Hlavní obsah

velice

Příslovce

  • sehr, vielvelice důležitá věceine sehr wichtige SacheJe mi to velice líto.Es tut mir sehr leid.

Vyskytuje se v

dělitel: největší společný dělitelgrößter gemeinsamer Teiler

námaha: vynaložit velkou námahu k čemuviel Mühe auf etw. aufwenden

odběr: při odběru většího množstvíbei Abnahme größerer Menge

pátek: círk. Velký pátekder Karfreitag

průkaz: (velký) technický průkazdie Zulassungsbescheinigung (Teil 2), der Fahrzeugbrief

radost: k velké radosti kohozu j-s großer Freude

stydký: malé/velké stydké pyskykleine/große Schamlippen

technický: (velký) technický průkazdie Zulassungsbescheinigung (Teil 2), der (Kraft)Fahrzeugbrief

třesk: astron. velký třeskder Urknall

vápno: sport. velké vápnoder Strafraum

velký: psát velkými písmenygroßschreiben

voda: velká vodadas Hochwasser

dáma: Král má větší hodnotu než dáma.Der König zählt mehr als die Dame.

doznat: doznat velkých změngroße Veränderungen erfahren

formát: vědec velkého formátuein Wissenschaftler von großem Format

hodně: být o hodně většíviel größer sein

medvědice: Velká medvědiceder Große Bär

mezera: velké mezery ve vědomostechgroße Wissenslücken

milý: To je od vás velice milé.Das ist sehr nett von Ihnen.

nadměrně: nadměrně velkýübermäßig groß

nadšení: velké nadšení pro cogroße Begeisterung für etw.

napomenout: Napomenul ho k větší píli.Er ermahnte ihn zum größeren Fleiß.

obliba: dělat co s velkou oblibouetw. mit großer Vorliebe tun

ostatní: Byl větší než ostatní.Er war größer als die Anderen.

písmeno: velké/malé písmenoder Kleinbuchstabe/Großbuchstabe

plus: To je pro tebe velké plus.Das ist ein großes Plus für dich.

počet: velký/nepatrný/přesný početeine große/geringe/genaue Zahl

polovina: být o polovinu většíhalb so groß/um eine Hälfte größer sein

poprask: udělat velký popraskgroßes Aufsehen machen

poutat: Poutá je k sobě velká láska.Große Liebe bindet sie aneinander.

protékat: Trubkou proteklo velké množství vody.Durch das Rohr floss eine Menge Wasser durch.

představovat: To představuje velký problém.Das stellt ein großes Problem dar.

příliš: příliš velkýzu groß

přízvuk: hud. zahrát tón s větším přízvukemden Ton mit größerer Betonung spielen

rafička: velká/malá rafičkader große/kleine Zeiger

rošáda: malá/velká rošádakleine/große Rochade

rozčarování: prožít velké rozčarovánígroße Ernüchterung erleben

sláva: udělat co s velkou slávouetw. mit viel Pomp machen

směnit: směnit menší byt za většíeine kleinere Wohnung gegen eine größere austauschen

středně: středně velkýmittelgroß

úsilí: vyvinout velké úsilígroße Anstrengungen machen

větší: koupit si větší byteine größere Wohnung kaufen

výběr: velký výběr čehoeine große Auswahl an etw., von etw.

vystěhovalecký: velká vystěhovalecká vlnaeine große Auswandererwelle

zabalit: zabalit velký souboreine große Datei packen

hluk: dělat co s velkým hlukemetw. mit großem Rummel machen

oblouk: vyhnout se komu/čemu velkým obloukemeinen großen Bogen um j-n/etw. machen

strana: jít na velkou stranusein großes Geschäft machen

beträchtlich: podstatně rychlejší/větší, než ...beträchtlich schneller/größer, als ...

Einmaleins: malá/velká násobilkadas kleine/große Einmaleins

Hunger: mít (velký) hlad(großen) Hunger haben

in: Ve velkém spěchu jsem balila tašky.In aller Eile packte ich die Taschen.

redlich: dát si velkou námahusich redliche Mühe geben

reichlich: dávat velké spropitnéreichliches Trinkgeld geben

Verantwortung: mít velkou (z)odpovědnosteine große Verantwortung haben

von: zpráva velké důležitostieine Nachricht von großer Wichtigkeit

Wirbel: dělat velký rozruch kolem koho/čehoviel Wirbel um j-n/etw. machen

Zeche: udělat velkou útratueine große Zeche machen

Zeiger: velká/malá hodinová ručičkader große/kleine Zeiger

zeitlich: velký časový odstupein großer zeitlicher Abstand

zu: příliš velkýzu groß

Bedeutung: muž velkého významuein Mann von großer Bedeutung

Beherrschung: říci co s velkým ovládánímetw. mit großer Beherrschung sagen

berufen: být povolaný k velkým činůmzu großen Taten berufen sein

Bier: velké/malé pivogroßes/kleines Bier

Coronavirus: Všechny velké akce byly kvůli koronaviru zrušeny.Alle Großveranstaltungen wurden wegen des Coronavirus abgesagt.

darunter: Deštník je dost velký, vejdeme se pod něho oba.Der Schirm ist groß genug, wir gehen beide darunter.

Dienst: prokázat komu dobrou/velkou službuj-m einen guten/großen Dienst erweisen

erfreuen: těšit se velké popularitěsich großer Popularität erfreuen

Erwartung: klást v koho/co velké nadějegroße Erwartungen in j-n/etw. setzen

etwa: Je přibližně tak velký jako já.Er ist etwa so groß wie ich.

Fähigkeit: Má velkou schopnost soustředit se.Sie hat die Fähigkeit zu hoher Konzentration.

Ferien: letní/velké prázdninydie großen Ferien

folgen: S velkým odstupem ho následovala do domu.Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.

gelten: Tato mince nemá velkou hodnotu.Diese Münze gilt nicht viel.

höchst: Je to velice zajímavá kniha.Das ist ein höchst interessantes Buch.

konsumieren: konzumovat pivo ve velké mířereichlich Bier konsumieren

lau: Poptávka je nevelká.přen. Die Nachfrage ist lau.

machen: Váza se na tomto místě velice dobře vyjímá.Die Vase macht sich sehr gut an dieser Stelle.

Nachfrage: velká poptávka po digitálních fotoaparátechgroße Nachfrage nach Digitalkameras

Not: velká bídagroße Not

schlingen: Zhltnul polévku ve velkém spěchu.Er schlang seine Suppe in großer Hast.

so: Je tak velký jak jeho bratr.Er ist so groß wie sein Bruder.

stark: být velký a silnýgroß und stark sein

Stich: šít velkými stehymit großen Stichen nähen

Stück: uříznout velký kus koláčeein großes Stück von Kuchen abschneiden

überfallen: Přepadl ho velký hlad.Großer Hunger hat ihn überfallen.

Versprechung: dávat komu velké/plané slibyj-m große/leere Versprechungen machen

voraussagen: předpovídat komu velkou budoucnostj-m eine große Zukunft voraussagen

velice: velice důležitá věceine sehr wichtige Sache

Vorrat: mít velkou zásobu potravineinen großen Vorrat an Lebensmitteln haben

Wahrscheinlichkeit: předpokládat co s velkou pravděpodobnostíetw. mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen

zuteilwerden: Dostalo se mu velké pocty.Ihm wurde eine hohe Auszeichnung zuteil.

Zuwachs: Boty pro malou koupím (o něco) větší.Die Schuhe für die Kleine kaufe ich auf Zuwachs.