Hlavní obsah

problém

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (složitá věc, potíž) das Problem
  2. (sporná otázka) das Problemzákladní/okrajový problémdas Grundproblem/Randproblemfinanční problémdas Finanzproblem

Vyskytuje se v

dílčí: dílčí problémdas Teilproblem

dnešek: problémy dneškadie Gegenwartsprobleme

každodenní: každodenní problémydie Alltagsprobleme

okrajový: okrajový problémdas Randproblem, geringfügiges Problem

bolavý: bolavý problémheikles Problem

dívat se: dívat se na problém jinakdas Problem anders ansehen

jasno: Udělal jsem si v tomto problému jasno.Ich bin mir über dieses Problem klar geworden.

narazit: narazit na problémy/známéhoauf Probleme/einen Bekannten stoßen

otravovat: Pořád nás otravuje svými problémy.Er belästigt uns ständig mit seinen Problemen.

palčivý: řešit palčivý problémein brennendes Problem lösen

podstata: podstata problému/věcider Kern des Problems/der Sache

pochopitelně: vysvětlit problém pochopitelněein Problem verständlich erklären

pokojný: pokojné vyřešení problémueine friedliche Problemlösung

popovídat si: popovídat si s kým o problémechsich mit j-m über Probleme unterhalten

postěžovat si: postěžovat si na své problémysich über seine Probleme beklagen

představovat: To představuje velký problém.Das stellt ein großes Problem dar.

přetrvávat: Problémy přetrvávají.Probleme überdauern.

přispět: přispět k vyřešení problémuzur Lösung des Problems beitragen

rozhovořit se: Rozhovořil se o svých problémech.Er fing an, über seine Probleme zu sprechen.

rozřešit: rozřešit problémein Problem lösen

rvát se: rvát se s problémydie Probleme bewältigen

složitý: Ten problém je už (tak) dost složitý.Das Problem ist schwierig genug.

snadno: Problém se dá snadno vyřešit.Das Problem ist leicht zu lösen.

tížit: Tíží ho zdravotní problémy.Die Gesundheitsprobleme belasten ihn.

triviální: zabývat se triviálním problémemsich mit einem trivialen Problem beschäftigen

ústřední: ústřední problémdas Zentralproblem

vystupňovat se: Jejich problémy se vystupňovaly.Ihre Probleme eskalierten.

vyšumět: Nechali ten problém vyšumět.Sie ließen das Problem verpuffen.

vyvstat: Vyvstaly mnohé problémy.Viele Probleme sind aufgetreten.

zauvažovat: zauvažovat nad problémemüber ein Problem nachdenken

zdráhavý: zdráhavý přístup k problémuzögerliches Herantreten an das Problem

způsobit: způsobit komu problémyj-m Probleme bereiten

zvládnutelný: těžce zvládnutelný problémein schwer zu bewältigendes Problem

Ärger: Mach keinen Ärger!Nedělej problémy!, Nezlob!

behandeln: Seine Diplomarbeit behandelt das Problem der Arbeitslosigkeit.Jeho diplomová práce pojednává o problému nezaměstnanosti.

beurteilen: Das Problem ist schwer zu beurteilen.Ten problém se těžko posuzuje.

Ding: Kein Ding.Žádnej problém., Pohoda. nic těžkého

dort: Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.Tu i tam mají lidé stejné problémy.

eindringen: Ich bin noch nicht in dieses Problem eingedrungen.Ještě jsem nepronikl do tohoto problému.

erschöpfen: Der Bericht erschöpfte sich in der Aufzählung der Probleme und ging nicht auf ihre Lösungen ein.Zpráva končila výčtem problémů a nezabývala se jejich řešením.

geben: Was gibt es für Probleme?Jaké jsou problémy?

hierin: Hierin liegt das Problem.V tom vězí problém.

nachdenken: über ein Problem angestrengt nachdenkenusilovně přemýšlet o problému

Problem: Sie hat Probleme mit ihren Augen.problémy s očima.

Problem: Kein Problem!Žádný problém!

Schwierigkeit: j-m Schwierigkeiten machendělat komu potíže/problémy

Schwierigkeit: in Schwierigkeiten geratendostat se do potíží/problémů

versenken: sich in ein Problem versenkenzahloubat se do problému

verstehen: j-s Probleme nicht verstehennechápat čí problémy

weiterkommen: mit einem Problem weiterkommenpokročit s problémem