Hlavní obsah

hodně

Příslovce

  1. (značné množství) vielhodně peněz/časuviel Geld/Zeitmít hodně štěstíviel Glück habenbýt o hodně většíviel größer seinžádat stále víceimmer mehr verlangen
  2. (velkou míru vlastnosti) sehr, viel, festhodně brzo/častosehr bald/ofthodně zaměstnanýviel beschäftigtjet hodně rychlesehr schnell fahren

Vyskytuje se v

dost: mít víc než dostmehr als genug haben

dost: více než dostmehr als genug

existovat: Existuje více způsobů.Es gibt mehrere Möglichkeiten.

méně: více či méněmehr oder weniger

daleko: daleko lépe/více/dříveweitaus besser/mehr/früher

dřív: Dřív tu bylo víc lidí.Früher gab es hier mehr Leute.

energie: vynaložit hodně energieviel Energie aufwenden

jiný: více než kdo jinýmehr als jeder andere

kardio: Kardio je v dnešní době hodně populární.Das Cardio ist heutzutage sehr beliebt.

málo: více či méněmehr oder weniger

naráz: dělat víc věcí narázmehrere Dinge auf einmal tun

nejvíc: nejvíce navštěvované představenídie meist besuchte Vorstellung

nejvíc: nejvíc ze všecham meisten von allen

nejvíc: Bude to trvat ještě nejvíc hodinu.Es wird höchstens noch eine Stunde dauern.

obtelefonovat: Musel toho hodně obtelefonovat.Er musste viel herumtelefonieren.

prohovořit: prohovořit za měsíc hodně penězviel Geld monatlich vertelefonieren

sežrat: Auto sežere hodně benzinu.Das Auto frisst viel Benzin.

teplý: málo/hodně teplýwenig/(viel) zu warm

úžit se: Údolí se stále více úží.Das Tal verengt sich zunehmend.

užitek: víc škody než užitkumehr Schaden als Nutzen

víc: Více pracovat, méně mluvit.Mehr arbeiten, weniger sprechen.

víc: hra pro dva a více hráčůSpiel für zwei und mehr Spieler

víc: víc než osm osobmehr als acht Personen

zaznačit: V testu lze zaznačit více možností.Im Test kann man mehrere Möglichkeiten ankreuzen.

zmoct: Moderní léky hodně zmůžou.Moderne Medikamente vermögen viel.

přinést: přinést komu víc škody než užitkuj-m mehr Schaden als Nutzen bringen

víc: Víc hlav víc ví.Zwei Köpfe wissen mehr als einer.

bei: viel Geld bei sich habenmít u sebe hodně peněz

Hälfte: um die Hälfte mehr habenmít o polovinu více

reichlich: eine reichliche Stundeněco více než hodinu

wieder: nie wiederuž nikdy (více)

Zeit: mehr Zeit brauchenpotřebovat více času

Anlauf: mehr Anlauf nehmenvíce se rozběhnout

aufhaben: viel aufhabenmít hodně úkolů

ausstehen: Er hat viel Böses ausstehen müssen.Musel vydržet hodně špatného.

bieten: Wer bietet mehr?Kdo dá více?

da: Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.

dafür: Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.Dala za to hodně peněz.

dazwischen: Es war viel Unkraut dazwischen.Bylo mezi tím hodně plevele.

einbilden: Sie bildete sich viel auf ihre Schönheit ein.Hodně si o sobě myslela, protože byla krásná.

geben: Er gibt viel auf sein Aussehen.Dbá hodně o svůj vzhled.

geben: Es gab viel zu tun.Bylo hodně práce.

Glück: viel Glück in der Liebe/im Spiel habenmít hodně štěstí v lásce/ve hře

haben: viel Geld habenmít hodně peněz

immer: Es kommen immer mehr Leute.Přichází stále více lidí.

je: Je weiter der Preis noch reduziert wird, umso besser.Čím více se cena ještě sníží, tím lépe.

leisten: Er hat in seinem Leben schon ziemlich viel geleistet.Ve svém životě toho už hodně vykonal.

Leute: Die Fabrik beschäftigt mehr als 200 Leute.Továrna zaměstnává více jak 200 lidí.

mehr: mehr als genugvíce než dost

mehr: immer mehrstále více

mehr: Wir brauchen mehr Geld.Potřebujeme více peněz.

mehr: Sie liebte ihn noch mehr.Ještě víc ho milovala.

mehr: mehr als zwei Jahrevíce než dva roky

mitspielen: Dabei spielen mehrere Gründe mit.Při tom hraje roli více důvodů.

möglichst: möglichst vielco (možná) nejvíce

nachholen: Sie hat viel nachzuholen.Má toho hodně co dohánět.

nichts: nichts weiternic víc

Raum: viel Raum beanspruchenvyžadovat hodně místa

schlagen: Er ist als Kind viel (von seinen Eltern) geschlagen worden.Jako dítě byl (svými rodiči) hodně bit.

so viel: so viel wie möglichco nejvíc

süßen: etw. stark süßenhodně sladit co

überbieten: um einige Hundert Euro überbietennabídnout o pár stovek eur víc

verändern: Bei uns hat sich viel verändert.U nás se toho hodně změnilo.

wollen: Diese Bäume wollen viel Wasser.Tyhle stromy chtějí hodně vody.

Zeit: Sein Hobby kostet (viel) Zeit.Jeho koníček stojí (hodně) času.

Glück: mehr Glück als Verstand habenmít víc štěstí než rozumu

lachen: Wer zuletzt lacht, lacht am besten.Kdo se směje naposled, ten se směje nejvíc.