Hlavní obsah

smlouva

Podstatné jméno, rod ženský

  • der Vertrag, der Kontraktodstoupit od smlouvyvom Vertrag zurücktretenporušit smlouvueinen Vertrag verletzenpracovní smlouva na dobu určitou/neurčitouder Zeitvertrag/unbefristeter Arbeitsvertrag

Vyskytuje se v

bod: bod smlouvyder Vertragspunkt

exkluzivní: exkluzivní smlouvader Exklusivvertrag

kolektivní: kolektivní smlouvader Kollektivvertrag

kupní: kupní smlouvader Kaufvertrag

manželský: manželská smlouvader Ehevertrag

nájemní: nájemní poměr/smlouvadas Mietverhältnis/der Mietvertrag

nakladatelský: nakladatelská smlouvader Verlagsvertrag

náležitost: formální náležitosti smlouvyformale Vertragsbestandteile

obchodní: obchodní smlouvader Handelsvertrag

pojistný: pojistná smlouvader Versicherungsvertrag

pracovní: pracovní poměr/smlouvadas Arbeitsverhältnis/der Arbeitsvertrag

přátelský: přátelská smlouvader Freundschaftsvertrag

spojenecký: spojenecká smlouvader Bündnisvertrag

sponzorský: sponzorská smlouvader Sponsorvertrag

část: část smlouvyein Bestandteil des Vertrags

nájemník: uzavřít smlouvu s nájemníkemeinen Vertrag mit dem Mieter abschließen

nevypověditelný: nevypověditelná smlouvaein unkündbarer Vertrag

odstavec: odstavec smlouvy/zákonader Vertragsabschnitt/Abschnitt eines Gesetzes

parafovat: parafovat smlouvuden Vertrag paraphieren

podepsat: podepsat smlouvueinen Vertrag unterschreiben

přepracovat: přepracovat smlouvuden Vertrag überarbeiten

připravit: práv. připravit kupní smlouvueinen Kaufvertrag vorbereiten

publikovat: Smlouva byla publikována v plném znění.Der Vertrag wurde in voller Fassung veröffentlicht.

rozvázat: rozvázat smlouvuden Vertrag kündigen

signatář: signatář smlouvyder Signatar/Unterzeichner eines Vertrags

stvrdit: stvrdit smlouvu přísahoueinen Vertrag mit einem Eid bekräftigen

ukrytý: najít ukrytou smlouvueinen versteckten Vertrag finden

uzavřít: uzavřít smlouvueinen Vertrag abschließen

výhodný: výhodná koupě/smlouvaein günstiger Kauf/Vertrag

vyhotovit: vyhotovit smlouvueinen Vertrag ausfertigen

für: smlouva na tři měsíceein Vertrag für drei Monate

langfristig: uzavřít dlouhodobou smlouvueinen langfristigen Vertrag abschließen

Vertrag: uzavřít s kým/čím smlouvumit j-m/etw. einen Vertrag (ab)schließen

ablaufen: Kdy vyprší smlouva?Wann läuft der Vertrag ab?

Ausfertigung: smlouva ve třech vyhotoveníchein Vertrag in drei Ausfertigungen

Einschränkung: Smlouva platí bez výhrad.Der Vertrag gilt ohne Einschränkung.

Gültigkeit: Smlouva včera nabyla platnosti.Der Vertrag hat gestern seine Gültigkeit erlangt.

kündigen: Vypověděl nájemní smlouvu na svůj byt.Er hat seine Wohnung gekündigt.

verletzen: porušit smlouvueinen Vertrag verletzen

smlouva: pracovní smlouva na dobu určitou/neurčitouder Zeitvertrag/unbefristeter Arbeitsvertrag

aufwirbeln: viel Staub aufwirbeln(z)vířit prach, (z)působit velký rozruch událost, akce ap.

Bein: sich nicht (mehr) auf den Beinen halten könnensotva se udržet na nohou únavou, vyčerpáním ap.

beißen: Hunde, die (viel) bellen, beißen nicht.Pes, který štěká, nekouše.

dahinterstecken: Da steckt nicht viel dahinter.Z toho se nestřílí.

empfinden: (sehr) viel für j-n empfindenmít (velmi) rád koho

helfen: sich nicht (mehr) zu helfen wissennevědět si (už) rady

Holz: viel Holzstrašně moc peněz ap.

kennen: sich nicht mehr kennen (vor ...)neznat se, neovládnout se vzteky ap.

Lärm: viel Lärm um nichtsmnoho povyku pro nic

mehr: mehr und mehrvíc(e) a víc(e), čím dál tím víc

nichts: viel Lärm um nichtsmnoho povyku pro nic

nie: nie wieder/mehruž nikdy, nikdy víc(e), víckrát ne

noch: noch (viel) + Komparativještě (mnohem) + 2. stupeň

Piep: keinen Piep mehr machenuž si ani nepípnout mlčet, umřít

sagen: sich nichts (mehr) zu sagen habennemít si (již) co říct

schlecht: mehr schlecht als rechtnic moc, žádná sláva

Schmalz: viel Schmalz kostenkoho pěkně vyšťavit

sehen: j-n/etw. nicht mehr sehen könnennemoci koho/co už ani vidět

Sinn: j-m nicht (mehr) aus dem Sinn gehennejít komu z hlavy

Staub: viel Staub aufwirbelnzpůsobit velký rozruch, rozvířit stojaté vody

stehen: nicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht(už) nevědět, kde člověku hlava stojí

Stück: in vielen Stückenv mnoha směrech

verlieren: nichts (mehr) zu verlieren habennemít (už) co ztratit

viel: ein bisschen vieltrochu moc

wenig: nicht mehr und nicht wenigernic víc nic míň, ani více ani méně

Wesen: viel Wesen um etw. machendělat si těžkou hlavu z čeho

Wind: viel Wind um etw. machendělat mnoho povyku kolem čeho, pro co

zu viel: zu viel des Guten, des Guten zu viel seinbýt příliš

Ähnlichkeit: viel Ähnlichkeit mit j-m habenv mnohém se podobat komu

bei: viel Geld bei sich habenmít u sebe hodně peněz

davon: Kein Wort mehr davon!Už ani slovo o tom!

doppelt: doppelt so vieldvakrát tolik

eineinhalb: eineinhalb mal so vieljedenapůlkrát tolik

Hälfte: um die Hälfte mehr habenmít o polovinu více

Herr: mein Herr und Meistermůj pán a vládce manžel

Kraft: j-n viel Kraft kostenstát koho mnoho sil

tausend: viel(e) tausend Zuschauertisíce diváků

Voraus: besten/vielen Dank im Vorauspředem mnohokrát děkuji

Wirbel: viel Wirbel um j-n/etw. machendělat velký rozruch kolem koho/čeho

Zeit: mehr Zeit brauchenpotřebovat více času

abfallen: In der Küche fällt immer viel ab.V kuchyni toho vždycky hodně zůstane.

abhängen: Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.

abrutschen: Ihre Leistungen rutschen immer mehr ab.Její výkony se stále zhoršují.

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

Anlauf: mehr Anlauf nehmenvíce se rozběhnout

aufhaben: viel aufhabenmít hodně úkolů

aufhalsen: j-m viel Arbeit aufhalsenhodit komu na krk spoustu práce

aus: Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.

ausstehen: Er hat viel Böses ausstehen müssen.Musel vydržet hodně špatného.

befahren: Er hat viele Länder befahren.Sjel mnoho zemí.

beschäftigen: Wie viel Leute beschäftigt er?Kolik lidí zaměstnává?

besitzen: keine Glück mehr besitzenjiž nemít štěstí

bestellen: Bestelle ihm viele Grüße von mir!Moc ho ode mě pozdravuj!

betreten: Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten.Do tohoto obchodu už nevkročím.

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

bieten: Er hat nicht viel zu bieten.Nemá moc co nabídnout.

brennen: Das Gewürz in der Soße brennt viel.Koření v omáčce strašně pálí.

da: Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.

dafür: Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.Dala za to hodně peněz.

darunter: in vielen Ländern, darunter der Schweizv mnoha zemích, mezi nimi i ve Švýcarsku

dazwischen: Es war viel Unkraut dazwischen.Bylo mezi tím hodně plevele.

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

dergleichen: und dergleichen mehr (u. dgl. m.)a podobně (apod.)

doch: Sie ist doch kein Kind mehr!Už přece není dítě!

durchlaufen: Das Produkt durchläuft mehrere Qualitätskontrollen.Produkt projde několika kontrolami kvality.

durchwachen: Sie hat viele Nächte am Bett des Kranken durchwacht.Probděla mnoho nocí u lůžka nemocného.

eben: Das ist eben nicht mehr zu ändern.To už se holt nezmění.

einbilden: Sie bildete sich viel auf ihre Schönheit ein.Byla namyšlená na svou krásu.

einräumen: Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

geben: Er gibt viel auf sein Aussehen.Dbá hodně o svůj vzhled.

gelten: Diese Münze gilt nicht viel.Tato mince nemá velkou hodnotu.

genießbar: Die Salami ist nicht mehr genießbar.Ten salám se už nedá jíst.

gleich: Sie sind sich in vielem gleich.Jsou si v mnohém podobní.

Glück: viel Glück in der Liebe/im Spiel habenmít hodně štěstí v lásce/ve hře

haben: viel Geld habenmít hodně peněz

halten: Die meisten haben doch zu dir gehalten.Většina stála přece při tobě.

handeln: Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.

herhaben: Wo hat er so viel Geld her?Kde vzal tolik peněz?

hin: Die Arbeit vollzog sich über mehrere Monate hin.Práce se protáhla až na několik měsíců.

hindern: Viel Licht hindert mich beim Schlafen.Moc světla mě ruší při spaní.

immer: Es kommen immer mehr Leute.Přichází stále více lidí.

kommen: Sein Husten kommt vom vielen Rauchen.Jeho kašel je způsobený nadměrným kouřením.

kosten: Wie viel kostet es?Kolik to stojí?

leisten: Er hat in seinem Leben schon ziemlich viel geleistet.Ve svém životě toho už hodně vykonal.

Leute: Die Fabrik beschäftigt mehr als 200 Leute.Továrna zaměstnává více jak 200 lidí.

machen: Wie viel macht das zusammen?Kolik to dělá celkem?

děkovat: Vielen Dank.Děkuji moc(krát).

dík: vielen Dankdíky moc

dost: mehr als genug habenmít víc než dost

existovat: Es gibt mehrere Möglichkeiten.Existuje více způsobů.

méně: viel wenigermnohem méně

mnoho: Viel Erfolg!Mnoho zdaru!

námaha: viel Mühe auf etw. aufwendenvynaložit velkou námahu k čemu

řeč: nicht viele Reden machennenadělat moc řečí

vědět: sich keinen Rat (mehr) wissennevědět si rady

ažaž: Mir wird das zu viel.Mám toho ažaž.

bavit se: Viel Vergnügen/Spaß!Dobře se bavte!

daleko: weitaus besser/mehr/früherdaleko lépe/více/dříve

dáma: Der König zählt mehr als die Dame.Král má větší hodnotu než dáma.

dát: Wie viel hast du dafür bekommen?Co ti za to dali?

denně: Wie viel Stunden pro Tag arbeiten Sie?Kolik hodin denně pracujete?

dřív: Früher gab es hier mehr Leute.Dřív tu bylo víc lidí.

důvod: viele Gründe für etw. habenmít mnoho důvodů pro co

energie: viel Energie aufwendenvynaložit hodně energie

hodně: viel Geld/Zeithodně peněz/času