Hlavní obsah

nehmen

Slovesonimmt, nahm, h. genommen

 1. vzít/brát, uchopitein Glas in die Hand nehmenvzít sklenici do rukyeine Katze auf den Schoß nehmenvzít kočku na klín
 2. vzít, (z)kazit, znemožnit radost ap.j-m den Spaß nehmenzkazit komu srandu
 3. etw. Akk von j-m zbavit, zprostit koho čeho člověka strachu ap.
 4. přijmout, akceptovat, vzítj-s Angebot nehmenpřijmout čí nabídku
 5. für etw. vzít (si) za co peníze za službu ap.
 6. kniž.zu sich dát si, vzít si na pití, na jídlo ap.ein Bier zu sich nehmendát si pivo
 7. brát, uží(va)t lék ap.eine Arznei nehmenužívat lék
 8. für/als j-n/etw. brát, považovat, pokládat za koho/co souseda za přítele ap.etw. für/als ein gutes Zeichen nehmenbrát co jako dobré znamení
 9. j-n/etw. irgendwie brát koho/co jaketw. sehr ernst nehmenbrát co velmi vážněWie mans nimmt.Jak se to vezme.
 10. vybrat zatáčku ap., zvládnout, zdolat
 11. natočit, nahrát na magnetofon ap.
 12. nafotit, nafilmovat
 13. užívá se s podstatným jménem k vyjádření sdělení opisemAbschied von j-m nehmenrozloučit se s kýmin Betrieb nehmenuvést do provozukein Ende nehmennebrat konceEinfluss auf j-n/etw. nehmenmít vliv na koho/coetw. in Anspruch nehmennárokovat, požadovat co
 14. sich nehmen vzít si, najmout si uklízečku ap.
 15. j-n zum Mann/zur Frau nehmen vzít/brát si za muže/ženu provdat se, oženit se

Vyskytuje se v

Angriff: etw. Akk in Angriff nehmenzahájit co, pustit se do čeho do práce ap.

Anspruch: j-n/etw. in Anspruch nehmenpoužít, využít koho/co

Arm: j-n auf den Arm nehmenvodit koho za nos, utahovat si z koho

Bein: die Beine in die Hand nehmenvzít nohy na ramena

Beispiel: sich Dat an j-m/etw. ein Beispiel nehmenvzít si z koho/čeho příklad

Beschlag: j-n/etw. in Beschlag nehmenzabrat (si) koho/co jen pro sebe

Bezug: Bezug auf j-n/etw. nehmenodvolávat se na koho/co na něčí dopis ap.

Brust: einen zur Brust nehmenpřihnout si, dát si do nosa

Empfang: etw. Akk in Empfang nehmenpřijmout co

Gebet: j-n ins Gebet nehmenpromluvit komu do duše důrazně napomenout

Gewahrsam: j-n in (polizeilichen) Gewahrsam nehmenvzít do vazby koho

Gift: auf etw. Akk Gift nehmen könnenmoci vzít na co jed

Grund: im Grunde (genommen)v podstatě (vzato), vlastně

Kandare: j-n an die Kandare nehmen/bringen, bei j-m die Kandare anziehenpřitáhnout komu uzdu

Kappe: etw. Akk auf seine (eigene) Kappe nehmenvzít co na své triko

Kauf: etw. Akk in Kauf nehmenpočítat, smířit se s čím s nepříjemnostmi ap.

Lauf: seinen Lauf nehmenjít svou cestou

Lupe: j-n/etw. unter die Lupe nehmenposvítit si na koho/co

Mangel: j-n durch die Mangel drehen/in die Mangel nehmenvzít (si) koho do parády

Maß: j-n Maß nehmenseřvat koho

Münze: etw. Akk für bare Münze nehmenbrát co za bernou minci

nehmen: sich nehmenvzít si, najmout si uklízečku ap.

Notiz: Notiz von j-m/etw. nehmenpovšimnout si koho/čeho

Platz: Platz nehmenposadit se, sednout si

Schlafittchen: j-n am Schlafittchen nehmen/kriegen/packenchytit koho pod krkem, dát komu na frak

Schlepp: j-n/etw. in Schlepp nehmenvzít koho/co do vleku

Schulter: etw. Akk auf die leichte Schulter nehmenbrát na lehkou váhu co

Schutz: j-n vor j-m/etw., gegen j-n/etw. in Schutz nehmenvzít koho pod ochranu před kým/čím

Visier: j-n/etw. ins Visier nehmenvzít si koho/co na mušku, zaměřit se na koho/co

Wind: j-m den Wind aus den Segeln nehmenbrát komu vítr z plachet

Wort: j-m das Wort aus dem Munde nehmenbrát komu slova z úst

Wurst: sich Dat nicht die Wurst vom Brot nehmen lassennenechat se vyšachovat

Zahlung: etw. Akk in Zahlung nehmenpřijmout co jako protihodnotu

Zange: j-n in die Zange nehmen(při)skřípnout koho zločince ap.

Zeit: sich Dat für j-n/etw. Zeit nehmenudělat si čas na koho/co

aus: das Kleid aus dem Schrank nehmenvzít šaty ze skříně

Hand: j-n bei der Hand nehmenvzít koho za ruku dítě ap.

schroff: ein schroffes Ende nehmenvzít nečekaný konec

Urlaub: Urlaub nehmenvzít si dovolenou

abnehmen: Sie nahm dem Briefträger das Päckchen ab.Převzala od listonoše balíček.

Abschied: kniž. von j-m/etw. Abschied nehmenrozloučit se s kým/čím

Anlauf: mehr Anlauf nehmenvíce se rozběhnout

aufnehmen: Der Vater nahm das Kind auf.Otec zvedl dítě do náručí.

Aufschwung: einen Aufschwung nehmenbýt na vzestupu/v rozmachu, rozmáhat se

Bad: ein Bad nehmendát si koupel

bitte: Nehmen Sie bitte Platz!Posaďte se, prosím!

dass: Nimm eine Jacke, dass du dich nicht erkältest.Vezmi si bundu, ať se nenachladíš.

Deckung: in Gruben Deckung nehmenkrýt se v jámách

Ende: kein Ende nehmennebrat konce

Gebrauch: ein neues Gerät in Gebrauch nehmenzačít používat nový přístroj

hernehmen: Wo nehme ich Geld her?Kde vezmu peníze?

hiervon: Hiervon nahm sie zehn Stück.Z toho si vzala deset kousků.

jäh: ein jähes Ende nehmenvzít náhlý konec

Kreuz: Er nahm sein Kreuz auf sich.Vzal na sebe svůj kříž.

Pfand: etw. als Pfand nehmenvzít si co jako zástavu

Pflege: ein Kind in Pflege nehmenvzít si dítě do opatrování

Rahmen: etw. aus dem Rahmen nehmenvyjmout co z rámu

Rechtsanwalt: sich einen Rechtsanwalt nehmennajmout si advokáta

Rücksicht: auf j-n/etw. Rücksicht nehmenbrát ohled na koho/co

Schaufel: auf die Schaufel nehmennabrat na lopatu

Stunde: (privat) Stunden in etw. nehmenbrát (soukromé) hodiny čeho

Sturm: etw. im Sturm nehmenvzít co útokem

tragisch: Nimm es nicht so tragisch!Neber to tak tragicky!

unerwartet: eine unerwartete Wende nehmenvzít nečekaný obrat

Untersuchungshaft: j-n in Untersuchungshaft nehmenvzít koho do vyšetřovací vazby

Vertrag: slang. j-n unter Vertrag nehmenangažovat koho herce ap.

vornehmen: Nehmt Ihre Stühle mit vor!Vezměte si židle dopředu!

wörtlich: etw. (allzu) wörtlich nehmenbrát co (příliš) doslova

brát: bei j-m Stunden in etw. nehmenbrát hodiny čeho u koho

doslova: alles wörtlich nehmenbrát všechno doslova

místo: Nehmen Sie Platz.Přijměte místo.

Acht: etw. Akk in Acht nehmendávat pozor na co

objektivně: objektiv genommenobjektivně vzato

podstata: im Grunde (genommen)v podstatě (vzato)

stranou: j-n beiseite nehmenvzít koho stranou

úhrnem: alles in allem genommenúhrnem vzato

vazba: j-n in Haft nehmenvzít koho do vazby

vědomí: etw. zur Kenntnis nehmenvzít na vědomí co

vzít: sich das Leben nehmenvzít si život

zkratka: eine Abkürzung nehmenjít zkratkou

zlé: j-m etw. übel nehmenmít komu co za zlé

advokát: sich einen Rechtsanwalt nehmennajmout si advokáta

brát si: j-n zum Mann nehmenbrát si koho za muže

co: Er nahm, was er tragen konnte.Vzal, co unesl.

domů: die Arbeit nach Hause nehmenbrát si práci domů

dorůstat: Der Mond nimmt zu.Měsíc dorůstá.

klín: das Kind auf den Schoß nehmenvzít dítě na klín

kolem: im Großen und Ganzen/im großen Ganzen/im Grunde genommenkolem dokola vzato

lázeň: ein heißes Bad nehmendát si horkou lázeň

nabrat: viel Arbeit auf sich nehmennabrat si mnoho práce

nepřítel: den Feind gefangen nehmenzajmout nepřítele

oddechový: die Auszeit nehmenvzít si oddechový čas

ohlížet se: Ich muss auf meine kranke Mutter Rücksicht nehmen.Musím se ohlížet na nemocnou matku.

pobrat: Das Flugzeug nimmt 50 Passagiere auf.Letadlo pobere 50 cestujících.

podílet se: an der Arbeit Anteil nehmenpodílet se na práci

pochovat: Möchtest du ihn auf den Arm nehmen?Chceš si ho pochovat?

porce: sich noch eine Portion nehmendát si ještě jednu porci

pořádek: j-n/etw. der Reihe nach nehmenbrát koho/co po pořádku

posvítit si: Ich werde das unter die Lupe nehmen!Já si na to posvítím!

potrava: die Nahrung zu sich nehmenpřijímat potravu

právník: sich einen Juristen nehmennajmout si právníka

prosím: Nehmen sie noch etwas? – Ja bitte.Ještě si dáte? – Ano prosím.

překážka: eine Hürde nehmenpřen. překonat překážku

přendat: die Tasche in die andere Hand nehmenpřendat si tašku do druhé ruky

přísně: streng genommenpřísně vzato

rozebrat: Kinder haben alle Spielzeuge genommen.Děti si rozebraly všechny hračky.

rozmanitý: abwechslungsreiche Ernährung zu sich nehmenjíst rozmanitou stravu

ruka: etw. in die Hand nehmenvzít do ruky co

střed: j-n in seine Mitte nehmenvzít koho do svého středu

také: Auch er nahm daran teil.Také on se toho zúčastnil.

taxík: ein Taxi nehmenvzít si taxík

ubírat: Äpfel aus der Schüssel nehmenubírat jablka z misky

ubývat: Der Mond nimmt ab.Měsíc ubývá.

váha: etw. auf die leichte Schulter nehmenbrát co na lehkou váhu

věšák: etw. vom Kleiderhaken nehmensundat co z věšáku

vnímat: Er nimmt seine Umgebung nicht wahr.Nevnímá svoje okolí.

vodítko: den Hund an die Leine nehmenuvázat psa na vodítko

vtáhnout: Der Krimi nahm ihn ganz gefangen.Detektivka ho zcela vtáhla.

vzestup: einen Aufschwung nehmenbýt na vzestupu

vzít si: j-n zum Mann/zur Frau nehmenvzít si koho za muže/ženu

vzor: sich j-n/etw. zum Vorbild nehmenbrát (si) koho/co za vzor

zahřátí: Nehmen Sie etwas zum Aufwärmen?Dáte si něco na zahřátí?

zajatec: j-n als Gefangenen nehmenvzít koho jako zajatce

zavděk: Er nahm auch mit einer kleineren Wohnung vorlieb.Vzal zavděk i menším bytem.

zazlívat: Nehmen Sie es mir, bitte, nicht übel!Nezazlívejte mi to!

zmáčknout: Die Polizei hat ihn in die Mangel genommen.Policie ho zmáčkla.

žena: Er nahm sie zur Frau.Vzal si ji za ženu.

dělat: j-n auf die Schippe/den Arm nehmendělat si z koho dobrý den

jed: Darauf kannst du Gift nehmen.Na to můžeš vzít jed.

křídlo: j-n unter seine Fittiche nehmenvzít koho pod svá ochranná křídla

lehký: etw. auf die leichte Schulter nehmenbrát co na lehkou váhu

míra: bei j-m Maß (für Kleid) nehmenbrát komu míru (na šaty)

moct: Darauf kannst du Gift nehmen.Na to můžeš vzít jed.

muška: j-n aufs Korn nehmenvzít si koho na mušku

noha: die Beine unter die Arme nehmenvzít nohy na ramena

ochrana: j-n in Schutz/Obhut nehmenvzít koho pod ochranu

otupit: etw. Dat die Spitze nehmenpřen. otupit ostří čemu

plachta: j-m den Wind aus den Segeln nehmenvzít komu vítr z plachet

podlaha: etw. von Grund auf nehmenvzít co od podlahy

prakticky: im Grunde genommenprakticky vzato

příklad: sich an j-m/etw. ein Beispiel nehmenbrát si příklad z koho/čeho

rameno: die Beine unter die Arme nehmenvzít nohy na ramena