Hlavní obsah

bitte

Částice

  1. prosím při vyjádření zdvořilého přání, výzvy ap.Nehmen Sie bitte Platz!Posaďte se, prosím!Herr Ober, bitte einen Kaffee!Pane vrchní, jednu kávu prosím!
  2. Bitte sehr! Nabídněte si prosím!
  3. Ja, bitte? Ano, prosím? při ohlášení do telefonu
  4. (Wie) Bitte? (Jak) Prosím? nerozuměl jsem

Vyskytuje se v

also: Also bitte!Prosím tě!

Beeilung: (Los,) Beeilung!, Etwas Beeilung, bitte!Rychle!, Pospěš!, Pohyb!

bitten: Darf ich bitten?Smím prosit? o tanec

ich: (Aber) Ich bitte Sie!(Ale) Prosím vás!

na: Na also/bitte!No prosím!

nach: (Bitte,) Nach Ihnen!(Prosím) Až po Vás!

wie: Wie bitte?Prosím? Co jsi říkal?

zahlen: Bitte zahlen!, Zahlen bitte!Zaplatím!, Prosím platit!

ausdrücklich: ausdrücklich um etw. bittendůrazně žádat o co

baldmöglichst: um baldmöglichste Erledigung bittenžádat o co nejrychlejší vyřízení

sehr: Bitte/Danke sehr!Děkuji/Prosím pěkně!

streichen: Nichtzutreffendes bitte streichen!Nehodící se škrtněte!

Tanz: j-n zum Tanz bittenpožádat koho o tanec

Tisch: j-n zu Tisch bittenpozvat koho ke stolu

um: j-n um etw. bittenžádat koho o co

also: Also bitte, hältst du mich vielleicht für blöd?Prosím tě, copak jsem blbej?

anreihen: Bitte reihen Sie sich hinten an!Prosím zařaďte se dozadu!

anrufen: Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?

aufessen: Iss bitte rasch auf!Rychle prosím dojez!

Augenblick: (Einen) Augenblick bitte!Okamžik/Moment prosím!

Augenblick: Wartet einen Augenblick, bitte!Počkejte chvilku, prosím!

ausbitten: Ich bat mir Bedenkzeit aus.Vyžádal jsem si čas na rozmyšlenou.

ausweisen: Weisen Sie sich, bitte, aus!Prokažte, prosím, svou totožnost!, Legitimujte se, prosím!

bedienen: Bitte, bedienen Sie sich des Fahrstuhls!Prosím, použijte výtah!

berühren: Bitte nicht berühren!Prosím nedotýkat se!

bitten: j-n um eine Auskunft bittenprosit koho o informaci

bitten: zu Tisch bittenpozvat ke stolu

bleiben: Bleiben Sie bitte am Apparat!Zůstaňte prosím u telefonu!

dorthin: Ich bitte dich, gehe doch nicht dorthin!Prosím tě, nechoď tam!

Durchfahrt: Bitte (die) Durchfahrt frei halten!Neparkovat - vjezd!

durchstreichen: Nichtzutreffendes bitte durchstreichen.Nehodící se prosím škrtněte.

dürfen: Darf ich bitten?Smím prosit?

entschuldigen: Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.Omluvte mne prosím na okamžik.

flehentlich: j-n flehentlich um etw. bittenkoho úpěnlivě prosit o co

folgen: Folgen Sie mir bitte!Následujte mě prosím!

geben: přen. Geben Sie mir bitte Herrn Schwarz.Dejte mi prosím pana Schwarze. k telefonu

Geduld: Ich bitte dich um (ein wenig) Geduld.Prosím tě o (malé) strpení.

Gnade: j-n um Gnade bittenprosit koho o milost

händeringend: j-n um etw. händeringend bittenkoho úpěnlivě prosit o co

helfen: Können Sie mir bitte helfen?Můžete mi prosím pomoci?

herantragen: eine Bitte an den Vater herantragenpřednést prosbu otci

hineinbitten: Der Arzt bat den Patienten hinein.Lékař pozval pacienta dále.

höflich: j-n höflich um etw. bittenkoho zdvořile žádat o co

inständig: j-n inständig um etw. bittenkoho snažně prosit o co

irgend: Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.

Ober: Herr Ober, zahlen bitte!Pane vrchní, platím!

reichen: Reiche mir bitte das Salz!Podej mi prosím sůl!

treten: Bitte zur Seite treten!Prosím ustupte!

verbinden: Moment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)!Moment, prosím, spojím vás (s ním)!

verzeihen: Verzeihen Sie bitte!Promiňte prosím!, S dovolením!

verzeihen: Verzeihen Sie bitte die Störung!Omluvte prosím poruchu!

vorstellen: Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen.Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.

wegtreten: Bitte, vom Gleis wegtreten!Prosím, uvolněte kolej!

weiter: Bitte weiter!Prosím, dál!

werden: Würdest du es, bitte, für mich tun?Udělal bys to pro mne, prosím?

Zeug: Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!

zutreffend: úř. Zutreffendes bitte ankreuzen!Hodící se zaškrtněte! ve formulářích ap.