Hlavní obsah

zahlen

Sloveso

  1. etw. Akk für etw. (za)platit co za coWas/Wie viel habe ich zu zahlen?Kolik platím?, Co jsem dlužný?
  2. hovor.j-n platit koho zaměstnance ap.

Vyskytuje se v

aussehen: aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könntevypadat, jako by neuměl do třech napočítat

natürlich: eine natürliche Zahlpřirozené číslo

Schäfchen: Schäfchen zählenpočítat ovečky před spaním

Tag: j-s Tage sind gezähltdny koho jsou sečteny

zählen: nicht bis drei zählen könnenneumět do pěti napočítat

Karte: mit (der) Karte zahlenplatit (kreditní) kartou

Zahl: eine gerade/ungerade Zahlsudé/liché číslo

Zahl: eine runde Zahlzaokrouhlené číslo

Empfang: bei Empfang zahlen(za)platit při příjmu

Geldkarte: mit einer Geldkarte zahlenplatit elektronickou peněženkou

monatlich: die Miete monatlich zahlenplatit nájemné měsíčně

nachzählen: Zähl lieber noch einmal nach!Raději to ještě jednou přepočítej!

Ober: Herr Ober, zahlen bitte!Pane vrchní, platím!

Preis: jeden Preis für etw. zahlenzaplatit za co jakoukoli cenu

überschlagen: die Zahl der Teilnehmer überschlagen(rychle) spočítat účastníky

unterlegen: (dem Gegner) an Zahl unterlegen seinbýt početně oslaben

vergrößern: die Zahl der Mitarbeiter vergrößernzvýšit počet spolupracovníků

Zahl: die Zahlen von eins bis hundertčísla od jedné do sta

Zahl: eine Zahl schreibennapsat číslici

zählen: Kannst du schon bis 100 zählen?Umíš už počítat do sta?

číslo: sudá/lichá číslagerade/ungerade Zahlen

iracionální: mat. iracionální čísloirrationale Zahl

komplexní: mat. komplexní číslo/funkcedie komplexe Zahl/Funktion

konkrétní: mat. konkrétní číslokonkrete Zahl

lichý: mat. liché čísloungerade Zahl

platit: platit předemim Voraus zahlen

zaplatit: Zaplatím. v restauraciIch zahle.

záporný: mat. záporné číslodie negative Zahl

dáma: Král má větší hodnotu než dáma.Der König zählt mehr als die Dame.

dělitelný: číslo dělitelné šestieine durch sechs teilbare Zahl

dosadit: dosadit do vzorce čísladie Zahlen in die Formel einsetzen

hotově: platit hotověbar zahlen

hříšný: platit hříšné peníze za koho/cofür j-n/etw. Sündengeld zahlen

intelektuál: považovat koho za intelektuálaj-n zu den Intellektuellen zählen

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

kladný: kladná číslapositive Zahlen

mastný: platit mastný účeteine gesalzene Rechnung zahlen

nahoru: zaokrouhlit číslo nahorudie Zahl nach oben abrunden

nájemné: platit nájemnédie Miete (be)zahlen

násobit: násobit číslo pětidie Zahl mit fünf multiplizieren

nedělitelný: mat. nedělitelné číslounteilbare Zahl

očko: počítat očka při pletenídie Maschen beim Stricken zählen

platit: platit hotově komuj-m bar zahlen

platit: platit u pokladnyan der Kasse zahlen

počet: velký/nepatrný/přesný početeine große/geringe/genaue Zahl

počítat: počítat minuty/hodiny/dnydie Minuten/Stunden/Tage zählen

počítat: počítat od jedné do desetivon eins bis zehn zählen

počítat: Počítám s tebou!Ich zähle auf dich!

řadit: řadit koho mezi své přátelej-n zu seinen Freunden zählen

stovka: hovor. platit stovkoumit dem Hunderter zahlen

sudý: sudé číslogerade Zahl

ubývat: Ubývá nově narozených dětí.Die Zahl der neugeborenen Kinder nimmt ab.

v, ve: platit v eurechin Euro zahlen

vrchní: (Pane) vrchní, platíme!(Herr) Ober, bitte zahlen!

vynásobit: vynásobit číslo desetidie Zahl mit zehn multiplizieren

za: zaplatit za co 20 eurfür etw. 20 Euro zahlen

zredukovat: zredukovat počet zaměstnancůdie Zahl der Arbeitnehmer reduzieren

zvětšit: zvětšit počet studentůdie Zahl der Studenten vergrößern