Hlavní obsah

polovina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (půlka) die Hälfterozdělit majetek na dvě polovinydas Vermögen in/zu zwei Hälften teilenbýt o polovinu většíhalb so groß/um eine Hälfte größer sein
  2. (střední část) die Hälfte, die MitteMá dovolenou od poloviny září.Sie hat ab Mitte September Urlaub.v první polovině 18. stoletíin der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
  3. expr. řidč.(protějšek) die Hälfte, die Ehehälfte

Vyskytuje se v

ideální: ideální polovina čehoideale Hälfte von etw.

průběh: v průběhu dvou týdnůinnerhalb von zwei Wochen

asistence: sport. připsat si dvě asistencesich zwei Assists zuschreiben

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

bezmála: bezmála polovinanahezu die Hälfte

být: Jsou dvě možnosti.Es sind zwei Möglichkeiten denkbar.

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Zwei und zwei ist vier.

celá: dvě celé pět (desetin) (2,5)zwei Komma fünf

celá: žádná celá dvě setiny (0,02)null Komma null zwei

deci: dvě deci vínazwei Dezi Wein

dělit: dělit dědictví na dvě částidas Erbe in zwei Teile teilen

dělit: Šest děleno dvěma jsou tři.Sechs dividiert durch zwei ist drei.

dodat: dodat co do dvou dnůetw. binnen zwei Tagen liefern

dva, dvě: dvě stězweihundert

dva, dvě: dělat co ve dvouetw. zu zweit tun

dva, dvě: jeden z nás dvoueiner von uns beiden

hned: Přišli hned dva.Sie sind gleich zu zweit gekommen.

konflikt: konflikt dvou státůein Konflikt zwischen zwei Staaten

kopa: dvě kopy vajeczwei Schock Eier

krátit: krátit zlomek dvěmaeinen Bruch mit 2 kürzen

léto: před dvěma letyvor zwei Jahren

míchat: Mícháš dva různé pojmy!Du verwechselst zwei verschiedene Begriffe!

na: jet na dva týdny do Rumunskafür zwei Wochen nach Rumänien fahren

najednou: mít dvě přítelkyně najednouzwei Freundinnen zugleich haben

nálev: Možno připravit dva až tři nálevy.Es sind zwei bis drei Aufgüsse möglich.

nanejvýš: chybět nanejvýš dva, tři dnyhöchstens zwei, drei Tage fehlen

nejdřív: Uvidíme se nejdřív za dva týdny.Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.

o: Je o dva roky starší než já.Sie ist zwei Jahre älter als ich.

o: Přijede o dvě hodiny později.Sie kommt zwei Stunden später.

oba, obě: v obou případechin beiden Fällen

obměna: příběh ve dvou obměnáchdie Geschichte in zwei Variationen

odepisovat: Odepisuje vždy do dvou dnů.Sie schreibt immer in zwei Tagen zurück.

odměřit: odměřit dva metry látkyzwei Meter Stoff abmessen

ochromit: Mrtvice mu ochromila pravou polovinu těla.Er wurde durch einen Schlaganfall rechtsseitig gelähmt.

opačný: dva opačné pólyzwei Gegenpole

originál: Na stěně visí dva originály.An der Wand hängen zwei Originale.

plus: dvě plus třizwei plus drei

po: po obou stranáchauf beiden Seiten

poměr: v poměru dvě ku třemim Verhältnis von zwei zu drei

prázdniny: dva měsíce prázdninzwei Monate Ferien

prolínat se: Tyto dvě metody se navzájem prolínají.Diese zwei Methoden überschneiden sich.

půlka: v první polovině minulého stoletíin der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts

půlka: rozdělit na dvě půlky coetw. in zwei Hälften teilen

rozmíchat: rozmíchat dvě lžíce tvarohu v mlécezwei Löffel Quark in der Milch verrühren

různý: dvě různé povahyzwei unterschiedliche Temperamente

slepý: slepý na obě očiauf beiden Augen blind

směna: pracovat na dvě směnyin zwei Schichten arbeiten

směšovat: směšovat dvě (různé) věcizwei (verschiedene) Sachen verwechseln

strana: po obou stranách ulicezu beiden Seiten der Straße

svázat: svázat uzlem dva špagátyzwei Spagate verknoten

šířka: Měří to dva metry na šířku.Es misst zwei Meter in der Breite.

totožný: dvě totožná tělesazwei gleiche Körper

upsat se: upsat se firmě na dva rokysich auf zwei Jahre bei einer Firma verpflichten

úročit: úročit vklad dvěma procentydie Einlage mit zwei Prozent verzinsen

vdovec: vdovec se dvěma dětmiein Witwer mit zwei Kindern

víc: hra pro dva a více hráčůSpiel für zwei und mehr Spieler

vrazit: Vrazil mu do ruky dvě jablka.Er steckte ihm zwei Äpfel in die Hand.

vyučovat: Již dva roky vyučuje angličtinu.Seit zwei Jahren unterrichtet sie Englisch.

záchranář: Záchranáři vyprostili z trosek ještě dva přeživší.Die Rettungskräfte haben noch zwei Überlebende aus den Trümmern geborgen.

zamluvit: zamluvit stůl pro dvaeinen Tisch für zwei reservieren

zápolit: Ti dva spolu zápolili.Die beiden rangen miteinander.

jeden, jedna, jedno: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

levý: mít obě ruce levézwei linke Hände haben

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

oba, obě: mít obě ruce levézwei linke Hände haben

oko: být na obě oči slepýauf beiden Augen blind sein

oko: přimhouřit obě očibeide Augen zudrücken

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

raz: být s kým/čím hotov raz dvaeins, zwei mit j-m/etw. fertig sein

sedět: sedět na dvou židlíchzwischen zwei Stühlen sitzen

zamhouřit: zamhouřit obě očibeide Augen zudrücken

želízko: mít dvě želízka v ohnizwei Eisen im Feuer haben

abbekommen: von etw. die Hälfte abbekommendostat z čeho polovinu

ein, eine, ein: in ein bis zwei Tagenza jeden až dva dny

ein, eine, ein: einer der beidenjeden z (těch) dvou

eins: (ein) Viertel nach einsčtvrt na dvě

Hälfte: etw. in zwei Hälften teilenrozdělit co na dvě půlky

Hälfte: um die Hälfte mehr habenmít o polovinu více

Hälfte: in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundertsv první polovině 20. století

Hälfte: etw. (nur) zur Hälfte bezahlenzaplatit co (jen) z poloviny

Höhe: eine Mauer von zwei Meter Höhezeď vysoká dva metry

in: in zwei Wochenza dva týdny

paarweise: etw. paarweise kaufenkoupit co po dvou

per: zwei Euro per Stückdvě eura za kus

um: sich um zwei Euro verrechnenpřepočítat se o dvě eura

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

zu: zu zweitpo dvou

zu: zur Hälftez poloviny

zu: zwei zu vierdvě ku čtyřem