Hlavní obsah

Frage

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. nach j-m/etw. otázka, dotaz na koho/co, po kom/čemdem Kollegen eine Frage stellenpoložit kolegovi otázkuan j-n Frage richtenobrátit se na koho s otázkou
  2. otázka, problém, témaDas/Es ist nur eine Frage von Sekunden/Minuten.Je to jen otázka vteřin/minut.Das ist keine Frage.O tom není pochyb.

Vyskytuje se v

fragen: sich fragenptát se sám sebe, klást si otázku

fragen: Danach frage ich nicht.Na to se neptám.

fragen: Frag(e) lieber nicht!Ani se neptej!

fragen: Fragen kostet nichts.Za zeptání nic nedáš.

reihum: reihum fragenptát se jednoho po druhém

stellen: j-m eine Frage stellenpoložit komu otázku, zeptat se koho

stellen: j-n/etw. in Frage stellenvyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit co

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

als: Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

anblicken: j-n fragend anblickentázavě pohlédnout na koho

Art: Fragen (von) allgemeiner Artotázky všeobecného charakteru

auftauchen: Fragen tauchen auf.Otázky se objevují.

banal: j-m banale Fragen stellenklást komu banální otázky

Beantwortung: Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.Stále chybí odpověď na mou otázku.

behelligen: j-n mit Fragen behelligenobtěžovat koho otázkami

durchdiskutieren: eine Frage durchdiskutierenprodiskutovat otázku

dürfen: Darf ich etwas fragen?Smím se na něco zeptat?

einfach: Warum hast du ihn nicht einfach gefragt?Proč ses ho jednoduše nezeptal?

fragen: einen Vorbeigehenden nach dem Weg fragenzeptat se kolemjdoucího na cestu

fragen: Hat jemand nach mir gefragt?Ptal se po mně někdo?, Hledal mě někdo?

fragen: j-n um Rat fragenpožádat koho o radu

fragen: Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.Je jen otázkou, zda budu moci přijít.

fraglich: eine fragliche Frage lösenřešit spornou otázku

häufig: eine häufig gestellte Fragečasto kladená otázka

Meinung: j-n nach seiner Meinung fragenptát se koho na jeho názor

missverstehen: Sie hat deine Frage missverstanden.Špatně pochopila tvou otázku.

sonst: Hast du sonst noch Fragen?Máš jinak ještě nějaké dotazy?

verständnislos: Was meinst du damit?, fragte sie verständnislos.Co tím myslíš?, zeptala se nechápavě.

vorlaut: vorlaut fragenprostořece se vyptávat

Weg: nach dem Weg fragenzeptat se na cestu

fragen: hovor. Da fragst du mich zu viel.To se mě moc ptáš.

aktuální: aktuální otázkyaktuelle Fragen

banální: položit banální otázku komuj-m eine banale Frage stellen

bojácně: bojácně se ptát koho na coj-n etw. ängstlich fragen

bytí: otázka bytí a nebytídie Frage des Seins oder Nichtseins

cesta: zeptat se na cestunach dem Weg fragen

dotaz: Jsou nějaké dotazy?Gibt es Fragen?

existovat: To neexistuje!Das kommt nicht in Frage!

hloupě: hloupě se ptát na conach etw. dumm fragen

hloupý: položit komu hloupou otázkuj-m eine dumme Frage stellen

indiskrétní: klást komu indiskrétní otázkyj-m indiskrete Fragen stellen

jasný: jasná otázkaeine klare/deutliche Frage

jestli: Ptal se, jestli přijdou všichni.Er fragte, ob alle kommen.

klást: klást komu otázkuj-m eine Frage stellen

kolísat: V této otázce kolísal.In dieser Frage wankte er.

kopa: kopa otázekein Haufen Fragen

losovat: losovat si otázkydie Fragen ziehen

nač: Nač se ptáš?Wonach fragst du?

nadhodit: nadhodit otázkueine Frage aufwerfen

nedůvěřivý: klást nedůvěřivé otázky komuj-m misstrauische Fragen stellen

neomalený: neomalené otázkyunverschämte Fragen

nepohodlný: klást nepohodlné otázky komuj-m lästige Fragen stellen

nesmyslný: klást nesmyslné otázky komuj-m unsinnige Fragen stellen

obligátní: položit obligátní otázkueine obligate Frage stellen

odpověď: nechat otázku bez odpovědidie Frage ohne Antwort lassen

optat se: Ještě se optám.Ich frage noch nach.

osobní: osobní otázkaeine persönliche Frage

otázka: ústní/písemné otázky při zkoušcemündliche/schriftliche Fragen

otázka: položit otázku komuj-m eine Frage stellen

podivit se: podivit se nad otázkouüber die Frage staunen

položit: položit komu otázkuj-m eine Frage stellen