Hlavní obsah

kurz

Přídavné jménokürzer, kürzest-

  1. krátký šaty ap.
  2. vor/hinter etw. Dat, nach etw. kousek, těsně před/za čím, po čemetw. kurz vor dem Ziel aufgebenvzdát co kousek před cílemkurz hinter dem Hauskousek za domem
  3. krátce
  4. krátký, stručný poznámka ap.eine kurze Übersicht zur Verfügung stellendát k dispozici krátký přehled
  5. rychlý, v krátkosti/rychlosti rozhodnutí ap.

Vyskytuje se v

gut: kurz und gutzkrátka a dobře

kommen: zu kurz kommenpřijít zkrátka

kurz: kurz vor knappna poslední chvíli

Lüge: Lügen haben kurze Beine.Lež má krátké nohy.

Prozess: mit j-m/etw. kurzen Prozess machenudělat s kým/čím krátký proces

Toresschluss: kurz vor Toresschlussv hodině dvanácté, za pět minut dvanáct

besinnen: nach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení

Zeit: auf/für kurze Zeit verreisenkrátkodobě odcestovat

abbauen: Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.Sportovec odpadl krátce před cílem.

Ärmel: ein Kleid mit kurzen Ärmelnšaty s krátkými rukávy

aufflammen: Ein Feuerzeug flammte kurz auf.Zapalovač krátce vzplanul.

bündig: kurz und bündigstručně (a jasně)

dürfen: Darf ich Sie kurz stören?Mohu vás na chvíli vyrušit?

nur: Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.Viděl jsem ho jen chvíli.

prägnant: etw. kurz und prägnant formulierenco krátce a výstižně formulovat

Schnitt: ein kurzer Schnittkrátký (se)střih

Übersicht: eine kurze Übersicht über den Lehrstoffkrátké shrnutí učiva

vorher: kurz vorherkrátce předtím

Bein: Lügen haben kurze Beine.Lež má krátké nohy.