Hlavní obsah

polovina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (půlka) die Hälfterozdělit majetek na dvě polovinydas Vermögen in/zu zwei Hälften teilenbýt o polovinu většíhalb so groß/um eine Hälfte größer sein
  2. (střední část) die Hälfte, die MitteMá dovolenou od poloviny září.Sie hat ab Mitte September Urlaub.v první polovině 18. stoletíin der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
  3. expr. řidč.(protějšek) die Hälfte, die Ehehälfte

Vyskytuje se v

ideální: ideální polovina čehoideale Hälfte von etw.

průběh: v průběhu dvou týdnůinnerhalb von zwei Wochen

asistence: sport. připsat si dvě asistencesich zwei Assists zuschreiben

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

bezmála: bezmála polovinanahezu die Hälfte

být: Jsou dvě možnosti.Es sind zwei Möglichkeiten denkbar.

celá: dvě celé pět (desetin) (2,5)zwei Komma fünf

deci: dvě deci vínazwei Dezi Wein

dělit: dělit dědictví na dvě částidas Erbe in zwei Teile teilen

dodat: dodat co do dvou dnůetw. binnen zwei Tagen liefern

hned: Přišli hned dva.Sie sind gleich zu zweit gekommen.

konflikt: konflikt dvou státůein Konflikt zwischen zwei Staaten

kopa: dvě kopy vajeczwei Schock Eier

krátit: krátit zlomek dvěmaeinen Bruch mit 2 kürzen

léto: před dvěma letyvor zwei Jahren

míchat: Mícháš dva různé pojmy!Du verwechselst zwei verschiedene Begriffe!

na: jet na dva týdny do Rumunskafür zwei Wochen nach Rumänien fahren

najednou: mít dvě přítelkyně najednouzwei Freundinnen zugleich haben

nanejvýš: chybět nanejvýš dva, tři dnyhöchstens zwei, drei Tage fehlen

nejdřív: Uvidíme se nejdřív za dva týdny.Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.

o: Je o dva roky starší než já.Sie ist zwei Jahre älter als ich.

oba, obě: v obou případechin beiden Fällen

obměna: příběh ve dvou obměnáchdie Geschichte in zwei Variationen

odepisovat: Odepisuje vždy do dvou dnů.Sie schreibt immer in zwei Tagen zurück.

odměřit: odměřit dva metry látkyzwei Meter Stoff abmessen

ochromit: Mrtvice mu ochromila pravou polovinu těla.Er wurde durch einen Schlaganfall rechtsseitig gelähmt.

opačný: dva opačné pólyzwei Gegenpole

originál: Na stěně visí dva originály.An der Wand hängen zwei Originale.

plus: dvě plus třizwei plus drei

po: po obou stranáchauf beiden Seiten

polovina: rozdělit majetek na dvě polovinydas Vermögen in/zu zwei Hälften teilen

poměr: v poměru dvě ku třemim Verhältnis von zwei zu drei

prázdniny: dva měsíce prázdninzwei Monate Ferien

prolínat se: Tyto dvě metody se navzájem prolínají.Diese zwei Methoden überschneiden sich.

půlka: v první polovině minulého stoletíin der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts

rozmíchat: rozmíchat dvě lžíce tvarohu v mlécezwei Löffel Quark in der Milch verrühren

různý: dvě různé povahyzwei unterschiedliche Temperamente

slepý: slepý na obě očiauf beiden Augen blind

směna: pracovat na dvě směnyin zwei Schichten arbeiten

směšovat: směšovat dvě (různé) věcizwei (verschiedene) Sachen verwechseln

strana: po obou stranách ulicezu beiden Seiten der Straße

svázat: svázat uzlem dva špagátyzwei Spagate verknoten

totožný: dvě totožná tělesazwei gleiche Körper

upsat se: upsat se firmě na dva rokysich auf zwei Jahre bei einer Firma verpflichten

úročit: úročit vklad dvěma procentydie Einlage mit zwei Prozent verzinsen

vdovec: vdovec se dvěma dětmiein Witwer mit zwei Kindern

víc: hra pro dva a více hráčůSpiel für zwei und mehr Spieler

vrazit: Vrazil mu do ruky dvě jablka.Er steckte ihm zwei Äpfel in die Hand.

vyučovat: Již dva roky vyučuje angličtinu.Seit zwei Jahren unterrichtet sie Englisch.

zamluvit: zamluvit stůl pro dvaeinen Tisch für zwei reservieren

zápolit: Ti dva spolu zápolili.Die beiden rangen miteinander.

jeden, jedna, jedno: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

levý: mít obě ruce levézwei linke Hände haben

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

oko: být na obě oči slepýauf beiden Augen blind sein

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

raz: být s kým/čím hotov raz dvaeins, zwei mit j-m/etw. fertig sein

sedět: sedět na dvou židlíchzwischen zwei Stühlen sitzen

zamhouřit: zamhouřit obě očibeide Augen zudrücken

želízko: mít dvě želízka v ohnizwei Eisen im Feuer haben

abbekommen: dostat z čeho polovinuvon etw. die Hälfte abbekommen

ein, eine, ein: za jeden až dva dnyin ein bis zwei Tagen

eins: čtvrt na dvě(ein) Viertel nach eins

Hälfte: rozdělit co na dvě půlkyetw. in zwei Hälften teilen

Höhe: zeď vysoká dva metryeine Mauer von zwei Meter Höhe

in: za dva týdnyin zwei Wochen

paarweise: koupit co po dvouetw. paarweise kaufen

per: dvě eura za kuszwei Euro per Stück

um: přepočítat se o dvě eurasich um zwei Euro verrechnen

wie: být tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvěso sicher sein, wie zwei mal zwei vier ist

zu: po dvouzu zweit

zwei: my dvawir zwei

beide: obě mé dcerymeine beiden Töchter

danach: dvě hodiny nato, o dvě hodiny pozdějizwei Stunden danach

dva, dvě: dvě stězweihundert

darin: hnízdo se dvěma mláďatyein Nest mit zwei Jungen darin

darunter: Deštník je dost velký, vejdeme se pod něho oba.Der Schirm ist groß genug, wir gehen beide darunter.

Distanz: Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.Die Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.

dividieren: Šest děleno dvěma jsou tři.Sechs dividiert durch zwei ist drei.

drei: Je tři čtvrtě na dvě.Es ist drei viertel zwei.

erblinden: oslepnout na obě očiauf beiden Augen erblinden

Fass: dva sudy pivazwei Fässer/Fass Bier

fortbleiben: Dva dny nepřišel do práce.Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.

halten: držet co oběma rukamaetw. mit beiden Händen halten

hören: Neslyšeli jsme o něm již dva roky.Wir haben von ihm seit zwei Jahren nichts gehört.

Kur: Léčba trvá dva týdny.Die Kur dauert zwei Wochen.

mehr: více než dva rokymehr als zwei Jahre

necken: Oba se rádi škádlí.Die beiden necken sich gern.

noch: Mám už jen dvě eura.Ich habe nur noch zwei Euro.

Paar: koupit dva páry rukaviczwei Paar Handschuhe kaufen

reimen: Ta dvě slova se nerýmují.Die beiden Wörter reimen sich nicht.

Rekord: Zlepšil svůj rekord o dva metry.Er verbesserte seinen Rekord um zwei Meter.

schmieren: Oba policisté byli podplacení.Die beiden Polizisten waren geschmiert worden.

schneiden: krájet jablka na polovinyÄpfel in zwei Hälften schneiden

Seite: obě strany mincedie beiden Seiten einer Münze

sie: Schmidovi přijdou oba, on i ona.Schmids kommen beide, er und sie.

Sprache: mluvit (plynně) dvěma jazykyzwei Sprachen (fließend) sprechen

Stück: dvě mýdlazwei Stück Seife

Teil: Tento spor je pro obě strany trapný.Diese Auseinandersetzung ist für beide Teile peinlich.

umwandeln: Obě se od základů změnily.Beide hatten sich von Grund auf umgewandelt.

und: Dvě a dvě jsou čtyři.Zwei und zwei ist vier.

unter: Mezi čtyřmi vajíčky byla dvě zkažená.Unter vier Eiern waren zwei faule.

unterscheiden: V čem se obě metody liší?Worin unterscheiden sich die beiden Methoden?

verbinden: spojit dvě prkna klihemzwei Bretter mit Leim miteinander verbinden

Zeile: dva řádky mezerazwei Zeilen Zwischenraum

zweigleisig: hrát na dvě stranyobv. hanl. zweigleisig fahren