Hlavní obsah

po

Předložka

 1. (později v čase) nachpo oběděnach dem MittagessenOdpovídejte jeden po druhém.Antwortet nacheinander.Už je po všem.Alles ist schon vorbei.Má po starostech.Er hat keine Sorgen mehr.
 2. (o části) -weisevydávat jídlo po částechdas Essen portionsweise ausgebenchodit po třechzu dritt gehen
 3. (za kus ap.) jeDostali po stovce.Sie bekamen je einen Hunderter.
 4. (po povrchu ap.) über, auf, durchchodit po políchdurch die Felder streifenpohladit koho po vlasechj-m über das Haar streichenpo obou stranáchauf beiden Seiten
 5. (až) po (vyjádření meze) (bis) an, (bis) über, (bis) zuvězet ve sněhu až po kolenabis an die Knie im Schnee steckenzamilovaný až po ušibis über beide Ohren verliebt
 6. (kolikáté) zupo prvézum ersten Malpo každéjedes Malpo několikátémehrmals
 7. (během, v průběhu) langpo celý denden ganzen Tag langNapadlo mě to až po cestě.Es ist mir erst unterwegs eingefallen.
 8. (směřování pohybu) nachlapat po dechunach Luft schnappen
 9. (snaha, touha ap.) nach
 10. (původce, příčina, zdroj) nachzdědit dům po otcivom Vater ein Haus erben
 11. (stejně, ve shodě) nach
 12. (prostředek uskutečnění) über
 13. (pokud jde o)hovor. Co je mi po tom?Was geht mich das an?
 14. (podle znaku, měřítka) nach

Vyskytuje se v

bedlivý: po bedlivé úvazenach sorgsamer Abwägung

čich: poznat koho/co po čichuj-n/etw. am Geruch erkennen

domov: touha po domovědas Heimweh

kousek: kousek po kouskuStück für Stück

moře: plavba po mořidie Seefahrt

odsun: odsun Němců po 2. světové válcedie Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg

poptávka: poptávka po prácidie Arbeitsnachfrage

pravice: po pravici kohozu j-s Rechten

pupínek: pupínky po spáledie Scharlachpickel

stesk: stesk po domovědas Heimweh

stránka: po všech stránkáchin jeder Hinsicht

svět: po celém světěin aller Welt

škola: být po školenachsitzen

touha: touha po domovědas Heimweh

touha: touha po majetkudie Habsucht

turné: turné po zahraničídie Auslandstournee

voda: voda po holenídas Rasierwasser, das Aftershave

vzduch: lapat po vzduchunach Luft schnappen

běhat: běhat po úřadechverschiedene Ämter ablaufen

belhat (se): Belhal se po pokoji.Er ist durchs Zimmer gehumpelt.

bláznit: Blázní po čokoládě.Er ist verrückt nach Schokolade.

bloudit: Bloudil pohledem po místnosti.Sein Blick irrte durch den Raum.

být: Co je ti po tom?Was geht dich das an?

být: Bylo po půlnoci.Es war nach Mitternacht.

celý: po celý denden ganzen Tag

courat se: courat se po městěsich in der Stadt herumtreiben

čtyři: lézt po čtyřechauf allen vieren kriechen

dát: dát si po obědě kávunach dem Mittagessen einen Kaffee trinken

dávka: výraznější vedlejší účinky po první očkovací dávcestärkere Nebenwirkungen nach der ersten Impfdosis

dědictví: dědictví po otciväterliches Erbe

dědit: dědit dům po rodičíchein Haus von den Eltern erben

dobré: říkat komu co po dobrémj-m etw. im Guten sagen

dohoda: po předchozí dohoděnach vorheriger Vereinbarung

dolít: Dolil šálek po okraj.Er goss die Tasse randvoll.

dolů: jít po schodech dolůdie Treppe hinuntergehen

domluva: učinit co po vzájemné domluvěetw. nach gegenseitiger Absprache tun

drak: pouštět po větru drakaeinen Drachen im Wind (auf)steigen lassen

dvanáct: vejce balená po dvanácti kusecheine Zwölferpackung Eier

etapa: dělat co po etapáchetw. etappenweise machen

hlad: hlad po penězíchdie Gier nach Geld, die Geldgier

hladový: hladový po penězíchgeldgierig

hledaný: zločinec hledaný po celé Evropěein in ganz Europa gesuchter Verbrecher

hledat: hledat co po kapsáchetw. in den Taschen suchen

hmatat: hmatat po klicenach der Klinke tasten

hned: hned po oběděgleich nach dem Mittagessen

jet: jet prstem po řádcích v knizemit dem Finger über die Zeilen im Buch fahren

jízda: okružní jízda po městědie Stadtrundfahrt

jmenovat se: jmenovat se po matcenach der Mutter heißen

kmitat: expr. kmitat po pokoji sem a tamim Zimmer hin und her schwingen

koleno: lézt po kolenou před kýmvor j-m auf den Knien rutschen

koulet se: Slzy se jí koulejí po tváři.Die Tränen rollen ihr über die Wangen.

ks.: Zboží je baleno po 10 ks.Die Ware ist per 10 St. verpackt.

lapat: lapat po dechunach Atem ringen

léto: po celá létajahrelang

levice: sedět komu po levicij-m zur Linken sitzen

levý: po levé stranězur linken Seite

nahoru: stoupat po schodech nahorudie Treppe hinaufsteigen

následovat: Po období dešťů následovalo sucho.Auf die Regenzeiten folgte die Dürre.

následovat: Po přednášce následovala diskuze.An die Vorlesung war eine Diskussion angeschlossen.

nastoupit: nastoupit po nemoci do prácenach der Krankheit wieder die Arbeit antreten

nořit se: nořit se po kolena do vodybis zu den Knien im Wasser versinken

oddech: chvíle oddechu po prácieine Atempause nach der Arbeit

odmlčet se: Po deseti letech koncertování se odmlčeli.Nach zehn Jahren haben sie das Konzertieren abgebrochen.

odpadnout: Mladý běžec odpadl po prvním kole.Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.

ohlédnout se: Ohlédni se po nějaké tužce.Schau dich nach einem Bleistift um.

okraj: naplnit co po okrajetw. bis zum Rand füllen

opičit se: opičit se po spolužákovieinen Mitschüler nachäffen

ospalý: být po noční směně ospalýnach der Nachtschicht schläfrig sein

osypat se: Osypal se po jahodách.Er hat von Erdbeeren einen Ausschlag bekommen.

otok: otok po píchnutí včelydie Anschwellung nach einem Bienenstich

padat: Po Vánocích padám pryč.Nach Weihnachten hau' ich ab.

papouškovat: Děti papouškují všechno po dospělých.Die Kinder plappern den Erwachsenen alles nach.

pás: stát ve vodě po pásim Wasser bis zur Taille stehen

patro: vystupovat po schodech do druhého patradie Treppe zum zweiten Stock hinaufsteigen

plavba: plavba po moři/kolem světadie Seefahrt/Weltschifffahrt

plazit se: plazit se po břišeauf dem Bauch kriechen

plazit se: Po domě se plazí psí víno.Wilder Wein kriecht am Haus entlang.

plížit se: plížit se po špičkáchauf Zehenspitzen schleichen

pobíhat: pobíhat po pokojiim Zimmer auf und ab laufen

poděděný: talent poděděný po dědečkovivom Opa geerbtes Talent

podědit: Podědil domek po rodičích.Er erbte das Haus von seinen Eltern.

poflakovat se: poflakovat se po městěin der Stadt herumhängen

pohladit: pohladit dítě po hlavědas Kind über den Kopf streicheln

pohodit: pohodit své věci jen tak po pokojiseine Sachen nur so im Zimmer herumwerfen

poledne: sejít se s kým po polednisich mit j-m nach Mittag treffen

poletovat: Motýli poletují po louce.Schmetterlinge flattern über die Wiese.

poohlédnout se: poohlédnout se po práci v zahraničísich nach der Arbeit im Ausland umsehen

popocházet: nervózně popocházet po pokojinervös hin und her im Zimmer laufen

poptat se: poptat se na úřadě po prácisich beim Amt über die Arbeit erkundigen

porozhlédnout se: porozhlédnout po sálesich im Saal umsehen