Hlavní obsah

Frage

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. nach j-m/etw. otázka, dotaz na koho/co, po kom/čemdem Kollegen eine Frage stellenpoložit kolegovi otázkuan j-n Frage richtenobrátit se na koho s otázkou
  2. otázka, problém, témaDas/Es ist nur eine Frage von Sekunden/Minuten.Je to jen otázka vteřin/minut.Das ist keine Frage.O tom není pochyb.

Vyskytuje se v

fragen: sich fragenptát se sám sebe, klást si otázku

reihum: reihum fragenptát se jednoho po druhém

stellen: j-m eine Frage stellenpoložit komu otázku, zeptat se koho

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

als: Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

anblicken: j-n fragend anblickentázavě pohlédnout na koho

Art: Fragen (von) allgemeiner Artotázky všeobecného charakteru

auftauchen: Fragen tauchen auf.Otázky se objevují.

banal: j-m banale Fragen stellenklást komu banální otázky

Beantwortung: Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.Stále chybí odpověď na mou otázku.

behelligen: j-n mit Fragen behelligenobtěžovat koho otázkami

durchdiskutieren: eine Frage durchdiskutierenprodiskutovat otázku

dürfen: Darf ich etwas fragen?Smím se na něco zeptat?

einfach: Warum hast du ihn nicht einfach gefragt?Proč ses ho jednoduše nezeptal?

fraglich: eine fragliche Frage lösenřešit spornou otázku

häufig: eine häufig gestellte Fragečasto kladená otázka

Meinung: j-n nach seiner Meinung fragenptát se koho na jeho názor

missverstehen: Sie hat deine Frage missverstanden.Špatně pochopila tvou otázku.

sonst: Hast du sonst noch Fragen?Máš jinak ještě nějaké dotazy?

verständnislos: Was meinst du damit?, fragte sie verständnislos.Co tím myslíš?, zeptala se nechápavě.

vorlaut: vorlaut fragenprostořece se vyptávat

Weg: nach dem Weg fragenzeptat se na cestu

aktuální: aktuelle Fragenaktuální otázky

banální: j-m eine banale Frage stellenpoložit banální otázku komu

bojácně: j-n etw. ängstlich fragenbojácně se ptát koho na co

bytí: die Frage des Seins oder Nichtseinsotázka bytí a nebytí

cesta: nach dem Weg fragenzeptat se na cestu

dotaz: Gibt es Fragen?Jsou nějaké dotazy?

existovat: Das kommt nicht in Frage!To neexistuje!

hloupě: nach etw. dumm fragenhloupě se ptát na co

hloupý: j-m eine dumme Frage stellenpoložit komu hloupou otázku

indiskrétní: j-m indiskrete Fragen stellenklást komu indiskrétní otázky

jasný: eine klare/deutliche Fragejasná otázka

jestli: Er fragte, ob alle kommen.Ptal se, jestli přijdou všichni.

klást: j-m eine Frage stellenklást komu otázku

kolísat: In dieser Frage wankte er.V této otázce kolísal.

kopa: ein Haufen Fragenkopa otázek

losovat: die Fragen ziehenlosovat si otázky

nač: Wonach fragst du?Nač se ptáš?

nadhodit: eine Frage aufwerfennadhodit otázku

nedůvěřivý: j-m misstrauische Fragen stellenklást nedůvěřivé otázky komu

neomalený: unverschämte Fragenneomalené otázky

nepohodlný: j-m lästige Fragen stellenklást nepohodlné otázky komu

nesmyslný: j-m unsinnige Fragen stellenklást nesmyslné otázky komu

obligátní: eine obligate Frage stellenpoložit obligátní otázku

odpověď: die Frage ohne Antwort lassennechat otázku bez odpovědi

optat se: Ich frage noch nach.Ještě se optám.

osobní: eine persönliche Frageosobní otázka

otázka: mündliche/schriftliche Fragenústní/písemné otázky při zkoušce

podivit se: über die Frage staunenpodivit se nad otázkou

položit: j-m eine Frage stellenpoložit komu otázku

Frage: nur eine Frage der Zeit seinbýt jen otázkou času

pročíst (si): Lesen Sie sorgfältig die gestellten Fragen durch.Pečlivě si pročtěte zadané otázky.

prostě: kommen um bloß zu fragenpřijít se prostě zeptat

provokativní: provokante Frageprovokativní dotaz

přímý: direkte Antwort auf die Fragepřímá odpověď na otázku

přisvědčit: die Frage bejahenpřisvědčit na otázku

ptát se: j-n nach dem Weg fragenptát se koho na cestu

rád: Ich möchte gerne fragen ...Rád bych se zeptal ...

rádce: den Rechtsberater nach etw. fragenzeptat se na co právního rádce

rozebrat: einige Fragen mit dem Partner besprechenrozebrat s partnerem některé otázky

smět: Darf ich etwas fragen?Smím se na něco zeptat?

snadný: eine leichte Frage stellenpoložit snadnou otázku

sporný: eine strittige Fragesporná otázka

takový: Wie die Frage, so die Antwort.Jaká otázka, taková odpověď.

úvaha: Das kommt nicht in Frage!To nepřichází v úvahu!

vyhrknout: mit einer Frage herausplatzenvyhrknout otázku

vyzpovídat: Der Journalist fragte einen bekannten Politiker aus.Novinář vyzpovídal známého politika.

vyzvat: Ich wurde aufgefordert, die Frage zu beantworten.Vyzvali mě, abych odpověděl na otázku.

záludně: hinterhältig nach etw. fragenzáludně se ptát na co

zamluvit: eine ungehörige Frage vom Tisch wischenzamluvit nevhodný dotaz

závěr: Zum Schluss noch eine Frage.Na závěr ještě jedna otázka.

zeptat se: Darf ich dich etwas fragen?Můžu se tě na něco zeptat?

zmást: Die Frage hat ihn verwirrt.Otázka ho zmátla.

zodpovědět: Fragen beantwortenzodpovědět dotazy

zpochybnit: seine Entscheidung in Frage stellenzpochybnit jeho rozhodnutí

zpovídat: Meine Mutter fragte mich lange aus.Matka mě dlouho zpovídala.

zpřesnit: die Frage präzisierenzpřesnit otázku