Hlavní obsah

kurz

Přídavné jménokürzer, kürzest-

  1. krátký šaty ap.
  2. vor/hinter etw. Dat, nach etw. kousek, těsně před/za čím, po čemetw. kurz vor dem Ziel aufgebenvzdát co kousek před cílemkurz hinter dem Hauskousek za domem
  3. krátce
  4. krátký, stručný poznámka ap.eine kurze Übersicht zur Verfügung stellendát k dispozici krátký přehled
  5. rychlý, v krátkosti/rychlosti rozhodnutí ap.

Vyskytuje se v

barmanský: barmanský kurzder Barkeeperkurs

cimprcampr: etw. kurz und klein hauenrozbít co na cimprcampr

doba: in kürzester Zeitv nejkratší možné době

dolarový: dolarový kurzder Dollarkurs

instruktorský: instruktorský kursder Instruktorenkurs

korespondenční: korespondenční kurzder Korrespondenzkurs

moderátorský: moderátorský kurzder Moderatorenkurs

předtím: kurz vorherkrátce předtím

směnárenský: směnárenský kurzder Wechselkurs

stručně: kurz und bündig, klipp und klarstručně a jasně

trenérský: trenérský kurzder Trainerkurs

výcvikový: výcvikový kurzder Ausbildungskurs

vzdělávací: vzdělávací kursder Bildungskurs

začátečnický: začátečnický kurzder Anfängerkurs

začátečník: kurzy pro začátečníkydie Anfängerkurse

zkratka: verkürzt, kurzve zkratce

donedávna: Bis vor kurzem galt es.Donedávna to platilo.

hledat: den kürzesten Weg suchenhledat nejkratší cestu

intenzivní: intenzivní kurz čehoder Intensivkurs etw. Gen

kápnout: Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.Doufám, že mi z toho něco kápne.

krátce: kurz gesagt/gefasstkrátce řečeno

krátký: eine kurze Pausekrátká přestávka

načas: j-n/etw. auf kurze Zeit besuchennačas navštívit koho/co

nakrátko: Wir sind nur für kurze Zeit gekommen.Přijeli jsme jen nakrátko.

nato: kurz daraufkrátce nato

nedávný: bis vor kurzer Zeitdo nedávné doby

obsah: ein kurzer Artikelinhaltstručný obsah článku

odběhnout: das Büro kurz verlassenodběhnout si na chvíli z kanceláře

odmlčet se: Der Redner hielt kurz inne.Řečník se krátce odmlčel.

odskočit si: Ich gehe nur kurz weg.Jen si na chvíli odskočím.

olejomalba: kurz olejomalbyein Kurs in Ölmalerei

opět: Kurze Röcke sind wieder in.Krátké sukně jsou opět módní.

osmahnout: Du musst erst das Fleisch kurz anbraten.Nejprve musíš maso krátce osmahnout.

pokročilý: kurz pro začátečníky i pokročiléein Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene

potichu: Sei kurz still!Buď chvíli potichu!

před, přede: vor kurzempřed nedávnem

vydechnout: Ich muss kurz Luft holen.Musím si na chvíli vydechnout.

vzhlédnout: Sie sah kurz vom Frühstück auf.Krátce vzhlédla od snídaně.

zavolat si: Ich muss kurz telefonieren.Musím si zavolat.

zkrátka: kurz und gutzkrátka a dobře

noha: Lügen haben kurze Beine.Lež má krátké nohy.

proces: mit j-m/etw. kurzen Prozess machenudělat krátký proces s kým/čím

přijít: zu kurz kommenpřijít zkrátka

abkommen: odchýlit se od kurzuvom Kurs abkommen

besinnen: nach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení

Zeit: auf/für kurze Zeit verreisenkrátkodobě odcestovat

abbauen: Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.Sportovec odpadl krátce před cílem.

Anfänger: kurzy pro začátečníkyKurse für Anfänger

Ärmel: ein Kleid mit kurzen Ärmelnšaty s krátkými rukávy

aufflammen: Ein Feuerzeug flammte kurz auf.Zapalovač krátce vzplanul.

Ausländer: kurzy španělštiny pro cizinceSpanischkurse für Ausländer

bündig: kurz und bündigstručně (a jasně)

dürfen: Darf ich Sie kurz stören?Mohu vás na chvíli vyrušit?

einschreiben: zapsat se do kurzusich für einen Kurs einschreiben

Kurs: zapsat si kurz španělštinyeinen Kurs in Spanisch belegen

kurz: etw. kurz vor dem Ziel aufgebenvzdát co kousek před cílem

mitmachen: navštěvovat kurz vařeníeinen Kochkurs mitmachen

nur: Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.Viděl jsem ho jen chvíli.

prägnant: etw. kurz und prägnant formulierenco krátce a výstižně formulovat

Schnitt: ein kurzer Schnittkrátký (se)střih

Übersicht: eine kurze Übersicht über den Lehrstoffkrátké shrnutí učiva

vorher: kurz vorherkrátce předtím

gut: kurz und gutzkrátka a dobře

kommen: zu kurz kommenpřijít zkrátka

Lüge: Lügen haben kurze Beine.Lež má krátké nohy.

Prozess: mit j-m/etw. kurzen Prozess machenudělat s kým/čím krátký proces

Toresschluss: kurz vor Toresschlussv hodině dvanácté, za pět minut dvanáct

Bein: Lügen haben kurze Beine.Lež má krátké nohy.