Hlavní obsah

kurz

Přídavné jménokürzer, kürzest-

  1. krátký šaty ap.
  2. vor/hinter etw. Dat, nach etw. kousek, těsně před/za čím, po čemetw. kurz vor dem Ziel aufgebenvzdát co kousek před cílemkurz hinter dem Hauskousek za domem
  3. krátce
  4. krátký, stručný poznámka ap.eine kurze Übersicht zur Verfügung stellendát k dispozici krátký přehled
  5. rychlý, v krátkosti/rychlosti rozhodnutí ap.

Vyskytuje se v

barmanský: barmanský kurzder Barkeeperkurs

cimprcampr: rozbít co na cimprcampretw. kurz und klein hauen

doba: v nejkratší možné doběin kürzester Zeit

dolarový: dolarový kurzder Dollarkurs

instruktorský: instruktorský kursder Instruktorenkurs

korespondenční: korespondenční kurzder Korrespondenzkurs

moderátorský: moderátorský kurzder Moderatorenkurs

předtím: krátce předtímkurz vorher

směnárenský: směnárenský kurzder Wechselkurs

stručně: stručně a jasněkurz und bündig, klipp und klar

trenérský: trenérský kurzder Trainerkurs

výcvikový: výcvikový kurzder Ausbildungskurs

vzdělávací: vzdělávací kursder Bildungskurs

začátečnický: začátečnický kurzder Anfängerkurs

začátečník: kurzy pro začátečníkydie Anfängerkurse

zkratka: ve zkratceverkürzt, kurz

donedávna: Donedávna to platilo.Bis vor kurzem galt es.

hledat: hledat nejkratší cestuden kürzesten Weg suchen

intenzivní: intenzivní kurz čehoder Intensivkurs etw. Gen

kápnout: Doufám, že mi z toho něco kápne.Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.

krátce: krátce řečenokurz gesagt/gefasst

krátce: krátce předtímkurz vorher

krátký: krátká přestávkaeine kurze Pause

načas: načas navštívit koho/coj-n/etw. auf kurze Zeit besuchen

nakrátko: Přijeli jsme jen nakrátko.Wir sind nur für kurze Zeit gekommen.

nakrátko: uvázat psa nakrátkoden Hund kurz anbinden

nato: krátce natokurz darauf

nedávný: do nedávné dobybis vor kurzer Zeit

obsah: stručný obsah článkuein kurzer Artikelinhalt

odběhnout: odběhnout si na chvíli z kanceláředas Büro kurz verlassen

odběhnout: Odběhl si na pivo.Er ist kurz auf ein Bier gegangen.

odmlčet se: Řečník se krátce odmlčel.Der Redner hielt kurz inne.

odskočit si: Jen si na chvíli odskočím.Ich gehe nur kurz weg.

olejomalba: kurz olejomalbyein Kurs in Ölmalerei

opět: Krátké sukně jsou opět módní.Kurze Röcke sind wieder in.

osmahnout: Nejprve musíš maso krátce osmahnout.Du musst erst das Fleisch kurz anbraten.

pokročilý: kurz pro začátečníky i pokročiléein Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene

potichu: Buď chvíli potichu!Sei kurz still!

před, přede: před nedávnemvor kurzem

stručně: stručně řečenokurz gesagt

vydechnout: Musím si na chvíli vydechnout.Ich muss kurz Luft holen.

zavolat si: Musím si zavolat.Ich muss kurz telefonieren.

zkrátka: zkrátka a dobřekurz und gut

krátký: mít krátkou paměťein kurzes Gedächtnis haben

noha: Lež má krátké nohy.Lügen haben kurze Beine.

proces: udělat krátký proces s kým/čímmit j-m/etw. kurzen Prozess machen

přijít: přijít zkrátkazu kurz kommen

abkommen: vom Kurs abkommenodchýlit se od kurzu

besinnen: nach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení

Zeit: auf/für kurze Zeit verreisenkrátkodobě odcestovat

abbauen: Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.Sportovec odpadl krátce před cílem.

Anfänger: Kurse für Anfängerkurzy pro začátečníky

Ärmel: ein Kleid mit kurzen Ärmelnšaty s krátkými rukávy

aufflammen: Ein Feuerzeug flammte kurz auf.Zapalovač krátce vzplanul.

Ausländer: Spanischkurse für Ausländerkurzy španělštiny pro cizince

bündig: kurz und bündigstručně (a jasně)

dürfen: Darf ich Sie kurz stören?Mohu vás na chvíli vyrušit?

einschreiben: sich für einen Kurs einschreibenzapsat se do kurzu

Kurs: einen Kurs in Spanisch belegenzapsat si kurz španělštiny

mitmachen: einen Kochkurs mitmachennavštěvovat kurz vaření

nur: Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.Viděl jsem ho jen chvíli.

prägnant: etw. kurz und prägnant formulierenco krátce a výstižně formulovat

Schnitt: ein kurzer Schnittkrátký (se)střih

Übersicht: eine kurze Übersicht über den Lehrstoffkrátké shrnutí učiva

vorher: kurz vorherkrátce předtím