Hlavní obsah

nur

Příslovce

  1. jen(om), pouzeIch war nicht krank, nur müde.Nebyla jsem nemocná, jen unavená.
  2. nicht nur... sondern auch nejen ale i
  3. nur dass jenže, jenomže

Částice

  1. jen(om), pouze, tolikoIch habe ihn nur kurze Zeit gesehen.Viděl jsem ho jen chvíli.Sie hat nur 10 Euro bei sich.Má u sebe jen 10 eur.
  2. užívá se ke zdůraznění výpovědiKomm, wann immer du nur willst.Přijď, kdykoliv jen budeš chtít.

Částice

  1. nur so hovor.jen tak bez zvláštního důvodu

Vyskytuje se v

Bahnhof: Ich verstehe (immer) nur Bahnhof.Jsem z toho jelen., Nerozumím tomu ani za mák.

Fell: nur noch Fell und Knochen seinbýt jen kost a kůže velmi hubený

Frage: nur eine Frage der Zeit seinbýt jen otázkou času

Handgriff: nur ein Handgriff seinbýt hračka maličkost

Haut: nur noch Haut und Knochen seinbýt jen kost a kůže

Leiche: Nur über meine Leiche!Jen přes mou mrtvolu!

Mensch: nur (noch) ein halber Mensch seinbýt pouhým stínem být velmi vyčerpán

Müdigkeit: (Nur) Keine Müdigkeit vorschützen!Jen žádnou ulejvárnu!

nicht: nicht nur ... sondern auchnejen ... ale i, nejen ... nýbrž i

nur: nicht nur... sondern auchnejen ale i

Papier: (nur) auf dem Papier (be)stehenbýt jen na papíře

Redensart: Das sind doch nur Redensarten!To jsou jenom řeči!

Scham: nur keine falsche Schamjen žádný falešný stud, jen žádná falešná skromnost

Sorge: Lass das (nur) meine Sorge sein!To je moje starost!, Nech to na mně!

Staat: (nur) zum Staatjen na oko

warten: Na warte!, Warte nur!Jen počkej!, Však uvidíš! hrozba

wenn: wenn ... bloß/doch/nurkéž by, kdyby (tak)

bar: Verkauf nur gegen barprodej jen za hotové

dünn: nur einen dünnen Kaffee trinkenpít jen slabou kávu

einfach: nur eine einfache Fahrkarte kaufenkoupit jen jednoduchou jízdenku

Hälfte: etw. (nur) zur Hälfte bezahlenzaplatit co (jen) z poloviny

literweise: nur literweise verkaufenprodávat jen po litrech

schon: Wenn (es) nur schon morgen wäre!Kdyby (už) tak bylo zítra!

ungern: etw. (nur) ungern tun(u)dělat co (jen) nerad

Zeit: j-n (nur) auf Zeit einstellenzaměstnat koho (jen) na dobu určitou

zu: Nur zu!, Immer zu!Jen tak dál!

Abgabe: Abgabe nur an Erwachseneprodej pouze dospělým

berechnen: Ich berechne Ihnen das nur mit zehn Euro.Účtuji vám za to jen deset eur.

Bereich: Die Fahrkarte gilt nur im Bereich der Stadt.Jízdenka platí jen na území města.

Berührungspunkt: Sie haben nur wenige Berührungspunkte.Mají jen málo společného.

brauchen: Du brauchst es (mir) nur zu sagen.Stačí, když (mi) to řekneš.

darunter: Sie trug nur einen Morgenmantel und nichts darunter.Měla na sobě jen župan a nic pod tím.

dieser, diese, dieses: Ich weiß nur dies, dass er kommt.Vím jen to, že přijde.

durchblättern, durchblättern: Ich habe das Buch nur durchgeblättert/durchblättert.Knihu jsem jen prolistovala.

durchreisen: Wir sind durch Rom nur durchgereist.Římem jsme jen projeli. bez zastavení

einbilden: Du bist nicht krank. – Das bildest du dir nur ein.Ty nejsi nemocný. – To si jen namlouváš.

einrosten: přen. Hier rostest du nur ein.Tady jenom zrezavíš.

erwähnen: etw. nur beiläufig erwähnenzmínit co jen mimochodem

etwa: Er ist nicht etwa dumm, sondern nur faul.Není ani tak hloupý, ale je líný.

fragen: Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.Je jen otázkou, zda budu moci přijít.

Führer: Die Bergbesteigung ist nur mit einem Führer möglich.Výstup na horu je možný jen s průvodcem.

gegen: nur gegen Rezept erhältlichpouze na lékařský předpis

ihn: Sie dachte nur an ihn.Myslela jen na něho.

kennen: etw. nur vom Hörensagen kennenznát co jen z doslechu

Konfektion: Ich trage nur Konfektion.Nosím jen konfekci.

leben: Er lebt nur seiner Musik.Žije jen svou hudbou.

meinesgleichen: Ich verkehre nur mit meinesgleichen.Stýkám se jen se sobě rovnými.

mögen: Wo mag das Kind es nur gehört haben?Kde to to dítě jen mohlo slyšet?

neuerdings: Fahrkarten gibt es neuerdings nur noch am Automaten.Jízdenky se dají koupit nově jen v automatech.

noch: Ich habe nur noch zwei Euro.Mám už jen dvě eura.

Notfall: Bremse nur im Notfall ziehen!Brzdit jen v případě nouze!

pur: Sage mir nur pure Wahrheit.Řekni mi jen čistou pravdu.

Rezept: Dieses Medikament gibt es nur auf Rezept.Tento lék je jen na recept.

Scherz: etw. (nur) aus Scherz sagenříci co (jen) z legrace

schinden: Sie schindet nur Zeit.Jenom hraje o čas.

sehen: Sie sieht nur noch auf/mit einem Auge.Vidí už jen na jedno oko.

selten: Wir fahren nur sehr selten in die Stadt.Jezdíme do města jen velmi zřídka.

sinken: přen. Wie tief man nur sinken kann.Jak hluboko jen lze klesnout.

sprühen: přen. Er sprüht nur vor guten Ideen.Jen srší dobrými nápady.

Station: nur drei Stationen (weit) fahrenjet jen tři stanice

statt: Statt einer Antwort erhielt er nur ...Místo odpovědi dostal jen ...

streifen: Zum Glück hat ihn der Schuss nur gestreift.Naštěstí ho střela pouze škrábla.

Stündchen: Sie wollte nur auf ein Stündchen kommen.Chtěla se stavit jen na chvilku.

umgucken: Ich gucke mich nur um.Jen se dívám.

verkraften: Diese Enttäuschung hat sie nur schwer verkraftet.S tímto zklamáním se jen těžko vyrovnala.

verständigen: sich nur auf Französisch verständigendomluvit se jen francouzsky

verwenden: zum Kochen nur Butter verwendenpoužívat na vaření jen máslo

Vorlage: etw. nur gegen Vorlage der Quittung erhaltenobdržet co pouze po předložení stvrzenky

weitermachen: iron. Mach nur so weiter!Jen tak dál!, Jen pokračuj!

widerwillig: etw. nur widerwillig tundělat co jen nerad

äußerlich: Nur zur äußerlichen Anwendung!Jen k zevnímu použití!

fráze: nur abgeschliffene Floskeln faselnomílat jen otřelé fráze

nechuť: etw. nur mit Widerwillen tundělat co s nechutí

záminka: nur als bloßer Vorwand dienenbýt pouhou záminkou

aby: Nur dass es dir dort gut geht.Jen aby ses tam měl dobře.

ale: nicht nur - sondern auchnejen - ale i

: Träfen wir uns nur doch bald wieder!Ať se brzo setkáme!

běžet: Geh nur voraus.Jen běž napřed.

hezky: Bleib nur schön zu Hause.Jen zůstaň hezky doma.

hrnout se: Die Kunden laufen ihm nur so zu.Zákazníci se mu jen hrnou.

hrotit: Ich würde nur ungern die Situation zuspitzen.Nerada bych hrotila situaci.

chabě: Er versteht nur dürftig deutsch.Rozumí německy jen chabě.

jen: Der Zug fährt nur sonntags.Ten vlak jezdí jen v neděli.

jenže: Es ist ein schönes Zimmer, nur dass es keine Aussicht aufs Meer hat.Je to pěkný pokoj, jenže nemá výhled na moře.

jméno: j-n nur dem Namen nach kennenznát koho jen podle jména

kapka: Im Tee war nur ein Tropfen Rum.V čaji byla jen kapka rumu.

kdyby: Wenn du es nur gesehen hättest!Kdybys to jen viděl!

ansehen: (nur) von Ansehen(jen) od vidění

kéž: Wenn es nur schneien würde!Kéž by sněžilo!

kusý: nur dürftige Nachrichten habenmít jen kusé zprávy

lehce: nur leicht angezogen seinbýt jen lehce oblečen

lepší: Er verkehrt nur in besserer Gesellschaft.Pohybuje se jen v lepší společnosti.

-li: Wenn du es nur schaffst.Jen zvládneš-li to.

maličkost: etw. nur für eine Kleinigkeit haltenpokládat co za maličkost

málo: Ich halte Sie nur etwas auf.Zdržím vás jen málo.

malý: nur eine niedrige Geschwindigkeit erreichendosáhnout jen malé rychlosti

mlhavý: nur eine vage Hoffnung auf etw. habenmít jen mlhavou naději na co

nakrátko: Wir sind nur für kurze Zeit gekommen.Přijeli jsme jen nakrátko.

napolovic: Du machst nur halbe Sachen!Všechno děláš jen napolovic!

napůl: Er macht alles nur halb.Všechno dělá jen napůl.

nejen, nejenom: die Märchen nicht nur für Kinderpohádky nejen pro děti

objevovat se: Er erscheint hier nur selten.Objevuje se tu jen zřídka.

obměna: Das gilt nur mit kleiner Abänderung.Platí to s malou obměnou.

odskočit si: Ich gehe nur kurz weg.Jen si na chvíli odskočím.

okraj: etw. (nur) am Rande bemerkenpoznamenat (jen) na okraj co

opéct se: Das Würstchen wurde nur von einer Seite gebraten.Párek se opekl pouze z jedné strany.

panika: Nur keine Panik!Jen žádnou paniku!

plácnout: Ich habe es nur so hingesagt.Jen jsem to tak plácl.

plašit: Nur keine Panik!Neplaš!

podvádět: Er betrügt nur sich selbst.Podvádí jen sám sebe.

pohodit: seine Sachen nur so im Zimmer herumwerfenpohodit své věci jen tak po pokoji

pohoršit: Seine Antwort hat die Lage nur verschlimmert.Svou odpovědí situaci jen pohoršil.

poschodí: Der Aufzug fährt nur in den siebten Stock.Výtah jede jen do sedmého poschodí.

potud: Er hat nur insofern recht,...Má jen potud pravdu,...

pouze: Es ist nur eine Formalität.Je to pouze formalita.

povrchně: j-n/etw. nur flüchtig kennenznát jen povrchně koho/co

pravačka: nur mit dem rechten Fuß spielenkopat pouze pravačkou

proklouznout: Es entschlüpfte ihm nur so nebenbei.Proklouzlo mu to jen tak mezi řečí.

proletět: Sie ist nur durchgesaust und schon ist sie wieder weg.Jen tudy proletěla a už je zase pryč.

provizorní: Das ist nur eine provisorische Lösung.Je to jen provizorní řešení.

předpis: nur gegen ärztliche Verordnungjen na lékařský předpis

představa: nur eine oberflächliche Vorstellung habenmít jen povrchní představu

příkrý: Er hatte nur schroffe Worte für ihn.Měl pro něj jen příkrá slova.

případ: nur in Sonderfällenjen ve výjimečných případech

recept: Das Medikament gibt es nur auf Rezept.Lék je pouze na recept.

růst: nur auf sandigen Böden wachsenrůst jen v písčitých půdách

spěch: Nur keine Eile.Jen žádný spěch.

sršet: Er sprüht nur so vor guten Ideen.Srší jen dobrými nápady.

škrábnout: Er hat ihn nur geritzt.Jenom ho škrábnul.

tak: Wenn er nur da wäre!Kdyby tu tak byl!

tipovat: Weißt du es, oder tippst du nur?Víš to, nebo jen tipuješ?

utrousit: nur ein paar Worte fallen lassenutrousit pouze několik slov

výjimečně: etw. nur ausnahmsweise erlaubenco dovolit jen výjimečně