Hlavní obsah

nehmen

Slovesonimmt, nahm, h. genommen

 1. vzít/brát, uchopitein Glas in die Hand nehmenvzít sklenici do rukyeine Katze auf den Schoß nehmenvzít kočku na klín
 2. vzít, (z)kazit, znemožnit radost ap.j-m den Spaß nehmenzkazit komu srandu
 3. etw. Akk von j-m zbavit, zprostit koho čeho člověka strachu ap.
 4. přijmout, akceptovat, vzítj-s Angebot nehmenpřijmout čí nabídku
 5. für etw. vzít (si) za co peníze za službu ap.
 6. kniž.zu sich dát si, vzít si na pití, na jídlo ap.ein Bier zu sich nehmendát si pivo
 7. brát, uží(va)t lék ap.eine Arznei nehmenužívat lék
 8. für/als j-n/etw. brát, považovat, pokládat za koho/co souseda za přítele ap.etw. für/als ein gutes Zeichen nehmenbrát co jako dobré znamení
 9. j-n/etw. irgendwie brát koho/co jaketw. sehr ernst nehmenbrát co velmi vážněWie mans nimmt.Jak se to vezme.
 10. vybrat zatáčku ap., zvládnout, zdolat
 11. natočit, nahrát na magnetofon ap.
 12. nafotit, nafilmovat
 13. užívá se s podstatným jménem k vyjádření sdělení opisemAbschied von j-m nehmenrozloučit se s kýmin Betrieb nehmenuvést do provozukein Ende nehmennebrat konceEinfluss auf j-n/etw. nehmenmít vliv na koho/coetw. in Anspruch nehmennárokovat, požadovat co
 14. sich nehmen vzít si, najmout si uklízečku ap.
 15. j-n zum Mann/zur Frau nehmen vzít/brát si za muže/ženu provdat se, oženit se

Vyskytuje se v

Acht: etw. Akk in Acht nehmendávat pozor na co

Angriff: etw. Akk in Angriff nehmenzahájit co, pustit se do čeho do práce ap.

Anspruch: j-n/etw. in Anspruch nehmenpoužít, využít koho/co

Arm: j-n auf den Arm nehmenvodit koho za nos, utahovat si z koho

Arm: die Beine unter die Arme nehmenvzít nohy na ramena

Bein: die Beine in die Hand nehmenvzít nohy na ramena

Beispiel: sich Dat an j-m/etw. ein Beispiel nehmenvzít si z koho/čeho příklad

Beschlag: j-n/etw. in Beschlag nehmenzabrat (si) koho/co jen pro sebe

Bezug: Bezug auf j-n/etw. nehmenodvolávat se na koho/co na něčí dopis ap.

Brust: einen zur Brust nehmenpřihnout si, dát si do nosu

Empfang: etw. Akk in Empfang nehmenpřijmout co

Gebet: j-n ins Gebet nehmenpromluvit komu do duše důrazně napomenout

Gewahrsam: j-n in (polizeilichen) Gewahrsam nehmenvzít do vazby koho

Gift: auf etw. Akk Gift nehmen könnenmoci vzít na co jed

Grund: im Grunde (genommen)v podstatě (vzato), vlastně

Kandare: j-n an die Kandare nehmen/bringen, bei j-m die Kandare anziehenpřitáhnout komu uzdu

Kappe: etw. Akk auf seine (eigene) Kappe nehmenvzít co na své triko

Kauf: etw. Akk in Kauf nehmenpočítat, smířit se s čím s nepříjemnostmi ap.

Lauf: seinen Lauf nehmenjít svou cestou

Lupe: j-n/etw. unter die Lupe nehmenposvítit si na koho/co

Mangel: j-n durch die Mangel drehen/in die Mangel nehmenvzít (si) koho do parády

Maß: j-n Maß nehmenseřvat koho

Münze: etw. Akk für bare Münze nehmenbrát co za bernou minci

Notiz: Notiz von j-m/etw. nehmenpovšimnout si koho/čeho

Platz: Platz nehmenposadit se, sednout si

Schlafittchen: j-n am Schlafittchen nehmen/kriegen/packenchytit koho pod krkem, dát komu na frak

Schlepp: j-n/etw. in Schlepp nehmenvzít koho/co do vleku

Schulter: etw. Akk auf die leichte Schulter nehmenbrát na lehkou váhu co

Schutz: j-n vor j-m/etw., gegen j-n/etw. in Schutz nehmenvzít koho pod ochranu před kým/čím

Visier: j-n/etw. ins Visier nehmenvzít si koho/co na mušku, zaměřit se na koho/co

Wind: j-m den Wind aus den Segeln nehmenbrát komu vítr z plachet

Wort: j-m das Wort aus dem Munde nehmenbrát komu slova z úst

Wurst: sich Dat nicht die Wurst vom Brot nehmen lassennenechat se vyšachovat

Zahlung: etw. Akk in Zahlung nehmenpřijmout co jako protihodnotu

Zange: j-n in die Zange nehmen(při)skřípnout koho zločince ap.

Zeit: sich Dat für j-n/etw. Zeit nehmenudělat si čas na koho/co

aus: das Kleid aus dem Schrank nehmenvzít šaty ze skříně

Hand: j-n bei der Hand nehmenvzít koho za ruku dítě ap.

schroff: ein schroffes Ende nehmenvzít nečekaný konec

Urlaub: Urlaub nehmenvzít si dovolenou

abnehmen: Sie nahm dem Briefträger das Päckchen ab.Převzala od listonoše balíček.

abnehmen: Der Mond nimmt ab.Měsíc ubývá.

Abschied: kniž. von j-m/etw. Abschied nehmenrozloučit se s kým/čím

Anlauf: mehr Anlauf nehmenvíce se rozběhnout

Arm: j-n in die Arme nehmenvzít koho do náruče

Arm: j-n auf den Arm nehmenvzít koho do náruče

aufnehmen: Der Vater nahm das Kind auf.Otec zvedl dítě do náručí.

aufnehmen: Das Kreatin nimmt Wasser auf.Kreatin váže vodu.

Aufschwung: einen Aufschwung nehmenbýt na vzestupu/v rozmachu, rozmáhat se

Bad: ein Bad nehmendát si koupel

bitte: Nehmen Sie bitte Platz!Posaďte se, prosím!

dass: Nimm eine Jacke, dass du dich nicht erkältest.Vezmi si bundu, ať se nenachladíš.

Deckung: in Gruben Deckung nehmenkrýt se v jámách

Ende: kein Ende nehmennebrat konce

ernst: seine Arbeit ernst nehmenbrát svou práci vážně

Gebrauch: ein neues Gerät in Gebrauch nehmenzačít používat nový přístroj

Gift: Gift nehmenvzít si jed otrávit se

hernehmen: Wo nehme ich Geld her?Kde vezmu peníze?

hiervon: Hiervon nahm sie zehn Stück.Z toho si vzala deset kousků.

jäh: ein jähes Ende nehmenvzít náhlý konec

Kreuz: Er nahm sein Kreuz auf sich.Vzal na sebe svůj kříž.

Pfand: etw. als Pfand nehmenvzít si co jako zástavu

Pflege: ein Kind in Pflege nehmenvzít si dítě do opatrování

Rahmen: etw. aus dem Rahmen nehmenvyjmout co z rámu

Rechtsanwalt: sich einen Rechtsanwalt nehmennajmout si advokáta

Rücksicht: auf j-n/etw. Rücksicht nehmenbrát ohled na koho/co

Schaufel: auf die Schaufel nehmennabrat na lopatu

Stunde: (privat) Stunden in etw. nehmenbrát (soukromé) hodiny čeho

Sturm: etw. im Sturm nehmenvzít co útokem

tragisch: Nimm es nicht so tragisch!Neber to tak tragicky!

unerwartet: eine unerwartete Wende nehmenvzít nečekaný obrat

Untersuchungshaft: j-n in Untersuchungshaft nehmenvzít koho do vyšetřovací vazby

Vertrag: slang. j-n unter Vertrag nehmenangažovat koho herce ap.

vornehmen: Nehmt Ihre Stühle mit vor!Vezměte si židle dopředu!

vornehmen: Ich nahm mir vor, mit dem Rauchen aufzuhören.Předsevzala jsem si, že přestanu kouřit.

wörtlich: etw. (allzu) wörtlich nehmenbrát co (příliš) doslova