Hlavní obsah

velký, veliký

Přídavné jméno

  1. (značných rozměrů) großvelký asi dvacet centimetrůetwa zwanzig Zentimeter großpsát velkými písmenygroßschreibenvelká vodadas Hochwasservelká ručičkagroßer Zeigerobchod ve velkémder Großhandelmat. velká násobilkagroßes Einmaleinscírk. Velký pátekder Karfreitag
  2. (intenzívní) groß, starkudělat velký dojem na kohoj-n stark beeindrucken
  3. (vlivný)žena velkého světaeine Dame von Welt

Vyskytuje se v

dělitel: größter gemeinsamer Teilernejvětší společný dělitel

námaha: viel Mühe auf etw. aufwendenvynaložit velkou námahu k čemu

odběr: bei Abnahme größerer Mengepři odběru většího množství

pátek: der Karfreitagcírk. Velký pátek

radost: zu j-s großer Freudek velké radosti koho

stydký: kleine/große Schamlippenmalé/velké stydké pysky

třesk: der Urknallastron. velký třesk

vápno: der Strafraumsport. velké vápno

velký: großschreibenpsát velkými písmeny

voda: das Hochwasservelká voda

dáma: Der König zählt mehr als die Dame.Král má větší hodnotu než dáma.

doznat: große Veränderungen erfahrendoznat velkých změn

formát: ein Wissenschaftler von großem Formatvědec velkého formátu

hodně: viel größer seinbýt o hodně větší

medvědice: der Große BärVelká medvědice

mezera: große Wissenslückenvelké mezery ve vědomostech

nadměrně: übermäßig großnadměrně velký

nadšení: große Begeisterung für etw.velké nadšení pro co

napomenout: Er ermahnte ihn zum größeren Fleiß.Napomenul ho k větší píli.

nepříliš: nicht zu große Hoffnungennepříliš velké naděje

obliba: etw. mit großer Vorliebe tundělat co s velkou oblibou

ostatní: Er war größer als die Anderen.Byl větší než ostatní.

písmeno: der Kleinbuchstabe/Großbuchstabevelké/malé písmeno

plus: Das ist ein großes Plus für dich.To je pro tebe velké plus.

počet: eine große/geringe/genaue Zahlvelký/nepatrný/přesný počet

polovina: halb so groß/um eine Hälfte größer seinbýt o polovinu větší

poprask: großes Aufsehen machenudělat velký poprask

poutat: Große Liebe bindet sie aneinander.Poutá je k sobě velká láska.

protékat: Durch das Rohr floss eine Menge Wasser durch.Trubkou proteklo velké množství vody.

představovat: Das stellt ein großes Problem dar.To představuje velký problém.

příliš: zu großpříliš velký

přízvuk: den Ton mit größerer Betonung spielenhud. zahrát tón s větším přízvukem

rafička: der große/kleine Zeigervelká/malá rafička

rošáda: kleine/große Rochademalá/velká rošáda

rozčarování: große Ernüchterung erlebenprožít velké rozčarování

sláva: etw. mit viel Pomp machenudělat co s velkou slávou

směnit: eine kleinere Wohnung gegen eine größere austauschensměnit menší byt za větší

středně: mittelgroßstředně velký

úsilí: große Anstrengungen machenvyvinout velké úsilí

větší: eine größere Wohnung kaufenkoupit si větší byt

výběr: eine große Auswahl an etw., von etw.velký výběr čeho

vystěhovalecký: eine große Auswandererwellevelká vystěhovalecká vlna

zabalit: eine große Datei packenzabalit velký soubor

hluk: etw. mit großem Rummel machendělat co s velkým hlukem

oblouk: einen großen Bogen um j-n/etw. machenvyhnout se komu/čemu velkým obloukem

strana: sein großes Geschäft machenjít na velkou stranu

beträchtlich: beträchtlich schneller/größer, als ...podstatně rychlejší/větší, než ...

Einmaleins: das kleine/große Einmaleinsmalá/velká násobilka

Hunger: (großen) Hunger habenmít (velký) hlad

in: In aller Eile packte ich die Taschen.Ve velkém spěchu jsem balila tašky.

redlich: sich redliche Mühe gebendát si velkou námahu

reichlich: reichliches Trinkgeld gebendávat velké spropitné

Verantwortung: eine große Verantwortung habenmít velkou (z)odpovědnost

von: eine Nachricht von großer Wichtigkeitzpráva velké důležitosti

Wirbel: viel Wirbel um j-n/etw. machendělat velký rozruch kolem koho/čeho

Zeche: eine große Zeche machenudělat velkou útratu

Zeiger: der große/kleine Zeigervelká/malá hodinová ručička

zeitlich: ein großer zeitlicher Abstandvelký časový odstup

zu: zu großpříliš velký

Bedeutung: ein Mann von großer Bedeutungmuž velkého významu

Beherrschung: etw. mit großer Beherrschung sagenříci co s velkým ovládáním

berufen: zu großen Taten berufen seinbýt povolaný k velkým činům

Bier: großes/kleines Biervelké/malé pivo

darunter: Der Schirm ist groß genug, wir gehen beide darunter.Deštník je dost velký, vejdeme se pod něho oba.

Dienst: j-m einen guten/großen Dienst erweisenprokázat komu dobrou/velkou službu

erfreuen: sich großer Popularität erfreuentěšit se velké popularitě

Erwartung: große Erwartungen in j-n/etw. setzenklást v koho/co velké naděje

etwa: Er ist etwa so groß wie ich.Je přibližně tak velký jako já.

Fähigkeit: Sie hat die Fähigkeit zu hoher Konzentration.Má velkou schopnost soustředit se.

Ferien: die großen Ferienletní/velké prázdniny

folgen: Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.S velkým odstupem ho následovala do domu.

gelten: Diese Münze gilt nicht viel.Tato mince nemá velkou hodnotu.

konsumieren: reichlich Bier konsumierenkonzumovat pivo ve velké míře

lau: přen. Die Nachfrage ist lau.Poptávka je nevelká.

Nachfrage: große Nachfrage nach Digitalkamerasvelká poptávka po digitálních fotoaparátech

Not: große Notvelká bída

schlingen: Er schlang seine Suppe in großer Hast.Zhltnul polévku ve velkém spěchu.

schon: Das Haus ist schon schön, aber viel zu groß.Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.

so: Er ist so groß wie sein Bruder.Je tak velký jak jeho bratr.

stark: groß und stark seinbýt velký a silný

Stich: mit großen Stichen nähenšít velkými stehy

Stück: ein großes Stück von Kuchen abschneidenuříznout velký kus koláče

überfallen: Großer Hunger hat ihn überfallen.Přepadl ho velký hlad.

Versprechung: j-m große/leere Versprechungen machendávat komu velké/plané sliby

voraussagen: j-m eine große Zukunft voraussagenpředpovídat komu velkou budoucnost

Vorrat: einen großen Vorrat an Lebensmitteln habenmít velkou zásobu potravin

Wahrscheinlichkeit: etw. mit großer Wahrscheinlichkeit annehmenpředpokládat co s velkou pravděpodobností

zuteilwerden: Ihm wurde eine hohe Auszeichnung zuteil.Dostalo se mu velké pocty.

Zuwachs: Die Schuhe für die Kleine kaufe ich auf Zuwachs.Boty pro malou koupím (o něco) větší.