Hlavní obsah

höchst

Vyskytuje se v

Eisenbahn: Es ist (die) (aller)höchste Eisenbahn.Strašně to spěchá., Je nejvyšší čas.

Galle: j-m kommt die Galle hochv kom se hne žluč

Gewalt: höhere Gewaltvyšší moc

hinauswollen: hoch hinauswollenmířit vysoko, chtít se vyšvihnout v zaměstnání ap.

hoch: höhere Gewaltvyšší moc

hoch: Kopf hoch!Hlavu vzhůru!

Kopf: Kopf hoch!Hlavu vzhůru!

Kopf: den Kopf hoch tragennosit hlavu vysoko být hrdý

Kurs: bei j-m hoch im Kurs stehenbýt u koho v kurzu zpěvák, kniha ap.

Preis: hoch im Preis stehenmít vysokou cenu

Region: in höheren Regionen schwebenvznášet se v oblacích

Sphäre: in höheren Sphären schwebenvznášet se (ve vyšších sférách), nebýt nohama na zemi

stehen: hoch im Kurs stehenbýt v kurzu vysoce ceněný

Instanz: sich an eine höhere Instanz wendenobrátit se na vyšší instanci

Treppe: eine Treppe höher/tiefero poschodí výš/níž

Beamte: die höheren Beamtenvyšší úředníci

gelegen: hoch gelegenvysoko položený

hoch: die Hände hoch über den Kopf hebenzvednout ruce vysoko nad hlavu

hoch: Ich rechne ihm seine Hilfe hoch an.Vysoce si cením jeho pomoci.

schießen: Hände hoch oder ich schieße!Ruce vzhůru nebo střelím!

verschieden: Die Häuser sind verschieden breit/hoch.Domy jsou různě široké/vysoké.

Hand: Hände hoch oder ich schieße!Ruce vzhůru nebo střelím!

čas: nejvyšší čashöchste Zeit

míra: na nejvyšší míruin höchstem Maße

středoškolský: středoškolské vzděláníhöhere Schulbildung

škola: střední školahöhere/mittlere Schule, die Mittelschule

tlakový: meteor. tlaková výšedas Hoch, das Hochdruckgebiet

meta: dosáhnout nejvyšších metdie höchsten Ziele erreichen

nejvýš: Bydlíme nejvýš.Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.

podnítit: podnítit sportovce k vyšším výkonůmden Sportler zu höheren Leistungen anstacheln

rozbušit se: Srdce se mu rozbušilo vzrušením.Sein Herz hat vor Aufregung (höher) geschlagen.

sláva: Třikrát sláva!Dreimal hoch!

stopa: Měří 6 stop.Er ist 6 Fuß hoch.

vyhrnout se: Sukně se vyhrnuje.Der Rock rutscht hoch.

vysoce: vysoce si cenit koho/čehoj-n/etw. hoch schätzen

vysoko: vysoko v horáchhoch im Gebirge

výše: výše položené oblastihöher gelegene Gebiete

výše: vyskočit výšehöher springen

výše: postoupit o úroveň výšeein Level höher kommen

žebříček: stát vysoko na společenském žebříčkuauf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehen

dobře: být u koho dobře zapsánbei j-m hoch angeschrieben sein

hlava: Hlavu vzhůru!Kopf hoch!

hledět: hledět moc vysokohoch hinaus wollen

kurz: být v kurzuhoch im Kurs sein

nahoru: nosit nos nahorudie Nase hoch tragen

vysoko: mířit vysokohoch hinauswollen

vysoký: Je nejvyšší čas!Es ist höchste Zeit!

vysoký: vyšší mochöhere Gewalt

vzhůru: Ruce/Hlavu vzhůru!Hände/Kopf hoch!

žluč: komu to hýbe žlučíj-m steigt die Galle hoch