Hlavní obsah

Vertrag

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  • dohoda, smlouva, úmluvaslang. j-n unter Vertrag nehmenangažovat koho herce ap.mit j-m/etw. einen Vertrag (ab)schließenuzavřít s kým/čím smlouvuvon einem Vertrag zurücktretenodstoupit od smlouvy

Vyskytuje se v

Puff: einen Puff vertragen (können)něco snést, nebýt žádná citlivka

vertragen: sich vertragenmit j-m snést se, rozumět si, vycházet s kým

für: ein Vertrag für drei Monatesmlouva na tři měsíce

Kritik: keine Kritik vertragennesnést žádnou kritiku

langfristig: einen langfristigen Vertrag abschließenuzavřít dlouhodobou smlouvu

ablaufen: Wann läuft der Vertrag ab?Kdy vyprší smlouva?

Ausfertigung: ein Vertrag in drei Ausfertigungensmlouva ve třech vyhotoveních

Einschränkung: Der Vertrag gilt ohne Einschränkung.Smlouva platí bez výhrad.

Gültigkeit: Der Vertrag hat gestern seine Gültigkeit erlangt.Smlouva včera nabyla platnosti.

verletzen: einen Vertrag verletzenporušit smlouvu

vertragen: keine Sonne vertragennesnášet slunce

vertragen: keinen Alkohol vertragennesnášet alkohol

vertragen: die Wahrheit nicht vertragenneunést pravdu

část: část smlouvyein Bestandteil des Vertrags

nájemník: uzavřít smlouvu s nájemníkemeinen Vertrag mit dem Mieter abschließen

nést: Jak to neseš?Wie verträgst du das?

nevypověditelný: nevypověditelná smlouvaein unkündbarer Vertrag

odpor: Nesnese žádný odpor.Er verträgt keinen Widerspruch.

parafovat: parafovat smlouvuden Vertrag paraphieren

podepsat: podepsat smlouvueinen Vertrag unterschreiben

přepracovat: přepracovat smlouvuden Vertrag überarbeiten

publikovat: Smlouva byla publikována v plném znění.Der Vertrag wurde in voller Fassung veröffentlicht.

rozvázat: rozvázat smlouvuden Vertrag kündigen

signatář: signatář smlouvyder Signatar/Unterzeichner eines Vertrags

smlouva: odstoupit od smlouvyvom Vertrag zurücktreten

smlouva: porušit smlouvueinen Vertrag verletzen

stvrdit: stvrdit smlouvu přísahoueinen Vertrag mit einem Eid bekräftigen

ukrytý: najít ukrytou smlouvueinen versteckten Vertrag finden

uzavřít: uzavřít smlouvueinen Vertrag abschließen

výhodný: výhodná koupě/smlouvaein günstiger Kauf/Vertrag

vyhotovit: vyhotovit smlouvueinen Vertrag ausfertigen