Hlavní obsah

víc, více

Příslovce

  1. (větší počet, mnoho) mehrVíce pracovat, méně mluvit.Mehr arbeiten, weniger sprechen.
  2. (větší měrou) mehr
  3. (už ne) nicht mehr

Číslovka

  • mehrhra pro dva a více hráčůSpiel für zwei und mehr Spielervíc než osm osobmehr als acht Personen

Vyskytuje se v

dost: mehr als genug habenmít víc než dost

existovat: Es gibt mehrere Möglichkeiten.Existuje více způsobů.

méně: mehr oder wenigervíce či méně

daleko: weitaus besser/mehr/früherdaleko lépe/více/dříve

dřív: Früher gab es hier mehr Leute.Dřív tu bylo víc lidí.

energie: viel Energie aufwendenvynaložit hodně energie

jiný: mehr als jeder anderevíce než kdo jiný

kardio: Das Cardio ist heutzutage sehr beliebt.Kardio je v dnešní době hodně populární.

málo: mehr oder wenigervíce či méně

naráz: mehrere Dinge auf einmal tundělat víc věcí naráz

nejvíc: die meist besuchte Vorstellungnejvíce navštěvované představení

obtelefonovat: Er musste viel herumtelefonieren.Musel toho hodně obtelefonovat.

prohovořit: viel Geld monatlich vertelefonierenprohovořit za měsíc hodně peněz

sežrat: Das Auto frisst viel Benzin.Auto sežere hodně benzinu.

teplý: wenig/(viel) zu warmmálo/hodně teplý

úžit se: Das Tal verengt sich zunehmend.Údolí se stále více úží.

užitek: mehr Schaden als Nutzenvíc škody než užitku

víc: Mehr arbeiten, weniger sprechen.Více pracovat, méně mluvit.

zaznačit: Im Test kann man mehrere Möglichkeiten ankreuzen.V testu lze zaznačit více možností.

zmoct: Moderne Medikamente vermögen viel.Moderní léky hodně zmůžou.

přinést: j-m mehr Schaden als Nutzen bringenpřinést komu víc škody než užitku

bei: viel Geld bei sich habenmít u sebe hodně peněz

Hälfte: um die Hälfte mehr habenmít o polovinu více

reichlich: eine reichliche Stundeněco více než hodinu

wieder: nie wiederuž nikdy (více)

Zeit: mehr Zeit brauchenpotřebovat více času

Anlauf: mehr Anlauf nehmenvíce se rozběhnout

aufhaben: viel aufhabenmít hodně úkolů

ausstehen: Er hat viel Böses ausstehen müssen.Musel vydržet hodně špatného.

bieten: Wer bietet mehr?Kdo dá více?

da: Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.

dafür: Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.Dala za to hodně peněz.

dazwischen: Es war viel Unkraut dazwischen.Bylo mezi tím hodně plevele.

einbilden: Sie bildete sich viel auf ihre Schönheit ein.Hodně si o sobě myslela, protože byla krásná.

geben: Er gibt viel auf sein Aussehen.Dbá hodně o svůj vzhled.

Glück: viel Glück in der Liebe/im Spiel habenmít hodně štěstí v lásce/ve hře

haben: viel Geld habenmít hodně peněz

immer: Es kommen immer mehr Leute.Přichází stále více lidí.

je: Je weiter der Preis noch reduziert wird, umso besser.Čím více se cena ještě sníží, tím lépe.

leisten: Er hat in seinem Leben schon ziemlich viel geleistet.Ve svém životě toho už hodně vykonal.

Leute: Die Fabrik beschäftigt mehr als 200 Leute.Továrna zaměstnává více jak 200 lidí.

mehr: mehr als genugvíce než dost

mitspielen: Dabei spielen mehrere Gründe mit.Při tom hraje roli více důvodů.

möglichst: möglichst vielco (možná) nejvíce

nachholen: Sie hat viel nachzuholen.Má toho hodně co dohánět.

nichts: nichts weiternic víc

Raum: viel Raum beanspruchenvyžadovat hodně místa

schlagen: Er ist als Kind viel (von seinen Eltern) geschlagen worden.Jako dítě byl (svými rodiči) hodně bit.

so viel: so viel wie möglichco nejvíc

süßen: etw. stark süßenhodně sladit co

überbieten: um einige Hundert Euro überbietennabídnout o pár stovek eur víc

verändern: Bei uns hat sich viel verändert.U nás se toho hodně změnilo.

wollen: Diese Bäume wollen viel Wasser.Tyhle stromy chtějí hodně vody.

hodně: viel Geld/Zeithodně peněz/času

lachen: Wer zuletzt lacht, lacht am besten.Kdo se směje naposled, ten se směje nejvíc.