Hlavní obsah

bitte

Částice

  1. prosím při vyjádření zdvořilého přání, výzvy ap.Nehmen Sie bitte Platz!Posaďte se, prosím!Herr Ober, bitte einen Kaffee!Pane vrchní, jednu kávu prosím!
  2. Bitte sehr! Nabídněte si prosím!
  3. Ja, bitte? Ano, prosím? při ohlášení do telefonu
  4. (Wie) Bitte? (Jak) Prosím? nerozuměl jsem

Vyskytuje se v

Beeilung: (Los,) Beeilung!, Etwas Beeilung, bitte!Rychle!, Pospěš!, Pohyb!

bitte: Bitte sehr!Nabídněte si prosím!

bitten: Darf ich bitten?Smím prosit? o tanec

ich: (Aber) Ich bitte Sie!(Ale) Prosím vás!

na: Na also/bitte!No prosím!

nach: (Bitte,) Nach Ihnen!(Prosím) Až po Vás!

wie: Wie bitte?Prosím? Co jsi říkal?

zahlen: Bitte zahlen!, Zahlen bitte!Zaplatím!, Prosím platit!

ausdrücklich: ausdrücklich um etw. bittendůrazně žádat o co

baldmöglichst: um baldmöglichste Erledigung bittenžádat o co nejrychlejší vyřízení

sehr: Bitte/Danke sehr!Děkuji/Prosím pěkně!

streichen: Nichtzutreffendes bitte streichen!Nehodící se škrtněte!

Tanz: j-n zum Tanz bittenpožádat koho o tanec

Tisch: j-n zu Tisch bittenpozvat koho ke stolu

um: j-n um etw. bittenžádat koho o co

anreihen: Bitte reihen Sie sich hinten an!Prosím zařaďte se dozadu!

anrufen: Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?

aufessen: Iss bitte rasch auf!Rychle prosím dojez!

Augenblick: (Einen) Augenblick bitte!Okamžik/Moment prosím!

ausbitten: Ich bat mir Bedenkzeit aus.Vyžádal jsem si čas na rozmyšlenou.

ausweisen: Weisen Sie sich, bitte, aus!Prokažte, prosím, svou totožnost!, Legitimujte se, prosím!

bedienen: Bitte, bedienen Sie sich des Fahrstuhls!Prosím, použijte výtah!

berühren: Bitte nicht berühren!Prosím nedotýkat se!

bleiben: Bleiben Sie bitte am Apparat!Zůstaňte prosím u telefonu!

dorthin: Ich bitte dich, gehe doch nicht dorthin!Prosím tě, nechoď tam!

Durchfahrt: Bitte (die) Durchfahrt frei halten!Neparkovat - vjezd!

durchstreichen: Nichtzutreffendes bitte durchstreichen.Nehodící se prosím škrtněte.

dürfen: Darf ich bitten?Smím prosit?

entschuldigen: Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.Omluvte mne prosím na okamžik.

flehentlich: j-n flehentlich um etw. bittenkoho úpěnlivě prosit o co

folgen: Folgen Sie mir bitte!Následujte mě prosím!

geben: přen. Geben Sie mir bitte Herrn Schwarz.Dejte mi prosím pana Schwarze. k telefonu

Geduld: Ich bitte dich um (ein wenig) Geduld.Prosím tě o (malé) strpení.

Gnade: j-n um Gnade bittenprosit koho o milost

händeringend: j-n um etw. händeringend bittenkoho úpěnlivě prosit o co

helfen: Können Sie mir bitte helfen?Můžete mi prosím pomoci?

herantragen: eine Bitte an den Vater herantragenpřednést prosbu otci

hineinbitten: Der Arzt bat den Patienten hinein.Lékař pozval pacienta dále.

höflich: j-n höflich um etw. bittenkoho zdvořile žádat o co

inständig: j-n inständig um etw. bittenkoho snažně prosit o co

irgend: Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.

Ober: Herr Ober, zahlen bitte!Pane vrchní, platím!

reichen: Reiche mir bitte das Salz!Podej mi prosím sůl!

treten: Bitte zur Seite treten!Prosím ustupte!

verbinden: Moment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)!Moment, prosím, spojím vás (s ním)!

verzeihen: Verzeihen Sie bitte!Promiňte prosím!, S dovolením!

vorstellen: Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen.Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.

wegtreten: Bitte, vom Gleis wegtreten!Prosím, uvolněte kolej!

weiter: Bitte weiter!Prosím, dál!

also: Also bitte!Prosím tě!

werden: Würdest du es, bitte, für mich tun?Udělal bys to pro mne, prosím?

Zeug: Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!

zutreffend: úř. Zutreffendes bitte ankreuzen!Hodící se zaškrtněte! ve formulářích ap.

pěkně: bitte/danke schönpěkně prosím/děkuji

formálně: j-n förmlich um die Hand bittenformálně požádat koho o ruku

moment: Einen Moment, bitte!Moment, prosím!

naléhavě: j-n um etw. dringend bittennaléhavě prosit koho o co

naléhavý: eindringliche Forderung/Aufforderung/Bittenaléhavá žádost/výzva/prosba

následovat: Folgen Sie mir bitte!Následujte mě.

odklad: um den Aufschub der Prüfung bittenžádat o odklad zkoušky

odložit: u lékaře Machen Sie sich bitte frei.Prosím, odložte si.

odpověď: um Antwort bittenžádat o odpověď

omluva: Ich bitte Sie um Entschuldigung.Přijměte prosím moji omluvu.

omluvit: Entschuldigen Sie mich bitte.Omluvte mne prosím.

poprosit: die Eltern um Verzeihung bittenpoprosit rodiče za odpuštění

požádat: j-n um Hilfe bittenpožádat koho o pomoc

prosba: eine Bitte um Hilfeprosba o pomoc

prosím: Nehmen sie noch etwas? – Ja bitte.Ještě si dáte? – Ano prosím.

připoutat: Bitte anschnallen!Připoutejte se! v letadle

půjčit: Borgen Sie mir bitte 10 Euro?Půjčíte mi prosím 10 eur?

říct si: um Essen bittenříct si o jídlo

vrchní: (Herr) Ober, bitte zahlen!(Pane) vrchní, platíme!

vy: Bitte folgen Sie mir...Prosím, následujte mne...

vyslyšet: Gott erhörte seine Bitten.Bůh vyslyšel jeho prosby.

zazlívat: Nehmen Sie es mir, bitte, nicht übel!Nezazlívejte mi to!

žádat: j-n um Hilfe bittenžádat koho o pomoc

dát se: sich bitten lassendát se prosit

informace: Wo ist bitte die Auskunft?Kde jsou prosím informace?

koleno: auf Knien bittenna kolenou prosit

okamžik: (Einen) Augenblick bitte!Okamžik, prosím!