Hlavní obsah

Frage

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. nach j-m/etw. otázka, dotaz na koho/co, po kom/čemdem Kollegen eine Frage stellenpoložit kolegovi otázkuan j-n Frage richtenobrátit se na koho s otázkou
  2. otázka, problém, témaDas/Es ist nur eine Frage von Sekunden/Minuten.Je to jen otázka vteřin/minut.Das ist keine Frage.O tom není pochyb.

Vyskytuje se v

fragen: sich fragenptát se sám sebe, klást si otázku

reihum: reihum fragenptát se jednoho po druhém

stellen: j-m eine Frage stellenpoložit komu otázku, zeptat se koho

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

als: Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

anblicken: j-n fragend anblickentázavě pohlédnout na koho

Art: Fragen (von) allgemeiner Artotázky všeobecného charakteru

auftauchen: Fragen tauchen auf.Otázky se objevují.

banal: j-m banale Fragen stellenklást komu banální otázky

Beantwortung: Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.Stále chybí odpověď na mou otázku.

behelligen: j-n mit Fragen behelligenobtěžovat koho otázkami

durchdiskutieren: eine Frage durchdiskutierenprodiskutovat otázku

dürfen: Darf ich etwas fragen?Smím se na něco zeptat?

einfach: Warum hast du ihn nicht einfach gefragt?Proč ses ho jednoduše nezeptal?

fraglich: eine fragliche Frage lösenřešit spornou otázku

häufig: eine häufig gestellte Fragečasto kladená otázka

Meinung: j-n nach seiner Meinung fragenptát se koho na jeho názor

missverstehen: Sie hat deine Frage missverstanden.Špatně pochopila tvou otázku.

sonst: Hast du sonst noch Fragen?Máš jinak ještě nějaké dotazy?

verständnislos: Was meinst du damit?, fragte sie verständnislos.Co tím myslíš?, zeptala se nechápavě.

vorlaut: vorlaut fragenprostořece se vyptávat

Weg: nach dem Weg fragenzeptat se na cestu

Frage: nur eine Frage der Zeit seinbýt jen otázkou času