Hlavní obsah

zahlen

Sloveso

  1. etw. Akk für etw. (za)platit co za coWas/Wie viel habe ich zu zahlen?Kolik platím?, Co jsem dlužný?
  2. hovor.j-n platit koho zaměstnance ap.

Vyskytuje se v

natürlich: eine natürliche Zahlpřirozené číslo

Schäfchen: Schäfchen zählenpočítat ovečky před spaním

Tag: j-s Tage sind gezähltdny koho jsou sečteny

zahlen: Bitte zahlen!, Zahlen bitte!Zaplatím!, Prosím platit!

zählen: nicht bis drei zählen könnenneumět do pěti napočítat

Karte: mit (der) Karte zahlenplatit (kreditní) kartou

Zahl: eine gerade/ungerade Zahlsudé/liché číslo

Empfang: bei Empfang zahlen(za)platit při příjmu

Geldkarte: mit einer Geldkarte zahlenplatit elektronickou peněženkou

monatlich: die Miete monatlich zahlenplatit nájemné měsíčně

nachzählen: Zähl lieber noch einmal nach!Raději to ještě jednou přepočítej!

Ober: Herr Ober, zahlen bitte!Pane vrchní, platím!

Preis: jeden Preis für etw. zahlenzaplatit za co jakoukoli cenu

überschlagen: die Zahl der Teilnehmer überschlagen(rychle) spočítat účastníky

unterlegen: (dem Gegner) an Zahl unterlegen seinbýt početně oslaben

vergrößern: die Zahl der Mitarbeiter vergrößernzvýšit počet spolupracovníků

číslo: gerade/ungerade Zahlensudá/lichá čísla

iracionální: irrationale Zahlmat. iracionální číslo

komplexní: die komplexe Zahl/Funktionmat. komplexní číslo/funkce

konkrétní: konkrete Zahlmat. konkrétní číslo

lichý: ungerade Zahlmat. liché číslo

platit: im Voraus zahlenplatit předem

zaplatit: Ich zahle.Zaplatím. v restauraci

záporný: die negative Zahlmat. záporné číslo

dáma: Der König zählt mehr als die Dame.Král má větší hodnotu než dáma.

dělitelný: eine durch sechs teilbare Zahlčíslo dělitelné šesti

dosadit: die Zahlen in die Formel einsetzendosadit do vzorce čísla

hotově: bar zahlenplatit hotově

hříšný: für j-n/etw. Sündengeld zahlenplatit hříšné peníze za koho/co

intelektuál: j-n zu den Intellektuellen zählenpovažovat koho za intelektuála

jakoby: Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.

kladný: positive Zahlenkladná čísla

mastný: eine gesalzene Rechnung zahlenplatit mastný účet

nahoru: die Zahl nach oben abrundenzaokrouhlit číslo nahoru

nájemné: die Miete (be)zahlenplatit nájemné

násobit: die Zahl mit fünf multiplizierennásobit číslo pěti

nedělitelný: unteilbare Zahlmat. nedělitelné číslo

očko: die Maschen beim Stricken zählenpočítat očka při pletení

počet: eine große/geringe/genaue Zahlvelký/nepatrný/přesný počet

počítat: die Minuten/Stunden/Tage zählenpočítat minuty/hodiny/dny

řadit: j-n zu seinen Freunden zählenřadit koho mezi své přátele

stovka: mit dem Hunderter zahlenhovor. platit stovkou

sudý: gerade Zahlsudé číslo

ubývat: Die Zahl der neugeborenen Kinder nimmt ab.Ubývá nově narozených dětí.

v, ve: in Euro zahlenplatit v eurech

vrchní: (Herr) Ober, bitte zahlen!(Pane) vrchní, platíme!

vynásobit: die Zahl mit zehn multiplizierenvynásobit číslo deseti

za: für etw. 20 Euro zahlenzaplatit za co 20 eur

zredukovat: die Zahl der Arbeitnehmer reduzierenzredukovat počet zaměstnanců

zvětšit: die Zahl der Studenten vergrößernzvětšit počet studentů

aussehen: aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könntevypadat, jako by neuměl do třech napočítat