Hlavní obsah

zeit

Die, podstatné jméno~, ~en

 1. čas plynoucíDie Zeit vergeht rasch.Čas ubíhá rychle.
 2. čas, doba přiměřená, příhodnázur rechten Zeit kommenpřijít v pravou chvílizu jeder Zeitv každou dobuzu bestimmten Zeitenv určitých intervalechvor einiger Zeitpřed časemzu gegebener Zeitv pravý časzurzeitprávě, zrovna
 3. časové pásmo, čas středoevropský ap.
 4. doba, období, čas(y)vor längerer Zeitpřed delší dobouseit der/jener Zeitod té/určité dobyzu der Zeit, als...v (té) době, kdy...auf/für kurze Zeit verreisenkrátkodobě odcestovatin der letzten Zeitv poslední doběfür alle Zeitennavždyeine ganze Zeitcelou věčnost
 5. doba, čas k dispoziciSein Hobby kostet (viel) Zeit.Jeho koníček stojí (hodně) času.Die Sache dauert seine Zeit.Ta záležitost potřebuje svůj čas.Die Zeit ist um.Čas vypršel.keine Zeit habennemít časfür j-n/etw. Zeit habenmít čas na koho/comehr Zeit brauchenpotřebovat více času
 6. sport.čas naměřený
 7. období, doba, epocha část historiein unserer Zeitv naší dobězu allen Zeitenve všech dobácheine Sage aus alter Zeitpověst ze starých časůin der heutigen Zeitv dnešní doběin jüngster Zeitv poslední době

Die, podstatné jméno~, ~en

 1. mit der Zeit časem, postupně, nakonec
 2. j-s Zeit ist gekommen nadešel čí čas k určitému činu
 3. es ist (an der) Zeit je na čase něco udělat
 4. es ist hohe Zeit je nejvyšší čas
 5. von Zeit zu Zeit čas od času
 6. auf Zeit dočasně, na dobu určitouj-n (nur) auf Zeit einstellenzaměstnat koho (jen) na dobu určitou
 7. j-m die Zeit mit etw. vertreiben krátit komu čas čím
 8. die Zeit totschlagen hovor. hanl.zabíjet čas
 9. Zeit gewinnen získat čas
 10. sich Dat Zeit lassen dát si (na) čas při čem, s čím
 11. sich Dat für j-n/etw. Zeit nehmen udělat si čas na koho/co
 12. auf Zeit spielen sport. slang.hrát o čas
 13. (Ach) Du liebe Zeit! Propánajána!, Propánakrále!

Slovní spojení

Abfahrtszeit Abflugzeit Altsteinzeit Amtszeit Anflugzeit Anlaufzeit Arbeitszeit Ausfallzeit Balzzeit Barockzeit Besuchszeit Blütezeit Bronzezeit Brotzeit Brunstzeit Eiszeit Entstehungszeit Entwicklungszeit Erntezeit Essenszeit Faschingszeit Fastenzeit Freizeit Freizeitgestaltung Freizeitwert Frühzeit Geschäftszeit Halbzeit Hauptverkehrszeit Hegezeit Hochzeit Jetztzeit Jugendzeit Jungsteinzeit Kupferzeit Kurzzeitgedächtnis Laichzeit Langzeitarbeitslose Langzeitgedächtnis Laufzeit Lebenszeit Lehrzeit Mahlzeit Metallzeit Mittagszeit Neuzeit Ortszeit Passionszeit Probezeit Pubertätszeit Regenzeit Rekordzeit Schlafenszeit Schonzeit Siegerzeit Sommerzeit Spielzeit Spitzenzeit Steinzeit Stillzeit Stoßzeit Studienzeit Teilzeitarbeit Teilzeitbeschäftigte Teilzeitbeschäftigung Tischzeit Trockenzeit Uhrzeit Urlaubszeit Wartezeit Weihnachtszeit Öffnungszeit Übergangszeit

Vyskytuje se v

Geld: Zeit ist Geld.Čas jsou peníze!

sein: Zeit ist Geld.Čas jsou peníze.

undenklich: seit undenklicher Zeitod nepaměti, odpradávna

verlieren: keine Zeit verlierenneztrácet čas velmi pospíchat

Zahn: der Zahn der Zeitzub času

zeit: zeit meines Lebens(po) celý můj život

Zeit: mit der Zeitčasem, postupně, nakonec

gewöhnlich: zur gewöhnlichen Zeit kommenpřijít v obvyklou dobu

hinter: Er hat eine schwere Zeit hinter sich.Má za sebou těžké období.

jaja: Jaja, das waren noch Zeiten!Jo jo, to bývaly časy.

nie: nie Zeit habennemít nikdy čas

unnütz: die Zeit unnütz vertunzbytečně promarnit čas

zu: zu keiner Zeitnikdy

Abflug: die Zeit des Abflugesčas odletu

ablaufen: Deine Zeit ist abgelaufen.Tvůj čas vypršel.

absehbar: in absehbarer Zeitv dohledné době

brauchen: Das braucht seine Zeit.To chce čas.

doch: Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.Má sice málo času, přesto přijde.

durchbeißen: Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.

erübrigen: für seine Freunde Zeit erübrigennajít si čas na přátele

etlich(er,e,es): Ich brauche dafür noch etliche Zeit.Potřebuji na to ještě nějakou dobu.

gerade: Ich habe gerade keine Zeit.Teď zrovna nemám čas.

haben: Ich habe keine Zeit.Nemám čas.

hetzen: Hetz dich nicht so, du hast Zeit!Nehoň se tak, máš čas!

hin sein: Bis zu dem Termin ist es noch einige Zeit hin.Do termínu zbývá ještě nějaký čas.

insofern: Er wird kommen, insofern es seine Zeit erlaubt.Přijde, pokud mu to čas dovolí.

jetzt: Ich habe jetzt leider keine Zeit.Nemám teď bohužel čas.

kein, keine: Sie hat keine Zeit.Nemá čas.

letzt(er,e,es): In der letzten Zeit bin ich sehr müde.Poslední dobou jsem velmi unavená.

Minute: eine Minute Zeit habenmít minutku (času)

noch: Hast du noch fünf Minuten Zeit?Máš ještě pět minut čas?

nur: Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.Viděl jsem ho jen chvíli.

Opfer: kein Opfer an Zeit scheuennebát se obětovat čas

recht: Es ist die rechte Zeit, nach Hause zu gehen.Je právě ten správný čas jít domů.

schätzen: Ich habe ihn mit der Zeit schätzen gelernt.Časem jsem se naučil vážit si ho.

schinden: Sie schindet nur Zeit.Jenom hraje o čas.

schlimm: Das waren schlimme Zeiten!To byly zlé časy!

tun: Er hat die ganze Zeit interessiert getan.Celou dobu předstíral zájem.

verfügen: über Zeit frei verfügenvolně disponovat časem

vergehen: Wie die Zeit vergeht!Jak ten čas letí!

vergeuden: Ich habe damit viel Zeit vergeudet.Promarnil jsem tím spoustu času.

wandeln: Die Zeit hat sich gewandelt.Doba se změnila.

weder: Ich habe dafür weder Zeit noch Geld.Nemám na to ani čas, ani peníze.

wenig: Heute habe ich noch weniger Zeit als gestern.Dnes mám ještě méně času než včera.

Wettlauf: přen. der Wettlauf mit der Zeitzávody s časem

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.

rasen: Die Zeit rast!Čas pádí!

čas: wenig Zeit habenmít málo času

doba: seit der Zeit, seitdemod té doby

poslední: in der letzten Zeitposlední dobou

postup: mit der Zeitpostupem času

pravý: zur richtigen Zeit kommenpřijít v pravý čas

rychle: Die Zeit vergeht rasch.Čas ubíhá rychle.

Frage: nur eine Frage der Zeit seinbýt jen otázkou času

římský: Römische Zeithist. doba římská

blízký: in der nächsten Zeitv nejbližší době

časem: Im Laufe der Zeit wirst du das erlernt haben.To se časem naučíš.

dávný: seit ewigen Zeitenod dávných dob

dlouho: etw. ist (schon) lange Zeit herco je (už) dlouho

dnešní: in der heutigen Zeitv dnešní době

dohledný: in absehbarer Zeitv dohledné době

dohnat: verlorene Zeit aufholendohnat ztracený čas

dost: Ich habe genug Zeit.Mám dost času.

dozrát: Die Zeit ist noch nicht reif.Čas ještě nedozrál.

dřívější: in früheren Zeitenv dřívějších dobách

halda: eine Menge Zeit habenmít haldu času

hodně: viel Geld/Zeithodně peněz/času

chaotický: die chaotische Zeitchaotická doba

chtít: Alles braucht seine Zeit.Všechno chce svůj čas.

jak: Wie die Zeit vergeht!Jak ten čas letí!

jednak: Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.

když: Wenn ich Zeit habe, sehe ich fern.Když mám čas, dívám se na televizi.

-li: Wenn du Zeit hast, ruf mich an.Budeš-li mít čas, zavolej mi.

málo: j-m fehlt die Zeitkdo má málo času

marnit: Du darfst nicht deine Zeit verschwenden!Nesmíš marnit čas!

měnit se: Die Zeiten ändern sich.Časy se mění.

minulý: längst vergangene Zeitendoby dávno minulé

mít: Dafür habe ich keine Zeit.Nemám na to čas.

moře: eine Menge Zeit habenmít moře času

načas: j-n/etw. auf kurze Zeit besuchennačas navštívit koho/co

načase: Es ist an der Zeit.Je načase.

nadlouho: Fahren Sie auf lange Zeit weg?Odjíždíte nadlouho?

nahánět: Ich versuche ihn schon einige Zeit zu erreichen.hovor. Naháním ho už nějakou dobu.

nakrátko: Wir sind nur für kurze Zeit gekommen.Přijeli jsme jen nakrátko.

náš, naše: in unserer Zeitv naší době

naučení: die zur Aneignung des Textes notwendige Zeitdoba potřebná k naučení textu

ne: Kommst du? – Nein, ich habe keine Zeit.Přijdeš? – Ne, nemám čas.

nedávný: bis vor kurzer Zeitdo nedávné doby

nehospodárně: die Zeit unwirtschaftlich vergeudennehospodárně mrhat časem

nehybný: unveränderliche Zeitnehybný čas

nějaký: Es dauerte einige Zeit.Trvalo to nějakou dobu.

neklidný: unruhige Zeitneklidná doba

nepravý: zur falschen Zeit kommenpřijít v nepravý čas

nevhodný: zu unpassender Zeit kommenpřijít v nevhodnou dobu

nikdy: nie Zeit habennemít nikdy čas

nyní: Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.Udělám to jindy, nyní nemám čas.

obvyklý: zur gewohnten Zeit essenjíst v obvyklou dobu

odjezd: die Abreise auf unbestimmte Zeit verschiebenodložit odjezd na neurčito

odměřený: abgemessene Zeit habenmít odměřený čas

omezený: begrenzte Zeitomezený čas

plýtvat: Verschwende nicht deine Zeit!Neplýtvej svým časem!

pokročit: Die Zeit ist vorgeschritten.Doba pokročila.

potřebný: notwendige Zeit zu etw. habenmít potřebný čas k čemu

pozdě: etw. für spätere Zeit lassennechat co na později

promarnit: die Zeit mit Warten verschwendenpromarnit čas čekáním

promrhat: viel Zeit vertunpromrhat spoustu času

prostě: Ich habe einfach keine Zeit.Nemám prostě čas.

průběh: sich im Laufe der Zeit verändernzměnit se v průběhu času

přebolet: Jeder Schmerz hört mit der Zeit auf.Časem všechno přebolí.

přesný: genaue Zeitpřesný čas

přílet: die Zeit der Ankunftlet. čas příletu