Hlavní obsah

hinter

Předložka

  1. za kým/čímein Garten hinter dem Hauszahrada za domem
  2. za kým/čím, po kom/čem v určité hierarchii, pořadí ap.hinter j-m an die Reihe kommenpřijít na řadu po kom
  3. za kým uzavřené obdobíEr hat eine schwere Zeit hinter sich.Má za sebou těžké období.
  4. za co

Vyskytuje se v

abbrechen: alle Brücken hinter sich abbrechenspálit za sebou všechny mosty

bringen: etw. Akk hinter sich bringenzvládnout co, poradit si s čím

bringen: j-n hinter Gitter bringenkoho dostat za mříže

Brücke: die/alle Brücken hinter sich Dat abbrechenzbořit/spálit za sebou všechny mosty

Gardine: hinter schwedischen Gardinenza mřížemi ve vězení

Ohr: j-m eins hinter die Ohren gebendát za uši, dát pár facek komu

Ohr: sich Dat etw. Akk hinter die Ohren schreibenzapsat si co za uši

Rock: Er ist/läuft hinter jedem Rock her.Běhá za každou sukní.

Rücken: hinter j-s Rückenza zády koho

Schloss: hinter Schloss und Riegelza mříže(mi)

schreiben: sich etw. Akk hinter die Ohren schreibenzapsat si co za uši

Tür: hinter verschlossenen Türenza zavřenými dveřmi

lang: lange Reise hinter sich habenmít za sebou dlouhou cestu

Tritt: j-m einen Tritt (in den Hintern) versetzenkopnout koho (do zadku)

Einstieg: der vordere/hintere Einstieg bei dem Buspřední/zadní dveře autobusu

faustdick: Der hat es faustdick hinter den Ohren!Ten má za ušima!

Hintern: auf den Hintern fallenpadnout na zadek

Hintern: ein paar auf den Hintern bekommendostat pár na zadek

kratzen: sich hinter den Ohren kratzenškrábat se za ušima

kurz: kurz hinter dem Hauskousek za domem

liegen: Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.Zkouška je ještě přede/už za mnou.

stehen: hinter dem Haus stehenstát za domem

stehen: hinter dem Bruder stehenstát při bratrovi

verbergen: sich hinter einer Hecke verbergenukrývat se za živým plotem

bariéra: stát za bariérouhinter der Barriere stehen

bořit: bořit za sebou všechny mostyalle Brücken hinter sich abbrechen

dokopat: dokopat koho ke svatběj-n/j-m in den Hintern treten, damit er heiratet

podrbat se: podrbat se za uchemsich hinter dem Ohr kratzen

posedět: To dítě chvíli neposedí!Das Kind hat Hummeln im Hintern!

prásknout: prásknout (za sebou) dveřmidie Tür (hinter sich) zuschlagen

přikrčit se: přikrčit se za keříksich hinter einen Busch kauern

pult: stát za pultemhinter dem Ladentisch stehen

stavět se: stavět se na čí stranusich hinter j-n stellen

vršit se: Za domem se vrší odpadky.Hinter dem Haus häufen sich die Abfälle.

vykukovat: Vykukovala za závěsem.Sie schaute hinter dem Vorhang hervor.

za: zahrada za domemein Garten hinter dem Haus

zadek: dostat na zadekeins auf den Hintern bekommen

zadek: utřít si zadeksich den Hintern abwischen

zaklapnout: Dveře za námi zaklaply.Die Tür ist hinter uns zugeschnappt.

zákulisí: v zákulisíhinter den Kulissen, im Hintergrund

zapadat: Papíry zapadaly za stůl.Die Papiere sind hinter den Tisch gefallen.

zapadnout: zapadnout za skříňhinter den Schrank fallen

zkroutit: zkroutit komu ruku za zádyj-m den Arm hinter den Rücken verdrehen

hlava: hodit co za hlavuetw. hinter sich werfen

most: spálit za sebou všechny mostyalle Brücken hinter sich abbrechen

období: mít za sebou těžké obdobíeine schwere Zeit hinter sich haben

opice: expr. být sto let za opicemihinterm Mond leben

rámeček: To si nedá za rámeček.Das wird er sich nicht hinter den Spiegel stecken.

škrábat: škrábat se za uchemsich hinter dem Ohr kratzen

za: mít co za sebouetw. hinter sich haben

zadek: padnout na zadeksich auf den Hintern setzen

zadek: lézt komu do zadkuj-m in den Hintern kriechen

zadek: mít holý zadekkein (ganzes) Hemd (mehr) auf dem Hintern haben

zadnice: padnout na zadnicisich auf den Hintern setzen

zámek: dát koho pod zámekj-n hinter Schloss und Riegel bringen

zavřený: projednávat co za zavřenými dveřmietw. hinter verschlossenen Türen verhandeln