Hlavní obsah

Problem

Das, podstatné jméno~s, ~e

  • problém, potíž, nesnázSie hat Probleme mit ihren Augen.Má problémy s očima.Kein Problem!Žádný problém!

Das, podstatné jméno~s, ~e

  1. (nicht) j-s Problem sein (ne)být problémem koho

Vyskytuje se v

behandeln: Jeho diplomová práce pojednává o problému nezaměstnanosti.Seine Diplomarbeit behandelt das Problem der Arbeitslosigkeit.

beurteilen: Ten problém se těžko posuzuje.Das Problem ist schwer zu beurteilen.

dort: Tu i tam mají lidé stejné problémy.Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.

eindringen: Ještě jsem nepronikl do tohoto problému.Ich bin noch nicht in dieses Problem eingedrungen.

erschöpfen: Zpráva končila výčtem problémů a nezabývala se jejich řešením.Der Bericht erschöpfte sich in der Aufzählung der Probleme und ging nicht auf ihre Lösungen ein.

geben: Jaké jsou problémy?Was gibt es für Probleme?

hierin: V tom vězí problém.Hierin liegt das Problem.

nachdenken: usilovně přemýšlet o problémuüber ein Problem angestrengt nachdenken

versenken: zahloubat se do problémusich in ein Problem versenken

verstehen: nechápat čí problémyj-s Probleme nicht verstehen

weiterkommen: pokročit s problémemmit einem Problem weiterkommen

okrajový: okrajový problémdas Randproblem, geringfügiges Problem

bolavý: bolavý problémheikles Problem

dívat se: dívat se na problém jinakdas Problem anders ansehen

jasno: Udělal jsem si v tomto problému jasno.Ich bin mir über dieses Problem klar geworden.

malér: dostat se do maléruÄrger bekommen, in Probleme geraten

narazit: narazit na problémy/známéhoauf Probleme/einen Bekannten stoßen

otravovat: Pořád nás otravuje svými problémy.Er belästigt uns ständig mit seinen Problemen.

palčivý: řešit palčivý problémein brennendes Problem lösen

podstata: podstata problému/věcider Kern des Problems/der Sache

pochopitelně: vysvětlit problém pochopitelněein Problem verständlich erklären

popovídat si: popovídat si s kým o problémechsich mit j-m über Probleme unterhalten

postěžovat si: postěžovat si na své problémysich über seine Probleme beklagen

představovat: To představuje velký problém.Das stellt ein großes Problem dar.

přetrvávat: Problémy přetrvávají.Probleme überdauern.

přispět: přispět k vyřešení problémuzur Lösung des Problems beitragen

rozhovořit se: Rozhovořil se o svých problémech.Er fing an, über seine Probleme zu sprechen.

rozřešit: rozřešit problémein Problem lösen

rvát se: rvát se s problémydie Probleme bewältigen

složitý: Ten problém je už (tak) dost složitý.Das Problem ist schwierig genug.

snadno: Problém se dá snadno vyřešit.Das Problem ist leicht zu lösen.

triviální: zabývat se triviálním problémemsich mit einem trivialen Problem beschäftigen

vystupňovat se: Jejich problémy se vystupňovaly.Ihre Probleme eskalierten.

vyšumět: Nechali ten problém vyšumět.Sie ließen das Problem verpuffen.

vyvstat: Vyvstaly mnohé problémy.Viele Probleme sind aufgetreten.

zauvažovat: zauvažovat nad problémemüber ein Problem nachdenken

zdráhavý: zdráhavý přístup k problémuzögerliches Herantreten an das Problem

způsobit: způsobit komu problémyj-m Probleme bereiten

zvládnutelný: těžce zvládnutelný problémein schwer zu bewältigendes Problem

problém: postavit se všem problémůmallen Problemen entgegentreten

Problem: Má problémy s očima.Sie hat Probleme mit ihren Augen.