeiten.Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.

Vyskytuje se v

bože: Bože můj!Um Gottes Willen!

licence: požádat o licencium die Lizenz ersuchen

oběh: astron. oběh Země kolem Slunceder Umlauf der Erde um die Sonne

pán: Pro pána boha!Um Gottes Willen!

pro: pro nic za nicum ein Nichts/für nichts und wieder nichts

roh: vchod za rohemEingang um die Ecke

roh: odbočit za rohum die Ecke abbiegen

svůj, svá, své, svoje: Hleď si svého!Kümere dich um deine Angelegenheiten!

všechen, všechna, všechno: Jde o všechno!Es geht um alles!

za: za nic na světěum nichts in der Welt

aby: Přišel, aby tě poznal.Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.

azyl: požádat o azylum Asyl ersuchen

bát se: Bojí se o dítě.Sie fürchtet um das Kind.

bázeň: bázeň o rodičedie Sorge um die Eltern

existence: bojovat o existenciums Dasein kämpfen

formálně: formálně požádat koho o rukuj-n förmlich um die Hand bitten

hádka: hádka o penízeein Streit ums Geld

hrát: hrát o penízeum Geld spielen

hrát: hrát o všechnoum alles spielen

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Der Zug fährt um drei ab.

jít: O koho jde?Um wen geht es?

kolem: otáčet se kolem své osysich um seine eigene Achse drehen

kolem: kolem Vánocum Weihnachten (herum)

kolem: muž kolem 40ein Mann um die 40

kolovat: Myšlenky mu kolují hlavou.Die Gedanken gehen in seinem Kopf um.

končit: Divadlo končí v deset hodin.Das Theaterstück endet um zehn Uhr.

koulet: Koulí to s ním dobře.Er geht mit ihm geschickt um.

minutka: o minutku se opozditsich um eine Minute verspäten

nadvláda: bojovat o nadvláduum die Vorherrschaft kämpfen

nastavět: nastavět židle kolem stoludie Stühle um den Tisch herum stellen

nemocný: starat se o nemocnésich um die Kranken kümmern

nemožný: pokoušet se o nemožnésich um Unmögliches bemühen

nonstop: vysílat nonstoprund um die Uhr senden

o: o půlnocium Mitternacht

o: Spletl jsem se o 10 euro.Ich habe mich um 10 Euro geirrt.

obíhat: Peníze obíhají.Das Geld läuft um.

obletět: Desetkrát obletěl zeměkouli.Er ist 10 Mal um die Erde geflogen.

odklad: žádat o odklad zkouškyum den Aufschub der Prüfung bitten

odpověď: žádat o odpověďum Antwort bitten

ohlédnout se: Ohlédni se po nějaké tužce.Schau dich nach einem Bleistift um.

ohrada: prkenná ohrada kolem staveništěder Bretterzaun um die Baustelle herum

oklika: jít oklikou kolem lesaeinen Umweg um den Wald machen

okolo: sedět okolo stolurings um den Tisch sitzen

okolo: vytvořit okolo koho/čeho kruheinen Kreis um j-n/etw. bilden

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Ich bitte Sie um Entschuldigung.

omotat: omotat si šálu kolem krkusich den Schal um den Hals wickeln

omotat se: Had se omotal kolem stromu.Die Schlange hat sich um den Baum geschlungen.

ošidit: ošidit koho o dědictvíj-n um das Erbe prellen

otevřít: Obchod se otevírá v 7 hodin.Das Geschäft wird um 7 Uhr geöffnet.

otřít se: Pes se jí otřel o ruku.Der Hund strich um ihre Hand.

ovinout: ovinout komu šálu kolem krkuj-m den Schal (um den Hals) umwickeln

pohádat se: pohádat se s nadřízeným o výši platumit dem Vorgesetzten um die Höhe des Gehaltes zanken

pokácet: Pokácel všechny kuželky.Er stieß alle Kegel um.

polovina: být o polovinu většíhalb so groß/um eine Hälfte größer sein

pomoc: volat o pomocum Hilfe rufen

pomoc: obrátit se o pomoc ke komu, na kohosich an j-n um Hilfe wenden

pootočit se: Kolo se trochu pootočilo.Das Rad drehte sich ein wenig (um).

poprosit: poprosit rodiče za odpuštěnídie Eltern um Verzeihung bitten

posunout: posunout zkoušku o tři dnydie Prüfung um zwei Tage verschieben

pozeptat se: Pozeptej se tam.Hör dich dort um.

pozlobit: Udělal to, aby ji pozlobil.Er tat es, um sie (ein wenig) zu ärgern.

požádat: požádat koho o pomocj-n um Hilfe bitten

požehnání: modlit se za požehnáníum den Segen beten

prosba: prosba o pomoceine Bitte um Hilfe

prostě: přijít se prostě zeptatkommen um bloß zu fragen

přelít: Přelil pivo do džbánu.Er goss das Bier in einen Krug um.

přelom: na přelomu stoletíum die Jahrhundertwende

přerazit se: Může se přerazit, aby jí pomohl.Er kann sich zerreißen, um ihr zu helfen.

přesedat: V Praze budete přesedat.In Prag steigen Sie um.

přesednout: Přesedni si do první lavice.Setze dich in die erste Bank um.

převážit se: Převážil se a spadl do vody.Er kippte um und fiel ins Wasser.

převrhnout: Převrhla plný kbelík.Sie stürzte einen vollen Eimer um.

převyšovat: Převyšuje mě o hlavu.Sie überragt mich um einen Kopf.

přijít: přijít o peníze/životum das Geld/Leben kommen

přít se: přít se o drobnostium Kleinigkeiten streiten

přivstat si: Musíme si přivstat, abychom to stihli.Wir müssen früher aufstehen, um es zu schaffen.

rozestoupit se: rozestoupit se kolem raněnéhosich um den Verletzten herumstellen

rvát se: sport. rvát se o míčum den Ball kämpfen

říct si: říct si o jídloum Essen bitten

shluknout se: shluknout se kolem průvodcesich um den (Reise)Leiter versammeln

soupeřit: Nechci s tebou v ničem soupeřit.Ich will mit Dir um nichts wetteifern.

soutěžit: soutěžit s kým o první místomit j-m um den ersten Platz kämpfen/wetteifern

strach: mít strach o synaum den Sohn Angst haben

strachovat se: strachovat se o svůj životsich um sein Leben sorgen

svalit se: Pytel mouky se svalil.Ein Sack Mehl fiel um.

ubýt: Z naší skupiny ubyli tři členové.Unsere Gruppe ist um drei Mitglieder kleiner geworden.

ucházet se: Ucházel se o práci v podniku.Er bewarb sich um die Arbeit im Betrieb.

ucházet se: ucházet se o děvčeum ein Mädchen werben

upřesnění: Jen pro upřesnění...Nur um genauer zu sein...

upřímný: Abych byl upřímný...Um ehrlich zu sein...