Hlavní obsah

polovina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (půlka) die Hälfterozdělit majetek na dvě polovinydas Vermögen in/zu zwei Hälften teilenbýt o polovinu většíhalb so groß/um eine Hälfte größer sein
  2. (střední část) die Hälfte, die MitteMá dovolenou od poloviny září.Sie hat ab Mitte September Urlaub.v první polovině 18. stoletíin der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
  3. expr. řidč.(protějšek) die Hälfte, die Ehehälfte

Vyskytuje se v

ideální: ideale Hälfte von etw.ideální polovina čeho

průběh: innerhalb von zwei Wochenv průběhu dvou týdnů

asistence: sich zwei Assists zuschreibensport. připsat si dvě asistence

: Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.

: Der Zug kommt erst in zwei Stunden.Vlak přijede až za dvě hodiny.

bezmála: nahezu die Hälftebezmála polovina

být: Es sind zwei Möglichkeiten denkbar.Jsou dvě možnosti.

celá: zwei Komma fünfdvě celé pět (desetin) (2,5)

deci: zwei Dezi Weindvě deci vína

dělit: das Erbe in zwei Teile teilendělit dědictví na dvě části

dodat: etw. binnen zwei Tagen lieferndodat co do dvou dnů

hned: Sie sind gleich zu zweit gekommen.Přišli hned dva.

konflikt: ein Konflikt zwischen zwei Staatenkonflikt dvou států

kopa: zwei Schock Eierdvě kopy vajec

krátit: einen Bruch mit 2 kürzenkrátit zlomek dvěma

léto: vor zwei Jahrenpřed dvěma lety

míchat: Du verwechselst zwei verschiedene Begriffe!Mícháš dva různé pojmy!

na: für zwei Wochen nach Rumänien fahrenjet na dva týdny do Rumunska

najednou: zwei Freundinnen zugleich habenmít dvě přítelkyně najednou

nanejvýš: höchstens zwei, drei Tage fehlenchybět nanejvýš dva, tři dny

nejdřív: Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.Uvidíme se nejdřív za dva týdny.

o: Sie ist zwei Jahre älter als ich.Je o dva roky starší než já.

oba, obě: in beiden Fällenv obou případech

obměna: die Geschichte in zwei Variationenpříběh ve dvou obměnách

odepisovat: Sie schreibt immer in zwei Tagen zurück.Odepisuje vždy do dvou dnů.

odměřit: zwei Meter Stoff abmessenodměřit dva metry látky

ochromit: Er wurde durch einen Schlaganfall rechtsseitig gelähmt.Mrtvice mu ochromila pravou polovinu těla.

opačný: zwei Gegenpoledva opačné póly

originál: An der Wand hängen zwei Originale.Na stěně visí dva originály.

plus: zwei plus dreidvě plus tři

po: auf beiden Seitenpo obou stranách

polovina: das Vermögen in/zu zwei Hälften teilenrozdělit majetek na dvě poloviny

poměr: im Verhältnis von zwei zu dreiv poměru dvě ku třem

prázdniny: zwei Monate Feriendva měsíce prázdnin

prolínat se: Diese zwei Methoden überschneiden sich.Tyto dvě metody se navzájem prolínají.

půlka: in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhundertsv první polovině minulého století

rozmíchat: zwei Löffel Quark in der Milch verrührenrozmíchat dvě lžíce tvarohu v mléce

různý: zwei unterschiedliche Temperamentedvě různé povahy

slepý: auf beiden Augen blindslepý na obě oči

směna: in zwei Schichten arbeitenpracovat na dvě směny

směšovat: zwei (verschiedene) Sachen verwechselnsměšovat dvě (různé) věci

strana: zu beiden Seiten der Straßepo obou stranách ulice

svázat: zwei Spagate verknotensvázat uzlem dva špagáty

totožný: zwei gleiche Körperdvě totožná tělesa

upsat se: sich auf zwei Jahre bei einer Firma verpflichtenupsat se firmě na dva roky

úročit: die Einlage mit zwei Prozent verzinsenúročit vklad dvěma procenty

vdovec: ein Witwer mit zwei Kindernvdovec se dvěma dětmi

víc: Spiel für zwei und mehr Spielerhra pro dva a více hráčů

vrazit: Er steckte ihm zwei Äpfel in die Hand.Vrazil mu do ruky dvě jablka.

vyučovat: Seit zwei Jahren unterrichtet sie Englisch.Již dva roky vyučuje angličtinu.

zamluvit: einen Tisch für zwei reservierenzamluvit stůl pro dva

zápolit: Die beiden rangen miteinander.Ti dva spolu zápolili.

jeden, jedna, jedno: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

levý: zwei linke Hände habenmít obě ruce levé

moucha: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

oko: auf beiden Augen blind seinbýt na obě oči slepý

rána: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenpřen. zabít dvě mouchy jednou ranou

raz: eins, zwei mit j-m/etw. fertig seinbýt s kým/čím hotov raz dva

sedět: zwischen zwei Stühlen sitzensedět na dvou židlích

zamhouřit: beide Augen zudrückenzamhouřit obě oči

želízko: zwei Eisen im Feuer habenmít dvě želízka v ohni

abbekommen: von etw. die Hälfte abbekommendostat z čeho polovinu

ein, eine, ein: in ein bis zwei Tagenza jeden až dva dny

eins: (ein) Viertel nach einsčtvrt na dvě

Hälfte: etw. in zwei Hälften teilenrozdělit co na dvě půlky

Höhe: eine Mauer von zwei Meter Höhezeď vysoká dva metry

in: in zwei Wochenza dva týdny

paarweise: etw. paarweise kaufenkoupit co po dvou

per: zwei Euro per Stückdvě eura za kus

um: sich um zwei Euro verrechnenpřepočítat se o dvě eura

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

zu: zu zweitpo dvou

zwei: wir zweimy dva

beide: meine beiden Töchterobě mé dcery

danach: zwei Stunden danachdvě hodiny nato, o dvě hodiny později

dva, dvě: zweihundertdvě stě

darin: ein Nest mit zwei Jungen darinhnízdo se dvěma mláďaty

darunter: Der Schirm ist groß genug, wir gehen beide darunter.Deštník je dost velký, vejdeme se pod něho oba.

Distanz: Die Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.

dividieren: Sechs dividiert durch zwei ist drei.Šest děleno dvěma jsou tři.

drei: Es ist drei viertel zwei.Je tři čtvrtě na dvě.

erblinden: auf beiden Augen erblindenoslepnout na obě oči

Fass: zwei Fässer/Fass Bierdva sudy piva

fortbleiben: Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.Dva dny nepřišel do práce.

halten: etw. mit beiden Händen haltendržet co oběma rukama

hören: Wir haben von ihm seit zwei Jahren nichts gehört.Neslyšeli jsme o něm již dva roky.

Kur: Die Kur dauert zwei Wochen.Léčba trvá dva týdny.

mehr: mehr als zwei Jahrevíce než dva roky

necken: Die beiden necken sich gern.Oba se rádi škádlí.

noch: Ich habe nur noch zwei Euro.Mám už jen dvě eura.

Paar: zwei Paar Handschuhe kaufenkoupit dva páry rukavic

reimen: Die beiden Wörter reimen sich nicht.Ta dvě slova se nerýmují.

Rekord: Er verbesserte seinen Rekord um zwei Meter.Zlepšil svůj rekord o dva metry.

schmieren: Die beiden Polizisten waren geschmiert worden.Oba policisté byli podplacení.

schneiden: Äpfel in zwei Hälften schneidenkrájet jablka na poloviny

Seite: die beiden Seiten einer Münzeobě strany mince

sie: Schmids kommen beide, er und sie.Schmidovi přijdou oba, on i ona.

Sprache: zwei Sprachen (fließend) sprechenmluvit (plynně) dvěma jazyky

Stück: zwei Stück Seifedvě mýdla

Teil: Diese Auseinandersetzung ist für beide Teile peinlich.Tento spor je pro obě strany trapný.

umwandeln: Beide hatten sich von Grund auf umgewandelt.Obě se od základů změnily.

und: Zwei und zwei ist vier.Dvě a dvě jsou čtyři.

unter: Unter vier Eiern waren zwei faule.Mezi čtyřmi vajíčky byla dvě zkažená.

unterscheiden: Worin unterscheiden sich die beiden Methoden?V čem se obě metody liší?

verbinden: zwei Bretter mit Leim miteinander verbindenspojit dvě prkna klihem

Zeile: zwei Zeilen Zwischenraumdva řádky mezera

zweigleisig: obv. hanl. zweigleisig fahrenhrát na dvě strany