Hlavní obsah

wie

Příslovce

  1. jakWie komme ich von hier aus zum Bahnhof?Jak se odsud dostanu na nádraží?Wie hast du das gemacht?Jak jsi to udělal?
  2. jak, jakýWie war das Wetter?Jaké bylo počasí?
  3. ..., wie? hovor...., že? ukončení řečnické otázky

Příslovce

  1. Wie bitte? hovor.Prosím? Co jsi říkal?
  2. Wie spät ist es? Kolik je hodin?

Spojka

  1. jak(o) u porovnávánístark wie ein Bärsilný jako medvěd
  2. so ... wie tak ... jakso sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě
  3. jakuvozuje vedlejší větu
  4. wie (zum Beispiel) jako (například)
  5. i, stejně jakoSie war als Politikerin wie als Künstlerin sehr erfolgreich.Byla velmi úspěšná jako politička i jako umělkyně.

Das, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

angegossen: jako ulitý o šatech ap.wie angegossen

angewurzelt: (zůstat) stát jako přikovanýwie angewurzelt (da)stehen/stehen bleiben

ausschauen: Jak to s tebou vypadá?Wie schaut's aus mit dir?

aussehen: vypadat jako hromádka neštěstíwie ein Stück Malheur aussehen

Backe: mít tváře jako křečekBacken wie ein Hamster haben

Beispiel: (jako) například(wie) zum Beispiel

betten: Jak si kdo ustele, tak si lehne.Wie man sich bettet, so liegt man.

bitte: (Jak) Prosím? nerozuměl jsem(Wie) Bitte?

Blindheit: být zaslepený, mít klapky na očích(wie) mit Blindheit geschlagen sein

Blitz: jako namydlený blesk velmi rychle(schnell) wie der Blitz

Bombe: vybuchnout jako bomba způsobit rozruchwie eine Bombe einschlagen

Brot: potřebovat koho/co jako sůlj-n/etw. wie das tägliche Brot brauchen

Buch: mluvit jako knihawie ein Buch reden

daheim: Jak se vede doma?, A co doma?Wie geht's daheim?

dastehen: Stál tam jak zmoklá slepice.Er stand wie ein begossener Pudel da.

dir: Jak ty mně, tak já tobě.Wie du mir, so ich dir.

Dreck: drzý jako opicefrech wie Dreck

Ei: podobat se jeden druhému jako vejce vejcisich gleichen wie ein Ei dem andern

Elefant: chovat se jako slon v porcelánusich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen

Elend: vypadat jako chodící mrtvolaaussehen wie das leibhaftige Elend

Faust: hodit se ke komu/čemu jako pěst na okozu j-m/etw. wie die Faust aufs Auge passen

Fels: pevný jako skálawie ein Fels in der Brandung

Feuerwehr: rychle jako blesk(schnell) wie die Feuerwehr

Flug: jako voda uplynout ap.(wie) im Fluge

Flunder: tvářit se jako vyoraná myš, zůstat pafplatt sein wie eine Flunder

Geld: mít peněz jako železGeld wie Heu haben

gesund: být zdravý jako rybičkagesund sein wie ein Fisch im Wasser

glatt: být slizký jako úhořglatt wie ein Aal sein

Gott: žít si jako prase v žitě v přepychuleben wie Gott in Frankreich

Grab: mlčet jako hrobverschwiegen wie ein/das Grab sein

Häufchen: jako hromádka neštěstí vypadat ap.wie ein Häufchen Unglück

heiter: jako blesk z čistého nebewie ein Blitz aus heiterem Himmel

Holz: stát jako dřevodastehen wie ein Stück Holz

hüben: tam i tady, na obou stranách, na této i na druhé straněhüben wie/und drüben

Irrenhaus: Tady je to jako v blázinci.Hier geht's (ja) zu wie im Irrenhaus.

Kanne: Lije jako z konve.Es gießt wie aus/mit Kannen.

Kirchenmaus: (být) chudý jako kostelní myšarm (sein) wie eine Kirchenmaus

Kraut: páté přes deváté, bez ladu a skladuwie Kraut und Rüben (durcheinander)

laufen: No, jak se máš?, No, jak se daří?Na, wie läuft's?

Lauffeuer: jako blesk/lavina velmi rychlewie ein Lauffeuer

Maulwurf: slepý jako krtek/patronablind wie ein Maulwurf

Murmeltier: spát jako dudekschlafen wie ein Murmeltier

nach: (ještě) pořád, nadálenach wie vor

Nadel: sedět jako na trní/jehlách(wie) auf Nadeln sitzen

nehmen: jak se to vezmewie man's nimmt

nichts: jako nic, snadnowie nichts

Pech: držet spolu přátelézusammenhalten wie Pech und Schwefel

Pferd: dřít jako kůňwie ein Pferd arbeiten

Pilz: růst jako houby po deštiwie Pilze aus der Erde schießen

Pudel: jako zmoklá slepicewie ein begossener Pudel

Rabe: černý jako havranschwarz wie ein Rabe

Regenschirm: Jsem napnutý jako kšandy.Ich bin gespannt wie ein Regenschirm.

rufen: přijít komu jako na zavolanouj-m wie gerufen kommen

Sack: Spí jako dudek., Spí, jako když ho do vody hodí.Er schläft wie ein Sack.

sagen: jak bylo řečeno, jak jsem řeklwie gesagt

Sand: jako písku v moři, jako hvězd na nebiwie Sand am Meer

schaffen: být jako stvořený na co, k čemufür etw., zu etw. wie geschaffen sein

Scheunendrescher: jíst/žrát jak nezavřenýessen/fressen/futtern wie ein Scheunendrescher

Schießen: nepřinést (kýžené) ovoce, skončit fiaskemwie das Hornberger Schießen ausgehen

Schlachtfeld: Tady to vypadá jako po boji!Hier sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld!

Schleuse: Lije jako z konve.Es regnet wie aus Schleusen.

Schlosshund: řvát jako tur, bulit, brečetheulen wie ein Schlosshund

schmieren: jako po másle bez problémůwie geschmiert

Schnabel: mluvit, jak člověku zobák narostlreden/sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen ist

Schneider: mrznout jako drozdfrieren wie ein Schneider

Schnürchen: jít jako na drátkách/po máslewie am Schnürchen laufen/klappen

Schuppe: komu spadly klapky z očíes fällt j-m wie Schuppen von den Augen

Seifenblase: prasknout jako mýdlová bublinawie eine Seifenblase zerplatzen

Semmel: jít na dračkuweggehen wie warme Semmeln

sitzen: na čem sedět jak kvočna na vejcíchauf etw. Dat wie die Glucke auf den Eiern sitzen

so: tak..., jakso..., wie

stehen: stát jako přikovanýwie angewurzelt (da)stehen

Tag: jako nebe a dudyein Unterschied wie Tag und Nacht

Taubenschlag: Je to tu jak v holubníku!Hier geht es zu wie in einem Taubenschlag!

Teufel: bát se koho/čeho jako čert křížej-n/etw. fürchten/scheuen wie der Teufel das Weihwasser

Tinte: být jasné jako fackaklar wie dicke Tinte sein

Traum: být jako ve snách duchem nepřítomnýwie im Traum sein

treffen: Jak to tak bývá...Wie es sich so trifft...

Tüte: vychloubat se do nebeangeben wie eine Tüte voll Mücken

umwandeln: být jako vyměněnýwie umgewandelt sein

verrückt: zběsile, šíleně, strašně jet, kousat ap.wie verrückt

vorkommen: Co si to (vlastně) dovoluješ?Wie kommst du mir eigentlich vor?

wahnsinnig: jako zběsilý/blázenwie wahnsinnig

Wasser: být vykoupaný ve vlastním potuwie aus dem Wasser gezogen sein

weiß: bílý/bledý jako stěnaweiß wie die Wand

wer: kdovíjak, bůhvíjakwer weiß wie

Westentasche: znát co jako své botyetw. Akk wie seine Westentasche kennen

wie: ..., že? ukončení řečnické otázky..., wie?

Wie: Záleží na způsobu.Auf das Wie kommt es an.

alt: starý jako Metuzalém velmi starýalt wie Methusalem

buk: spát jako bukwie ein Stein schlafen

Dán: být opilý jako Dánblau wie ein Veilchen sein

jak: dělej jak dělejmach wie du willst

kolébka: kolébka lidstvadie Wiege der Menschheit

kuželka: padat jako kuželkywie die Kegel fallen

liška: mazaný jako liškaschlau wie ein Fuchs

mazaný: mazaný jako liškaschlau wie ein Fuchs

normálně: jako normálněwie normalerweise

obvykle: jako obvyklewie gewöhnlich

potit se: potit se jako kůňwie ein Affe schwitzen

povel: jako na povelwie auf Kommando

příklad: (jako) na příklad(wie) zum Beispiel

vejce: podobat se komu/čemu jako vejce vejcij-m/etw. gleichen wie ein Ei dem anderem

vepř: být tlustý jako vepřdick wie ein Schwein sein

vzít: Přijde na to, jak se to vezme.Es kommt darauf an, wie man es nimmt.

závod: s větrem o závodwie der Wind

zázrak: jako zázrakemwunderbarerweise, wie durch ein Wunder

zmoklý: být jako zmoklá slepicewie ein begossener Pudel aussehen

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

být: Kolik jí je?Wie alt ist sie?

co: co udělat co nejrychlejietw. so schnell wie möglich machen

cože: Cože, ty o tom nevíš?Wie, du weißt nichts davon?

dalece: Jak dalece tomu rozumí?Wie weit versteht er das?

daleko: Jak je to ještě daleko?Wie weit ist es noch?

dařit se: Jak se vám daří?Wie geht es Ihnen?

dát: Co ti za to dali?Wie viel hast du dafür bekommen?

dělaný: být pro koho/co jako dělanýfür j-n/etw. wie maßgeschneidert sein

denně: Kolik hodin denně pracujete?Wie viele Stunden am Tag arbeiten Sie?

dlouho: Jak dlouho (tu) zůstaneš?Wie lange bleibst du (hier)?

dlouhý: co nejdelšíso lang wie möglich, möglichst lang

doopravdy: Jak to bylo doopravdy?Wie war es wirklich?

dostat se: Jak se dostanu k divadlu?Wie komme ich zum Theater?

důvěřivý: důvěřivý jako malé dítěvertrauensselig/gläubig wie ein Kind

dvakrát: dvakrát lepší než...doppelt so gut wie...

existovat: Jak tady můžeš existovat?Wie kannst du hier leben?

hodina: Kolik je hodin?Wie spät ist es?

humus: Jak můžeš sedět v tom humusu?Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?

idiot: chovat se jako idiotsich wie ein Idiot benehmen

jakkoli: Rozhodni se jakkoli.Entscheide dich, wie (immer) du willst.

jako: v zimě jako v létěim Winter wie im Sommer

jakpak: hovor. Jakpak se máš?Wie geht's dir denn?

jaký: Jaké bylo počasí?Wie war das Wetter?

jakže: Jakže se jmenuje?Wie heißt er denn?

jít: Jak to jde?Wie geht es?, Wie läuft's (denn)?

již: Jak již bylo řečeno.Wie schon gesagt wurde.

jmenovat se: Jak se jmenujete?Wie heißen Sie?

kolik: Kolik to stojí?Wie viel kostet das?

kudy: Kudy se dostanu na nádraží?Wie komme ich zum Bahnhof?